x

Sophienborg bliver kvartercenter i Hillerød

Pressemeddelelse

21. januar 2003

Godset Sophienborg fra omkring 1790, kommer nu til fordums ære og værdighed som integreret kvartercenter med skole, fritids- og værested for unge og voksne, døgninstitution, amtets tale- og høreklasser og meget andet, primært for beboerne i Hillerøds Vestby, men også med tilbud for alle kommunens borgere.

Med 7 mio. kr. fra Fonden Realdania kan Hillerød Kommune nu realisere sin vision om at forvandle Sophienborg Gods til et integreret kvartercenter for Hillerøds nye, store bydel, hvor netop Sophienborgområdet er præget af manglende lokal identitet. I bydelen bor i dag godt 300 familier. Men i perioden 2002-2013 vil kommunen opføre yderligere godt 1.600 blandede boliger.

Hillerøds borgmester Nick Hækkerup er særdeles glad for, at projektet, som kommunen foreløbig har afsat 47 mio. kr. til, og som med støtten fra Fonden Realdania, nu gøres yderligere attraktiv.

Attraktiv bydel

”Renoveringen af Sophienborg Gods er med til at gøre bydelen attraktiv for alle borgere og vil bidrage til øget lokal identitet og engagement. Projektet vil styrke Vestbyens identitet. Hillerød står foran en spændende udvikling i vestbyen med mange nye boliger, skole, kulturelle tilbud osv.,” siger Hillerøds borgmester Nick Hækkerup.

Projektet lever op til alle Fonden Realdanias kriterier for demonstrationsprojekter under fokusområdet ”Sikringen af den kulturhistoriske arv”. Det er med til at bevare en vigtig del af landets bygningshistoriske arv og opfylder dertil Fondens målsætning om at tilføre historiske bygninger nye funktioner og nyt liv.

Viser nye veje

”De 7 millioner kroner til forvandlingen af Sophienborg er derfor et led i Fondens langsigtede målsætning om at støtte projekter, som går foran og demonstrerer nye måder at anvende vores mange gamle, bevaringsværdige gårde og herregårde på. Sophienborg viser på denne måde andre kommuner i landet nye veje at betræde,” siger fondschef Mette Lis Andersen.

Fondschefen understreger dog, at det ikke kun er projektets enestående demonstrationsværdi, som har fået Realdania til at støtte projektet:

”Det har bestemt også spillet en rolle, at projektet har et åbenlyst almennyttigt og socialt sigte – nemlig at løfte bydelen op og skabe et fælles samlingssted for beboere og forskellige private og offentlige institutioner. Hertil kommer, at Hillerød Kommune har tænkt sig at organisere og integrere centerets beboerstyrede sociale og kulturelle aktiviteter på en i Danmark hidtil uset måde”, siger Mette Lis Andersen.

Fokus på børn og unge

De fysiske rammer såvel som overgangen mellem de enkelte institutioner og aktiviteter i kvartercenteret vil blive præget af hidtil usete åbne og flydende grænser. Blandt de offentlige og frivillige institutioner, som kvartercenteret skal rumme er et integreret fritids- og værested for vestbyens beboere,  Frederiksborg Amts tale- og høreklasser, en døgninstitution, en skole med 0.-3. klasse, som fra 2010 skal være en hel tosporet folkeskole.

Det nye kvartercenters primære målgruppe er beboerne i Hillerøds Vestby med særlig fokus på bydelens børn, unge og børnefamilier. Andre aktiviteter og tilbud vil henvende sig til alle Hillerøds borgere, fortæller Hillerøds borgmester, Nick Hækkerup:

”Sophienborg Kvartercenter bliver et mødested for alle uanset alder og etnisk baggrund, hvor fællesskaber og aktiviteter udvikles. Projektet vil give nye muligheder for udvikling af fx mere åbne institutionsformer, der hænger sammen med den lokale omverden. Det skal præges af åbne grænser mellem de professionelle institutioner og de frivillige beboerstyrede aktiviteter.”

Efter planen skal Sophienborg Kvartercenter slå dørene op 1. august 2005.

Yderligere oplysninger hos:

Fondschef Mette Lis Andersen, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66
Borgmester Nick Hækkerup, tlf. 48 20 20 49 / 20 26 76 72

Fakta om Sophienborg Kvartercenter i Hillerød

Fonden Realdania har bevilget 7 mio. kr. til projektering og kvalitetssikring af et stort byggeprojekt, der skal transformere det gamle Sophienborg Gods i Hillerød til et livligt bydelscenter, Sophienborg Kvartercenter, der vil slå dørene op 1. august 2005. Projektet vil dog først stå fuldt realiseret i løbet af en længere årrække, når folkeskolen er fuldt udbygget.

Sophienborg skal fremover være mødestedet for alle fra Hillerøds nye byområde i Vestbyen, uanset alder og etnisk baggrund. Den primære målgruppe er Vestbyens beboere med særlig fokus på børn, unge og børnefamilier. Andre aktiviteter og tilbud vil henvende sig til alle byens borgere.

Det samlede kvartercenter ventes over en årrække at kunne realiseres for ca. 80 mio. kr.  Allerede ved budgetforhandlingerne i 2001 afsatte Hillerød Kommune 47 mio. kr. til projektet.

Nænsom om- og tilbygning af det gamle gods

Efter en stor om- og tilbygning af godset vil en hel ny institution stå klar med et rigt udvalg af såvel offentlige som frivillige sociale institutioner og kulturelle aktiviteter.

Transformationen af Sophienborg Gods tager udgangspunkt i det gamle gods’ eksisterende bygninger. Det indebærer både en om- og udbygning af det bestående gods og opførelse af nye tilbygninger udformet i sammenhæng med og respekt for det gamle byggeri.

En mangfoldighed af kulturelle og sociale tilbud

Sophienborg Kvartercenter vil blive præget af åbne, flydende grænser mellem centerets offentlige institutioner og frivillige, beboerstyrede aktiviteter.  Det drejer sig efter planen om:

En skole - i første omgang en skole med skolefritidsordning (SFO) for børn op til 3. klasse, og fra 2010 en fuld 2-sporet grundskole for elever til og med 9. klasse.
Frederiksborg Amts specialklasser med tale-/ høreundervisning.
Et integreret fritids- og værested med forskellige aktiviteter for Vestbyens unge og voksne.
En døgnåben familieinstitution for børn og børnefamilier med særlige problemer.

Fakta om Sophienborgs bygninger og historie

Godset består af flere bygninger, som er opført i forskellige tidsperioder fra omkring 1790 til midten af 1930’erne. Stuehuset mod syd hører til den ældste del af godset, og Sophienborg har tidligere omfattet flere bygninger samt det oprindelige haveanlæg, som stod intakt frem til midten af 1900-tallet, men som i dag er forsvundet.

En del af Sophienborgs mange bygninger står i dag tomme præget af mange års utilstrækkelig vedligeholdelse. Bygningerne er dog i varierende stand - for eksempel er hovedbygningen og forpagterboligen mod vest i forholdsvist god stand, mens det modsatte er tilfældet med avlsbygningernes staldlænger.

Godsets oprindelse

Den ældste del af Sophienborg blev opført af dets første ejer, regimentsskriver Torkild Rosenquist og opkaldt efter hans kone Ane Sophie.

Godset var oprindelig en enlænget gård i landsbyen Ullerød. Torkild Rosenquist flyttede i 1788 gården til dens nuværende placering og tilføjede tre bindingsværkslænger, hvoraf kun to i dag er bevaret.

I 1809 havde Torkild Rosenquist færdiggjort den nuværende hovedbygning - en efter tidens forhold usædvanlig stor af slagsen, som var grundmuret i teglsten og tækket med stråtag.

Første udvidelses- og tilbygningsetape 1820 - 1872

I begyndelsen af 1820’erne udvidede godsets anden ejer, stutmester Frederik Nielsen, godsets jorder fra 88 til 254 tønder land - i hektar en udvidelse fra 48 til 140 hektar.

Tyve år senere i 1840’erne udvidede han desuden godsets venstre staldlænge med 28 fag bindingsværk. Denne længe er i dag Nordsjællands længste bindingsværksbygning.

I 1854 opførte godsets tredje ejer, godsejer Lund, endnu en ladelænge. Laden var af stampet ler og med ståtag og havde dertil en imponerende størrelse på næsten 14 gange 54 meter. Godsejer Lund foretog flere udvidelser og forbedringer af Sophienborg, hvis hovedbygning han blandt andet lagde tegltag på.

C.F. Tietgen og P. Damm på Sophienborg 1872-1929

I 1872 købte finansmanden C.F. Tietgen godset for kun tre år senere at sælge det videre til etatsråd P. Damm. I 1890’erne gav Damm godset en ny hestestald og udvidede godsets jorder, så de nu bredte sig over næsten 350 tønder land.

Sophienborg som mønsterlandbrug

I 1929 overtog Tietgens nevø Axel Jarl godset fra P. Damm og indledte en af godsets store glansperioder. På kun ti år gjorde den nye ejer Sophienborg til et af landets førende landbrug – ikke mindst på grund af godsets mælkeproduktion.

I 1936 købte Sophienborg som den første gård i landet en maskine til at aftappe mælk på papkartoner. Året forinden var der til godsets landarbejdere opført to mønsterboliger, som blev kendt vidt og bredt i ind- og udland. I 1939 blev godsets staldbygninger udvidet og indrettet efter de nyeste drifts- og bygningsprincipper.

Sophienborg som landbrugsskole 1949-1975

I 1949 blev Sophienborg Gods omdannet til ”Sophienborg Læregård” for unge landmænd. Skolen blev fra til 1973 drevet som en selvejende institution baseret på et legat efter Axel Jarl.

I kommunens eje fra 1975

I 1975 købte Hillerød Kommune godset, forpagtede jorderne ud og brugte bygningerne til flere forskellige formål. I 1986 flyttede Nordsjællands Folkemuseum nogle af sine aktiviteter til Sophienborg. Som led i et mindre nordsjællandsk frilandsmuseum opførte museet i 1988 et husmandssted fra Laugø og i 2000 et fårehus.