x

Nyt forskningscenter sætter fokus på bolig og velfærd

Pressemeddelelse

21. oktober 2004

Boligen har stor betydning både for den enkelte families dagligdag og den kollektive velfærdsøkonomi. Et nyt forskningscenter skal udbygge og nuancere den forskningsbaserede viden om samspillet mellem bolig og velfærd. Fonden Realdania støtter centret med 25 mio. kr. over en femårig periode.

Forskningscentret får titlen ”Center for Bolig og Velfærd – Realdania forskning ” og bliver tværfagligt og tværinstitutionelt med indslag fra en bred vifte af faglige discipliner: Sociologi, økonomi, antropologi, politologi, arkitektur og andre samfundsøkonomiske og humanistiske fagområder. Netop på boligområdet er inddragelse af flere forskellige analytiske perspektiver en forudsætning for en tilbundsgående forståelse af problemstillingerne. Dette er også baggrunden for, at så mange faglige discipliner er involveret i forskningscentret.

Centrets forskning vil beskæftige sig med en række af velfærdsstatens boligproblematikker. Det drejer sig for eksempel om sammenhængen mellem den enkeltes valg af bolig og livsforløb i øvrigt. Konsekvenserne af overgangen fra statslig politisk regulering til øget markedsregulering eller mulighederne for en stærkere kommunale boligpolitik er andre eksempler på emner, Centret vil kunne tage op. Endelig er et væsentligt undersøgelsesfelt den sociale og etniske opdeling på boligmarkedet og de muligheder, der er for at forebygge problemer gennem lokale løsninger.

Centret vil i første omgang tage udgangspunkt i boligområder og boligtyper som ikke tidligere har fået den store forskningsmæssige opmærksomhed. Det drejer sig både om boliger i vækstcentre og i stagnationsområder.

Ideen er at styrke den danske boligforskning på tværs af institutioner og fagområder. Det er et vigtigt mål for forskningscentret at sikre sammenhæng mellem teoriudvikling og konkret anvendt forskning. Og samtidig har centret store ambitioner om at forskningens resultater får sat sig spor i praksis.

”Viden om samspillet mellem bolig og velfærd har konkret betydning både for den enkelte og for samfundet som sådan. Vi håber, at Centrets forskning er med til at skabe et bedre videns- og beslutningsgrundlag på boligområdet. Og vores mål er, at centrets forskning bliver vedkommende og anvendelig for boligmarkedets aktører i praksis. Det gælder lige fra de statslige og kommunale myndigheder, over boligorganisationer, ejendomsejere og –administratorer til boligejere og –lejere”, udtaler Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.

I forskningscentrets organisation indgår institutter fra en bredt sammensat gruppe af forskningsinstitutioner: Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole og Statens Byggeforskningsinstitut. Den overordnede styring af centret bliver varetaget af en bestyrelse og en centerledelse. Centerledelsen placeres ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Mag. scient. soc. Hans Kristensen bliver ny centerleder.

Yderligere oplysninger
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf.: 70116666

FAKTA om Forskningscentrets organisation

Bestyrelsen for Center for Bolig og Velfærd består af: Peter Gundelach, professor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet Berit Nordahl, forskningschef, Norges Byggeforskningsinstitut Bengt Turner, professor, IBF, Gävle, Sverige Peter Gorm Hansen, adm. direktør, Kommunernes Landsforening Flemming Borreskov, adm. direktør, Fonden Realdania.

Som kerneparter indgår følgende forskningsinstitutioner og institutter:

Københavns Universitet, Institut for Sociologi, Institut for Statskundskab og Institut for Antropologi Kunstakademiets Arkitektskole, Institut 3: Planlægning Syddansk Universitet, Økonomisk Institut Statens Byggeforskningsinstitut

Der oprettes et scientific advisory board til at rådgive om forskningens videnskabelige indhold og stade. Derudover knyttes en rådgivende følgegruppe til centeret bestående af vidensbrugere og praktikere. Følgegruppen har særlig opmærksomhed rettet mod anvendelsesaspektet af forskningens resultater.