x

Realdanias Årsregnskabsmeddelelse 2008

Pressemeddelelse

5. marts 2009

Årets negative resultat på 14,7 mia. kr. er i væsentlig grad påvirket af et stort negativt investeringsafkast på 13,8 mia. kr. Den store finansielle uro i året medførte – specielt i årets sidste del - store kursfald på især finansielle aktier, og det gav et negativt afkast på 12,9 mia. kr., hvilket anses for stærkt utilfredsstillende. Aktieposten i Danske Bank, som er historisk betinget, gav et negativt afkast på 11,5 mia. kr.

De filantropiske aktiviteter i 2008 har, i lighed med tidligere år, været markante og betydende for udviklingen i det byggede miljø bredt i Danmark. Den filantropiske projektportefølje udgjorde 16,2 mia. kr. ved udgangen af året. Antallet af igangværende projekter er faldet marginalt fra 369 til 366 i løbet af året. De igangværende projekter er fordelt på 34 flagskibe og 332 almindelige projekter.

Årets samlede uddelinger blev på 1.091 mio. kr., fordelt med 510 mio. kr. på filantropiske uddelinger (donationer) og 581 mio. kr. på uddelingselementet af filantropiske investeringer. Det tilsvarende tal for 2007 udgjorde henholdsvis 1.138 mio. kr. og 207 mio. kr., eller i alt 1.345 mia. kr.      

Investeringsaktiverne på i alt 15,0 mia. kr. er ved årets udgang placeret i 29 porteføljer, herunder et matchende pengemarkedsindlån og -udlån på 4,5 mia. kr. Årets investeringsafkast udgør i alt et underskud på 13.751 mio. kr. mod et underskud på 2.583 mio. kr. året før. Heraf udgør afkastet af investeringsporteføljerne et underskud på 13.465 mio. kr., svarende til et afkast på -45,3% for året (-7,8% i 2007). Rekonstruktionen af Kuben koncernen har i året påvirket investeringsafkastet negativt med 810 mio. kr. efter skat. 

Det realiserede overskud før uddelinger, kursreguleringer og skat udgør 828 mio. kr. mod 1.175 mio. kr. i 2007.

I årets løb har Realdania været med til at igangsætte og videreudvikle mange forskelligartede projekter og initiativer, der er med til at udvikle og forbedre det byggede miljø i Danmark: 

  • Blandt de store, komplekse projekter er udviklingen af det nye centrale havnebyrum og fremtidens Hovedbibliotek i Århus - Inderhavnen i Århus, hvor det netop er offentliggjort, at SHL Architects og Kristine Jensens Tegnestue skal tegne projektet – samt det nye Danmarks Akvarium, Den Blå Planet, hvor tilpasningen af 3xNielsens vinderprojekt er i fuld gang.
  • På kampagnesiden er Det Gode Hospice, der skal skabe fornyelse i det danske institutionsbyggeri, blevet udvidet med tre nye hospicer. Kampagnen skabe fornyelse i det danske institutionsbyggeri. I forbindelse med kampagnen Fremtidens Herregård er udpeget tyve vinderprojekter i den indledende idékonkurrence. Kampagnen skal øge opmærksomheden omkring de danske herregårdes potentiale som fremtidige dynamoer i udviklingen af landdistrikterne.
  • Etableringen af det nye forskningscenter Center for Indeklima og Sundhed i Boligen bringer antallet af Realdania Forskningscentre op på i alt 6.
  • Inden for Realdanias tre fokusområder – Byen, Byggeriet og Bygningsarven, er etableringen af kystkulturcentret Han Herred Havbåde, konkurrencen om udviklingen af Greve Midtby, Fremtidens offentlige institutioner, der skal udvikle et nyt videngrundlag for daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger, samt etableringen af et nyt ankomstcenter ved Spøttrup Borg og sikringen af tangtage på Læsø blandt de nye projekter i 2008.

Download Årsrapport 2008

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, tlf. 70 11 66 66