x

Samfundsansvar i vores investeringer

Realdania er en ansvarlig investor, som hele tiden har fokus på etiske overvejelser og initiativer. Afkast og ansvarlige investeringer går hånd i hånd, og vi sigter mod at skabe det størst mulige risikojusterede afkast og samtidig udvise en ansvarlig investeringsadfærd. Det betyder, at Realdania, når vi investerer, også inddrager miljømæssige, sociale og governance-relaterede forhold – det man kalder ESG.

De overordnede rammer for vores tilgang til ansvarlige investeringer har vi fastlagt i Investeringsstrategi 2020-2026. Strategien indeholder en række mål og rammer for, hvordan vi ønsker at inddrage miljømæssige, sociale og governance-relaterede forhold i vores investeringspolitikker, filosofi og processer. 

Helt konkret har vi i en årrække baseret vores tilgang til ansvarlige investeringer i en politik, der udstikker specifikke rammer for de kommercielle investeringsaktiviteter i forhold til vores samfundsansvar. 

Vi udvikler hele tiden vores tilgang til ansvarlig investoradfærd. Vi har afsat en del af vores investeringsformue til investeringer, der direkte understøtter Realdanias mission og vores filantropiske mål – det vi kalder missionsrettede investeringer. Vi har samtidig en ambition om på sigt og samlet set blandt andet at nedbringe klimaaftrykket af vores investeringer. Og vi har besluttet ikke længere at have investeringer i tobaksproducerende virksomheder. 

Løbende screening og engagement

Vi screener løbende vores kommercielle investeringer for at sikre, at de ikke er i konflikt med de fastlagte rammer for vores ansvarlige investeringer. Screeningen udføres af Sustanianlytics og omfatter alle børsnoterede aktier og obligationer. Screeningen bliver fortsat udvidet og vil på sigt omfatte alle hovedaktivklasser i investeringsformuen.

Vi vil som ansvarlig investor gerne bidrage aktivt til at forandre forhold, som er i modstrid med rammerne for ansvarlige investeringer. Det betyder, at vi – sammen med andre investorer – vil forsøge at påvirke virksomheders måde at arbejde på i forhold til lovgivning, arbejdstagerrettigheder, miljø, kontroversielle våben og god selskabsledelse. Det kaldes også ”engagement”.

Denne tilgang betyder, at vi ikke anvender negativ-lister eller pre-screening i forbindelse med vores investeringer. Det har den konsekvens, at vi – enten direkte eller via eksterne kapitalforvaltere – potentielt kan investere i virksomheder, hvor vi efterfølgende får mistanke om overtrædelse af de rammer for ansvarlige investeringer, vi har fastlagt.

Hvis vi får sådan en mistanke, så tager vi via Sustanialytics kontakt til virksomheden. Hvis vores engagement over tid viser sig ikke at virke, så kan den ultimative konsekvens være, at vi afvikler vores investering. Men vores holdning er helt grundlæggende, at det er bedre aktivt at forsøge at skubbe til virksomhederne, så de finder en løsning af problemerne end at ignorere problemstillingerne.

Krav til kapitalforvaltere

Vi stiller krav til eksterne kapitalforvaltere om, at de skal have underskrevet Principles for Responsible Investments (PRI), at de skal have indarbejdet lignende processer for samfundsansvarlige investeringer eller de på anden måde kan dokumentere en adfærd i overensstemmelse hermed.
 
Vi følger løbende op overfor alle vores eksterne kapitalforvaltere for at sikre os, at de hele tiden er opmærksomme på vores rammer for ansvarlige investeringer. Og samtidig sørger vi for at overvåge kapitalforvalternes overholdelse af egne interne processer for ansvarlige investeringer.