x

Realdania i tal

Realdania kom ud af 2017 med et resultat på 733 mio. kr. Det anses for tilfredsstillende.

Nøgletal fra Realdanias årsrapport 2017

  •  Årets resultat: 733 mio. kr. (2016: 988 mio. kr.)
  • Uddelinger: 985 mio. kr. (2016: 808 mio. kr.)
  • Egenkapital: 22.567 mio. kr. (2016: 21.823 mio. kr.)
  • Investeringsformue: 22.836 mio. kr. (2016: 22.349 mio. kr.)
  • Filantropisk projektportefølje: 23.7 mio. kr. (2016: 24.8 mio. kr.) - heraf finansierer Realdania 10.789 mio. kr. (2015: 11.009  mio. kr.)
     

Årets resultat på 733 mio. kr. var i væsentlig grad påvirket af et investeringsafkast på 2.212 mio. kr., udgiftsførte uddelinger på 985 mio. kr. samt en skatteudgift på 383 mio. kr.

Realdanias kommercielle investeringsformue gav i 2017 et samlet afkast på 2.212 mio. kr. svarende til 10,3%, hvilket er tilfredsstillende. Afkastet blev især positivt påvirket af kursstigninger på de globale aktiemarkeder og Realdanias strategiske afdækning af valutakursrisiko. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 12,6%, hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko ligeledes er tilfredsstillende. Afkastet i de seneste fem år har i kortere perioder været præget af kursfald på de finansielle markeder, men markederne har efter disse perioder forholdsvist hurtigt fortsat den positive udvikling, hvilket samlet set siden 2013 har medført relativt stabile investeringsafkast.

Den kommercielle investeringsformues markedsrisiko opgjort pr. den 31. december 2017 var lavere end ved årets start. I lighed med udviklingen i 2016 kan dette primært henføres til generelt lavere markedsrisiko opgjort ved Value-at-Risk på de finansielle markeder, og navnlig den lavere markedsrisiko på aktie-markederne bidrog til den lavere markedsrisiko for den kommercielle investeringsformue. Set over de seneste fem år er den kommercielle investeringsformues markedsrisiko opgjort ved Value-at-Risk faldet gradvist. 
 
Den filantropiske projektportefølje udgjorde 23,7 mia. kr. ultimo 2017, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 623 ved udgangen af året mod 603 året før. I 2017 er der afsluttet i alt 176 projekter.

Årets udgiftsførte skat udgjorde 383 mio. kr. mod en skatteudgift på 274 mio. kr. i 2016. Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et overskud på 741 mio. kr. efter skat. Det var på 992 mio. kr. i 2016. Ved regnskabsaflæggelsen for 2016 blev der udtrykt forventning om et mindre overskud i 2017 efter skat og uddelinger baseret på estimater for gennemsnitsafkastet for året. Merindtjeningen skyldes et bedre investeringsafkast end forventet ved regnskabsaflæggelsen sidste år, hvilket har givet mulighed for at øge uddelingerne til 985 mio. kr. i året, hvor forventningerne var et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgør herefter 22.567 mio. kr.

 

 

{{ title }}

{{ description }}