x

Første planer for Ny By ved Store Rørbæk på vej

Pressemeddelelse

12. oktober 2005

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Frederikssund Kommune:
 
De første planer for hovedstadsregionens største byudviklingsområde i form af Den Ny By ved Store Rørbæk er nu på vej.

Frederikssund Byråd vedtog den 11.oktober 2005 et forslag til kommuneplantillæg og et udbud af det kommende arbejde med strukturplanen for den ny by ved Store Rørbæk.


Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen viser størrelsen og afgrænsningen af den ny by ved Store Rørbæk. Hermed er vejen banet for, at Frederikssund Byråds vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22, der fastlægger afgrænsningen og rækkefølgen for byudviklingen i den ny by. Det er én af forudsætningerne for at starte arbejdet med en strukturplan for den ny by.

Kommuneplantillægget afgrænser et område på i alt 350 ha til bolig- og erhvervsformål, offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, veje, stier, jernbane og station. Der er tale om langt det største område til byudvikling i hele Hovedstadsregionen. Byen kan ved fuld udbygning rumme omkring 6.000 boliger og mellem 3.000 og 6.000 arbejdspladser. Derfor er tidsperspektivet også langt.
Boligbyggeriet går i gang, når Sydbyen er udbygget, omkring 2010 med et årligt boligbyggeri på omkring 300 boliger. Der er ved at være mangel på erhvervsgrunde i Frederikssund. Derfor starter erhvervsbyggeriet sandsynligvis tidligere i den nordlige del af det nye
byområde.


Kommuneplantillægget fastlægger en etapedeling, så byudviklingen i første omgang finder sted i den centrale del af den ny by omkring S-banen og i den nordlige del.
Kommuneplantillægget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. Der afholdes borgermøde om tillægget den 28. november.


Nu sættes også arbejdet med strukturplanen for den ny by i gang. Det sker med udgangspunkt i ”Vision og program” for den ny by fra 2004 og Kommuneplantillæg nr. 22, suppleret med tre analyser, der netop er startet. Det drejer sig om en undersøgelse af erhvervspotentialet, som udføres af Rambøll Management, en analyse af boligpotentialet, som SBI (Statens Byggeforskningsinstitut) udarbejder og en analyse af landskab og kulturmiljø, som Dybbro & Haastrup står for.

Der sigtes på gennem et EU-udbud at indgå parallelle rammeaftaler med fire rådgiverteams, som besidder de relevante tværfaglige kompetencer. De fire teams findes gennem en prækvalifikation og efterfølgende vurdering af de prækvalificeredes tilbud på at løse opgaven. Det forventes, at rammeaftalerne kan underskrives i marts 2006.
Herefter udarbejder de fire teams forslag til strukturplan og model for realiseringen af den ny by. Undervejs afholdes  workshops, hvor de fire teams mødes med hinanden og med de øvrige parter, der arbejder med den ny by, med henblik på at inspirere og kvalificere arbejderne med strukturplanen.


Når de fire teams har afleveret deres forslag, bedømmes resultaterne og bearbejdes til et kommuneplantillæg, der fastlægger strukturen i den ny by. Et sådant forslag til kommuneplantillæg forventes offentliggjort omkring årsskiftet 2006/07, hvorefter detailplanlægningen af de første dele af den ny by kan gå i gang.
Arbejdet med strukturplanen støttes økonomisk af Realdania.

 

Yderligere oplysninger:
Borgmester Knud Christoffersen, Frederikssund Kommune, tlf. 4736 6300
Teknisk Direktør Bodil Hare, Frederikssund Kommune, tlf. 4736 6505

 

 

Ny by ved Store Rørbæk – et dialogprojekt
Planlægningen af en helt ny by er en meget stor opgave. Derfor har Frederikssund Byråd inviteret til et samarbejde, og Miljøministeriet har udpeget den ny by til et dialogprojekt. Dialogprojektets parter er Frederikssund Byråd, Miljøministeriet, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Socialministeriet, Trafikstyrelsen, DSB, Hovedstadens Udviklingsråd, Frederiksborg Amt og Realdania. Hertil kommer repræsentanter for Skibby, Slangerup og Jægerspris - de tre kommuner der sammen med Frederikssund danner den ny, store Frederikssund Kommune.