x

Realdanias Årsregnskabsmeddelelse 2011

Pressemeddelelse

12. marts 2012

Årets resultat på -5,8 mia. kr. anses for ikke tilfredsstillende. Årets resultat er i væsentlig grad påvirket af resultatet af investeringsaktiviteterne på -5,2 mia. kr. Det negative investeringsresultat kan henføres til aktieposten i Danske Bank, som alene gav et negativt afkast på 5,2 mia. kr. mod et positivt afkast på 1,8 mia. kr. året før.

De kommercielle investeringsaktiver på i alt 19,4 mia. kr. er ved årets udgang placeret i 56 porteføljer. Årets investe­ringsafkast svarer til et negativt afkast på 21,3 % mod et positivt afkast på 18,2 % året før.

De filantropiske aktiviteter i 2011 har i lighed med tidligere år været markante og betydende for udviklingen i det byggede miljø bredt i Danmark. Den filantropiske projektportefølje udgjorde godt 19 mia. kr. ultimo 2011, mens antallet af igangværende projekter er forøget fra 479 ved årets begyndelse til 573 ved udgangen af året. De igangværende projekter er fordelt på 40 flagskibsprojekter og 533 almindelige projekter.

Realdania har i 2011 haft fokus på både igangsætning af nye projekter og på udvikling, sikring og færdiggørelse af de igangværende projekter. Realdania har i 2011 haft særlig fokus på områderne sundhed og social bæredygtighed, miljø og ressourcemæssig bæredygtighed, forstaden version 2.0 samt yderområdernes potentialer.

De samlede filantropiske aktiviteter i året udgør 1.192 mio. kr. De består af det filantropiske resultat før skat på 835 mio. kr. tillagt det filantropiske investeringselement af årets bevillinger på 357 mio. kr. Aktiviteterne var på 1.005 mio. kr. i 2010, hvoraf det filantropiske investeringselement udgjorde 63 mio. kr.  

Årets indtægtsførte skat udgør 236 mio. kr. mod en udgift på 378 mio. i 2010.

Det realiserede overskud før uddelinger, kursreguleringer og skat udgør 180 mio. kr. Det var på 429 mio. kr. i 2010. Ved regnskabsaflæggelsen for 2010 blev der udtrykt forventning om et overskud i 2011 før uddelinger, kursreguleringer og skat på knap 200 mio. kr.

Samlet set blev årets resultat for Realdania et underskud på 5.831 mio. kr. efter skat. Det var et overskud på 2.258 mio. kr. i 2010. Egenkapitalen udgør herefter 15.387 mio. kr.

Forventninger til 2012

Den økonomiske udvikling i Realdania koncernen afhænger i lighed med tidligere år i væsentligt omfang af kursud­viklingen på de finansielle markeder og - omend i mindre målestok - af markedsudviklingen for fast ejendom.

På basis af et skøn over det forventede udbytte af aktier m.v., renteindtægter af obligationsbeholdning samt portefølje- og driftsudgifter inkl. afskrivninger forventes et koncernresultat før uddelinger, kursreguleringer og skat på godt 200 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Som følge af lovændring vil Realdania fra og med 1. januar 2012 være omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Det betyder, at Realdania fremadrettet skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven i stedet for efter lov om finansiel virksomhed. Over- gangen til ny lovgivning forventes ikke at have indflydelse på ovenstående resultat- forventning.

Uddelingsniveauet i 2012 forventes at være på samme niveau som i 2011. Denne forventning er baseret på den aktuelle finansielle situation.  

Realdanias årsrapport for 2011 kan downloades på www.realdania.dk

Fakta

Eksempler på nye filantropiske aktiviteter: 

 • Realdania gennemfører sammen med Ikast-Brande Kommune et pilotprojekt, der med udgangspunkt i Bording skal sætte fokus på stationsbyers forvandling.
 • Realdania har igangsat kampagnen Stedet Tæller, hvor kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder.
 • Realdania har igangsat en lldsjælekampagne, der skal sætte fokus på og hjælpe ildsjælenes arbejde med det byggede miljø til gavn for de lokalsamfund, hvor de er aktive.
 • Realdania har i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune igangsat et bæredygtigt og nytænkende byudviklingsprojekt Ringkøbing K, hvor der skal etableres en hel ny bydel ved Ringkøbing Fjord.
 • Realdania gennemfører i samarbejde med Fredensborg Kommune, Lokale- og Anlægsfonden samt en række lokale almene boligorganisationer et visionært klimatilpasnings-projekt i Kokkedal, der samtidig skal udvikle nye typer rekreative og aktive områder.
 • Realdania vil gennem et samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn skabe en multiarena i København af international standard, som kan rumme nationale og internationale musik-, kultur- og sportsarrangementer og derved være med til at kvalificere og styrke byudviklingen i Ørestad Syd samt den økonomiske udvikling i øvrigt i Danmark.
 • Realdania har sammen med Grundejernes Investeringsfond nedsat en tænketank om Bygningsrenovering, der skal drøfte udfordringerne og potentialerne for bygningsrenovering i Danmark samt komme med forslag til initiativer.
 • Med støtte fra Realdania restaurerer en gruppe engagerede ildsjæle en tidligere og bevaringsværdig stationsbygning Dyssekilde Station på strækningen mellem Hundested og Hillerød. Bygningen vil i fremtiden skabe rammen om nye arbejdspladser og kulturelle aktiviteter i lokalområdet.
 • Realdania bygger i samarbejde med Region Midtjylland, Landsforeningen Autisme og Det nationale Videnscenter for handicap og socialpsykiatri under Socialstyrelsen 4 ældreboliger og særlige fællesfaciliteter til ældre med autisme i tilknytning til Hinnerup Kollegiet ved Århus. Byggeriet skal tage afsæt i ”Modelprogram for boliger til ældre med autisme”.
 • Realdania har i samarbejde med Københavns Kommune, DONG og Mandag Morgen gennemført den internationale konference Green Growth Leaders – Take Lead.
 • Realdania har sammen med Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet igangsat en fælles forskningsindsats, der skal anvise de mest effektive metoder til at nedbringe PCB i indeluften i bygninger.
 • Realdania og Nationalmuseet gennemfører i samarbejde med de lokale indiske myndigheder restaurering af den historiske danske handelskoloni Serampore i Indien for dermed at sikre og formidle de vigtigste bygninger og monumenter samt den bymæssige historiske sammenhæng i Serampore.
 • Realdania gennemfører i samarbejde med Miljøministeriet et udviklings-projekt, som skal inspirere til, at fremtidige biogasanlæg bygges, så de passer ind i de åbne landskaber ved at sammentænke arkitektur og beliggenhed.
 • Organisationen GAM3 og Realdania er gået sammen om at udvikle faciliteter til gadeidræt for unge i udsatte boligområder, da det har vist sig, at gadeidræt fremmer medansvar og integration blandt dem. 
 • Realdania og Kulturstyrelsen udvikler et ambitiøst modelprogram for, hvordan moderne biblioteksbyggeri kan bidrage til en bæredygtig byudvikling. Programmet skal dække alle typer af folkebiblioteker lige fra det store metropolbibliotek til det lille lokale bibliotek i de mindre byer rundt om i Danmark.