x

Samfundsansvar i vores investeringer

Når vi investerer, sigter vi mod en balance mellem at skabe størst muligt langsigtet afkast og samtidig udvise en samfundsansvarlig adfærd. Det gælder for de investeringer, vi selv står for, og for de investeringer som bliver foretaget af de kapitalforvaltere, vi samarbejder med.

De overordnede rammer for vores tilgang til ansvarlige investeringer har vi fastlagt i Investeringsstrategi 2020-2026. Strategien indeholder en række mål og rammer for, hvordan vi ønsker at inddrage miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold - også kaldet ESG - i vores investeringspolitikker, filosofi og processer. Helt konkret har vi i en årrække arbejdet med vores tilgang til ansvarlige investeringer ud fra en politik, der udstikker rammer for de kommercielle investeringsaktiviteter i forhold til vores samfundsansvar. Løbende screening og engagement

Vi screener løbende vores kommercielle investeringer for at sikre, at de ikke er i konflikt med de fastlagte rammer for vores ansvarlige investeringer. Screeningen udføres af det ekstern konsulentfirma Sustanialytics og omfatter alle børsnoterede aktier og obligationer. Screeningen bliver fortsat udvidet og vil på sigt omfatte alle hovedaktivklasser i investeringsformuen.

Vi vil som ansvarlig investor gerne bidrage aktivt til at forandre forhold, som er i modstrid med rammerne for ansvarlige investeringer. Det betyder, at vi – sammen med andre investorer – vil forsøge at påvirke virksomheders måde at arbejde på i forhold til lovgivning, arbejdstagerrettigheder, miljø, kontroversielle våben og god selskabsledelse. Det kaldes også ”engagement”.

Vi tror, at vi opnår den største effekt gennem dialog med de virksomheder, vi investerer i og de eksterne kapitalforvaltere, som vi samarbejder med

Peter Johansen

Investeringsdirektør (CIO)


Denne tilgang betyder, at vi ikke anvender negativ-lister eller pre-screening i forbindelse med vores investeringer. Det har den konsekvens, at vi – enten direkte eller via eksterne kapitalforvaltere – potentielt kan investere i virksomheder, hvor vi efterfølgende får mistanke om overtrædelse af de rammer for ansvarlige investeringer, vi har fastlagt.

Hvis vi får sådan en mistanke, så tager vi via Sustanialytics kontakt til virksomheden. Hvis vores engagement over tid viser sig ikke at virke, så kan den ultimative konsekvens være, at vi afvikler vores investering. Men vores holdning er helt grundlæggende, at det er bedre aktivt at forsøge at skubbe til virksomhederne, så de finder en løsning af problemerne end at ignorere problemstillingerne.

Krav til kapitalforvaltere

Vi stiller krav til eksterne kapitalforvaltere om, at de skal have underskrevet Principles for Responsible Investments (PRI), at de skal have indarbejdet lignende processer for samfundsansvarlige investeringer eller de på anden måde kan dokumentere en adfærd i overensstemmelse hermed.
 
Vi følger løbende op overfor alle vores eksterne kapitalforvaltere for at sikre os, at de hele tiden er opmærksomme på vores rammer for ansvarlige investeringer. Og samtidig sørger vi for at overvåge kapitalforvalternes overholdelse af egne interne processer for ansvarlige investeringer.