x

Realdanias Årsregnskabsmeddelelse 2006

Pressemeddelelse

8. marts 2007

2006 var et godt år for Realdania. Ved udgangen af 2006 var der 309 igangværende projekter, fordelt på 54 flagskibe og 255 almindelige projekter. Der blev i 2006 bevilget i alt 3.407 mio. kr., heraf 2.109 mio. kr. til filantropiske uddelinger og 1.298 mio. kr. til filantropiske investeringer.

Antallet og den gennemsnitlige størrelse af igangværende filantropiske projekter er steget betydeligt i løbet af 2006. Årets filantropiske uddelinger er steget med knap 1,2 mia. kr. i forhold til 2005, og der er således tale om et ekstraordinært højt niveau målt med tidligere år. Den totale projektøkonomi i samtlige projekter er på mere end 10,6 mia. kr., hvoraf Realdania finansierer ca. 5,9 mia. kr.

Årets investeringsafkast udgør i alt 4.623 mio. kr. mod 6.900 mio. kr. året før. Afkastet af investeringsporteføljerne udgør 4.448 mio. kr., hvilket giver en forrentning på 14,6%.

Investeringsformuen på i alt 34,2 mia. kr. er ved årets udgang placeret i 29 porteføljer, hvoraf 23 forvaltes eksternt og 6 internt. Antallet af porteføljer er i løbet af 2006 forøget med 10, hvilket reflekterer en øget diversificering og et øget aktivitetsniveau på investeringsområdet.

Årets regnskabsmæssige resultat blev på 2.017 mio. kr. efter skat mod 5.559 mio. kr. i 2005, hvilket anses for tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør herefter 31.802 mio. kr. pr. 31. december 2006.

Det stigende aktivitetsniveau på alle virksomhedsområder afspejler sig i summen af driftsudgifter og andre driftsindtægter. I 2006 beløb de sig til en nettoudgift på 97 mio. kr., hvilket er udtryk for en forøgelse på 10 mio. kr. i forhold til året før.

Det retlige grundlag for Realdania bygger på lov om finansielle virksomheder. Virksomheden ledes ud fra retningslinjer for god ledelsespraksis i virksomheder med omfattende investeringsvirksomhed.

De mange projekter og initiativer, som Realdania i årets løb har været med til at igangsætte, er hver især med til at udvikle og forbedre det byggede miljø i Danmark. Der er tale om forskelligartede aktiviteter, der spænder fra større projekter som opførelsen af Musikkens Hus i Nordjylland og udviklingen af eksperimentel boligbyggeri på Christiania til mindre projekter som f.eks. etableringen af et oplevelsescenter - Cirkusmuseet - i Hvidovre og istandsættelsen af anlægget omkring Arnakkekilden i Silkeborg. Nanobyg - Nanoteknologiens perspektiver for dansk byggeri og Fremtidens Landbrugsbyggeri er eksempler på aktiviteter, der arbejder for den fremtidige udvikling inden for det byggede miljø. Revitaliseringen af Københavns Befæstning og kampagnen Historiske Haver er blandt de projekter, der bevarer og udvikler bygningsarven for eftertiden.

For første gang udgiver Realdania i år både en Årsrapport og et Årsmagasin. Magasinet fortæller gennem interviews, temaartikler og reportager om den mangfoldighed af aktiviteter, som Realdania er engageret i med det formål at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.

Årsrapport 2006

Årsmagasin marts 2007

Yderligere oplysninger

Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, tlf. 70 11 66 66