x

De bynære arealer ved erhvervshavnen i Aabenraa rummer et stort potentiale for at binde byen og vandet sammen. På sigt kan de måske lægge byrum til caféer og kulturliv, adgang til natur og fjord samt boliger og erhverv. Samtidig spiller arealerne en vigtig rolle, når byens modstandsdygtighed overfor havvandsstigninger og stormfloder skal forbedres.

Udfordringen er, at fremtiden er usikker. Hvordan klimasikrer man klogest eventuelle nye bebyggelser og den eksisterende by bagved, når ingen ved med sikkerhed, hvordan truslen fra havvandsstigninger udvikler sig i fremtiden? Er det overhovedet realistisk at byudvikle og placere store værdier i et område så tæt på vandet? Og hvis ja – hvordan tilpasser vi udviklingen i takt med, at prognoserne ændrer sig? 

Aabenraa Kommune står lige nu med et åbent vindue, hvor der skal træffes nogle store og afgørende beslutninger for byens fremtidige udvikling – og ønsker derfor et beslutningsgrundlag for den fremtidige byudvikling, herunder anvendelse og klimasikring af de bynære havnearealer i Aabenraa.
Projektet skal derfor skabe et beslutningsgrundlag med 3-4 scenarier for udvikling, arealanvendelse og klimasikring. I samarbejde med DTU og et tværfagligt rådgiverteam udvikles en række indikatorer til at vurdere scenariernes realiserbarhed, værdi for byen, risiko(håndtering) samt fleksibilitet og robusthed både kvantitativt og kvalitativt. 

Resultat

Tre-fire scenarier for områdets fremtid med eksempler på konkrete løsninger + en kvantitativ og kvalitativ vurdering af scenarierne.

Aktuel status (marts 2020)

Aabenraa Kommune er øjeblikket i en opstartsfase med udbud og dialog med rådgivere og procesplanlægning. Desuden skal der fastlægges principper for valg af scenarier og den politiske inddragelse i projektet. 

Rådgivere

Teknologirådet, DTU og et tværfagligt rådgiverteam.

Kontaktperson

Mette Frederiksen
E-mail: mf@aabenraa.dk