x

Realdanias Årsregnskabsmeddelelse 2007

Pressemeddelelse

6. marts 2008

Antallet og den samlede værdi af Realdanias filantropiske projekter er vokset betydeligt i 2007, og ved årets udgang havde Realdania en portefølje på i alt 369 filantropiske projekter mod 309 ved udgangen af 2006. Realdania øgede således sine filantropiske aktiviteter i 2007 samtidig med, at året bød på et negativt regnskabsmæssigt resultat.

I løbet af 2007 er der tilført i alt 1.841 mio. kr. til det byggede miljø fordelt med 1.241 mio. kr. til flagskibe og 600 mio. kr. til almindelige projekter. Af de samlede bevillinger på 1.841 mio. kr. udgør uddelingselementet 1.345 mio. kr. og investeringselementet udgør 496 mio. kr.

De 369 projekter fordeler sig på 34 flagskibe og 335 almindelige projekter. Den totale projektøkonomi i samtlige projekter er mere end 14 mia. kr., hvoraf Realdania finansierer ca. 7,6 mia. kr. Til sammenligning finansierede Realdania i 2006 projekter for ca. 5,9 mia. kr. ud af en total projektøkonomi på 10,6 mia. kr.

Samlet set blev årets resultat for Realdania koncernen et underskud på 4.130 mio. kr. efter skat mod et overskud på 2.017 mio. kr. i 2006. Egenkapitalen udgør herefter 27.672 mio. kr. Årets regnskabsmæssige resultat er væsentligt påvirket af et negativt investeringsafkast og kan næsten alene henføres til urealiserede tab på Danske Bank aktiebeholdningen, mens de øvrige aktivklasser tilsammen giver et tilfredsstillende afkast. På denne baggrund anses årets resultat for acceptabelt.

Investeringsformuen på i alt 30,4 mia. kr. er ved årets udgang placeret i 29 porteføljer, hvoraf 25 forvaltes eksternt og 4 internt.

Årets investeringsafkast udgør i alt et underskud på 2.583 mio. kr. mod et overskud på 4.543 mio. kr. året før. Heraf udgør afkastet af investeringsporteføljerne et underskud på 2.613 mio. kr., svarende til et afkast på -7,8 % for året (+14,6 % i 2006). Der henvises i øvrigt til afsnittet "Investering" i Årsrapport 2007.

Summen af andre driftsindtægter, udgifter til personale og administration, afskrivninger og driftsudgifter i alt udgør en nettoudgift på 101 mio. kr. Det tilsvarende beløb for 2006 var 97 mio. kr.

Det realiserede overskud før uddelinger, kursreguleringer og skat udgør 1.175 mio. kr. mod 1.350 mio. kr. i 2006.

I årets løb har Realdania været med til at igangsætte mange forskelligartede projekter og initiativer, der er med til at udvikle og forbedre det byggede miljø i Danmark:

  • Blandt de store, komplekse projekter er udviklingen af Inderhavnen i Århus, hvor to af de centrale elementer er et nyt centralt havnebyrum og en bastion med plads til p-anlæg og multimediehus samt opførelsen af Den Blå Planet - det nye Danmarks Akvarium, der kommer til at ligge ved Kastrup Havn. 
  •  På kampagnesiden er Fremtidens Herregård ny i 2007. Kampagnen skal øge opmærksomheden omkring de danske herregårdes potentiale som fremtidig dynamo i udviklingen af landdistrikterne. 
  • Etableringen af det nye forskningscenter om ejendomsforvaltning og ejendomsanvendelse - Facilities Management - bringer antallet af Realdania Forskningscentre op på i alt 5. 
  •  Inden for Realdanias 3 fokusområder - Byen, Byggeriet og Bygningsarven, er idékonkurrencen om Fremtidens Øresundsregion, et innovativt rehabiliteringscenter for fysisk handicappede på Egmont Højskolen ved Hou, samt et natur-, aktivitets- og formidlingscenter i den historiske gård Kongsgården ved Sorø blandt de nye projekter i 2007.

For anden gang udgiver Realdania både en Årsrapport og et Årsmagasin. Magasinet fortæller gennem interviews, temaartikler og reportager om den mangfoldighed af aktiviteter, som Realdania er engageret i med det formål at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.

Realdania ledes ud fra retningslinjer for god ledelsespraksis i virksomheder med omfattende investeringsvirksomhed. Det retlige grundlag bygger på visse bestemmelser i lov om finansielle virksomheder, og Realdania er underlagt tilsyn af Økonomi- og erhvervsministeren.

Årets aktiviteter og regnskabsresultat er nærmere beskrevet nedenfor i årsregnskabsmeddelelsen.

Download Årsrapport 2007

Download Årsmagasin 2008

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, tlf. 70 11 66 66