x

Årsregnskabsmeddelelse 2013

Pressemeddelelse

14. marts 2014

Årets resultat på 1,7 mia. kr. anses for tilfredsstillende.

test
Årets resultat var i væsentlig grad påvirket af resultatet af investeringsaktiviteterne på 3,2 mia. kr. Investeringsresultat kan væsentligst henføres til afkast af aktieporteføljen, som alene gav et afkast på knap 3 mia. kr. Aktieporteføljen gav ligeledes et positivt afkast i 2012 på 2,6 mia. kr.

Realdania solgte i marts måned en væsentlig andel af aktiebeholdningen i Danske Bank og ejer herefter mindre end 5% af de samlede udstedte aktier i Danske Bank.

De kommercielle investeringsaktiver på i alt 20,1 mia. kr. var ved årets udgang placeret i 70 porteføljer mod 60 porteføljer året før. Årets investeringsafkast svarer til et afkast på 16,3% mod et afkast på 17,2% året før.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 20,0 mia. kr. ultimo 2013, mens antallet af igangværende projekter blev forøget fra 628 ved årets begyndelse til 664 ved udgangen af året. I 2013 er der afsluttet 262 projekter.

Realdania vedtog i efteråret 2013 en ny filantropisk strategi, hvor Realdania i samarbejde med andre initierer og gennemfører initiativer og projekter, der kan sætte dagsordenen og vise vejen frem inden for udviklingen af det byggede miljø. Den filantropiske strategi baserer sig på 5 programmer. Realdania satser fremadrettet på at optimere sin indsats og betydning for det byggede miljø gennem en problemdreven indsats.

De samlede filantropiske aktiviteter i året udgjorde 903 mio. kr. De bestod af det filan-tropiske resultat før skat på en udgift på 888 mio. kr. tillagt det filantropiske investeringselement af årets bevillinger på 15 mio. kr. Aktiviteterne var på 1.156 mio. kr. i 2012, hvoraf det filantropiske investeringselement udgjorde 22 mio. kr.

Årets udgiftsførte skat udgjorde 496 mio. kr. i 2013 mod 213 mio. kr. i 2012. Stigningen i årets udgiftsførte skat i forhold til året før skyldes hovedsageligt, at Realdania er skattepligtig af stort set alle indtægter. Tidligere ejede Realdania mere end 10 % af Danske Bank, hvor indtægterne som følge af ejerandelen var skattefrie.

Det realiserede overskud før uddelinger, kursreguleringer og skat udgjorde 484 mio. kr. Det var på 424 mio. kr. i 2012. Ved regnskabsaflæggelsen for 2012 blev der udtrykt forventning om et overskud i 2013 før uddelinger, kursreguleringer og skat på knap 100 mio. kr. Merindtjeningen skyldes primært større udbytteindtægter end forventet.

Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et overskud på 1.729 mio. kr. efter skat. Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgjorde herefter 18.545 mio. kr.

Palle Adamsen, Lars Krarup og Helle Søholt blev i 2013 nyvalgt til Realdanias bestyrel-se. I juni 2013 udtrådte Jesper Nygård af bestyrelsen, og Michael Brockenhuus-Schack blev valgt til ny formand. I august 2013 erstattede Jesper Nygård Flemming Borreskov som adm. direktør.

Forventninger til 2014

Den økonomiske udvikling i den samlede forening Realdania (koncernen) afhænger i lighed med tidligere år i væsentligt omfang af kursudviklingen på de finansielle markeder og - omend i mindre målestok - af markedsudviklingen for fast ejendom.

På basis af et skøn over det forventede udbytte af aktier m.v., renteindtægter af obligationsbeholdning samt portefølje- og driftsudgifter inkl. afskrivninger forventes et koncernresultat før uddelinger, kursreguleringer og skat på knap 500 mio. kr.

I 2014 forventes et uddelingsniveau i godt 500 mio. kr. Dette niveau er baseret på en forventning om en større effekt af den nye filantropiske strategi samt forventninger til den langsigtede uddelingskapacitet.