x

Ny undersøgelse viser, at der er stor forskel på byggevirksomheders videnformidling

Pressemeddelelse

16. januar 2004

Byggeriet skal blive bedre til at lære En ny undersøgelse gennemført af Fonden Realdania i samarbejde med Dansk Byggeri viser, at der er stor forskel på, hvordan byggevirksomheder tilegner sig ny viden. Nogle virksomheder har en bevidst politik om videnformidling – de holder sig løbende ajour med udviklingen af ny byggeviden. Derimod synes en del små og traditionsbundne håndværksvirksomheder at mangle incitamenter og ressourcer til at følge med udviklingen.

Baggrunden for undersøgelsen er en erkendelse af, at der fortsat begås mange fejl i byggeprocessen og at mange byggerier afleveres med mangler. Den løbende introduktion af nye materialer og fornyelser i byggeprocessen stiller øgede krav til den enkelte virksomheds evne og kapacitet til at håndtere ny viden. Spørgsmålet er, i hvilket omfang der er behov for andre og bedre måder at formidle byggeviden på end de nuværende.

Resultatet af undersøgelsen viser bl.a., at der ofte er en meget ringe detaljeringsgrad i det projektmateriale håndværkets kunder stiller til rådighed for virksomhederne. Hertil kommer, at hvert enkelt byggeprojekt involverer et stort antal forskellige virksomheder, der indgår i stadigt nye samarbejdskonstellationer.

Undersøgelsen munder ud i en række anbefalinger, som kan medvirke til at udvikle en ny læringskultur i byggesektoren:

Fælles erfaringsopsamling i virksomheden efter hvert enkelt projekt. Større krav om dialog og mere entydigt projekteringsmateriale ved byggeriets start. Målrettet formidling af byggeviden fra de specialiserede producenter – på længere sigt gerne med brug af Internettets muligheder.

Ifølge direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, viser undersøgelsen, at en ny læringskultur i byggeriets virksomheder kræver en mentalitets- og adfærdsændring hos alle erhvervets parter. Dansk Byggeri er allerede i gang med at udforme en handlingsplan for, hvorledes der på de forskellige niveauer kan ske en styrkelse af både produktionen, formidlingen og tilgængeligheden til byggeviden.  

Projektleder Lennie Clausen, Fonden Realdania, siger i en kommentar til undersøgelsen, at byggeriets parter på den ene side i fællesskab må arbejde for at forbedre videnformidlingen, herunder ikke mindst hele viden-infrastrukturen i sektoren. Men sideløbende hermed er det åbenlyst nødvendigt at byggevirksomhederne fokuserer på udviklingen af virksomhedernes egne processer, så de bliver bedre i stand til at hjemtage, behandle og anvende viden, altså det som kan sammenfattes i begrebet videnledelse.  

Undersøgelsen er udført for Fonden Realdania og Dansk Byggeri af Alsted Research A/S.

Yderligere oplysninger

Projektleder Lennie Clausen, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, tlf. 72 16 00 00     

Fakta  

Kvalitativ undersøgelse af byggeriets udførende virksomheders læring og behov for videnformidling  

Undersøgelsen er gennemført af Fonden Realdania i samarbejde med Dansk Byggeri. Baggrunden for undersøgelsen er en erkendelse af, at der fortsat begås mange fejl i byggeprocessen og at mange byggerier afleveres med mangler. Samtidig introduceres løbende nye materialer ligesom der sker fornyelser af selve byggeprocessen, hvilket alt sammen stiller krav både til formidling af viden til virksomhederne og til den enkelte virksomheds evne og kapacitet til at håndtere ny viden. Spørgsmålet er, i hvilket omfang der er behov for andre og bedre måder at formidle byggeviden på end de nuværende.  

Ifølge undersøgelsen er de fleste håndværkere ikke bogligt og teoretisk orienteret. Tværtimod har de ofte bevidst valgt håndværket frem for en boglig uddannelse. Derfor er det heller ikke noget tilfælde, at den praktiske oplæring i virksomhederne er den dominerende læringsform i byggeriet. Imidlertid kan det kraftige fokus på de praktiske færdigheder være en barriere mod behovet for løbende at holde sig ajour med den hurtigt skiftende og stadig større mængde viden, som en håndværker er nødt til at beherske.  

Desuden viser undersøgelsen, at håndværkets kunder – normalt repræsenteret ved de projekterende – ofte stiller de udførende over for nye typer opgaver - samtidig med at projektmaterialets detaljeringsgrad i mange tilfælde er beskedent. Hertil kommer den særlige udfordring, at hvert enkelt byggeprojekt  involverer et stort antal forskellige virksomheder, hvilket betyder, at håndværkerne hele tiden skal kunne håndtere nye samarbejdskonstellationer.  

Undersøgelsen munder ud i en række anbefalinger, som kan indgå i bestræbelserne på at udvikle en ny læringskultur i byggesektoren:  

For det første kan den enkelte virksomhed og dens ansatte selv gøre en forskel. Det drejer sig bl.a. om fælles erfaringsopsamling i virksomheden efter hvert enkelt projekt. Fx vil opprioritering af styring og tilsyn med byggeprocessen, udformning af realistiske og let forståelige kvalitetskrav for virksomheden, samt bedre coaching af de enkelte medarbejdere uden tvivl have en gavnlig effekt for virksomhederne.  

For det andet bør der stilles krav til byggeriets andre parter. Fx skal de projekterende søge at inddrage de udførende på et tidligere tidspunkt i detailprojekteringen, således at der gennem en dialog kan foreligge et bedre og mere entydigt projekteringsmateriale ved byggeriets start.  

For det tredje bør de mange og specialiserede producenter og formidlere af byggeviden styrke og målrette deres viden i forhold til de udførende. I den forbindelse åbner internettet for nye muligheder, som allerede afprøves bl.a. i Dansk Byggeris regi. Undersøgelsen viser imidlertid også, at der endnu vil gå en årrække, før internettet som medie kan stå alene.