x
I Aabenraa Kommune har man i flere år ønsket at binde den centrale del af Aabenraa by bedre sammen med fjorden. Det kan ske gennem byudvikling på dele af de bynære havnearealer. På den måde vil man få mulighed for at bygge nyt i en by, hvor der ellers er mangel på arealer, samtidig med at man vil få mulighed for at forbedre de trafikale forhold og håndtere den forurening, der er i området. 

Udfordringen er, at de bynære havnearealer ligger relativt lavt. Skal der byudvikles og omdannes her, skal området derfor sikres mod oversvømmelser fra fjorden – hvilket samtidig giver mulighed for at sikre den bagvedliggende by. Desuden skal en udvikling af området til boliger og rekreation ske på en måde, som tager hensyn til, at andre områder på havnen anvendes til erhverv. 

Derfor har Aabenraa Kommune fået støtte af partnerskabet mellem Realdania og Miljøministeriet til at udarbejde en scenarieanalyse som kan adressere usikkerhederne om, hvad der er den mest intelligente fremadrettede kombination af omdannelse, byudvikling og klimasikring af både den gamle by,  fremtidige udviklingsarealer såvel som de havnearealer, der skal opretholdes som sådanne.

Scenarieanalyse med udgangspunkt i fire narrativer for byens udvikling

Rapporten ”Aabenraa og fjorden – scenarier for fremtiden” beskriver de usikkerheder, dilemmaer, udfordringer og muligheder, som Aabenraa Kommune står over for, når dele af de bynære havnearealer i større eller mindre grad skal udvikles til nye attraktive byområder, samtidig med at nye og eksisterende by- og havneområder sikres mod fremtidige stormfloder. 

Scenarieanalysen tager afsæt i fire forskellige narrativer for byudviklingen og klimatilpasningen de næste 100 år.:

  • Narrativ 1: ”Det muliges kunst”
  • Narrativ 2: ”Jeg vil se byggekraner”
  • Narrativ 3: »En levende havn er et aktiv«
  • Narrativ 4: ”Vi skal give plads til vandet”

Narrativerne er inspireret af tre forskellige overordnede strategiske tilgange til havvandsstigninger: En sikring i form af enten en hård eller blød konstruktion; en tilpasning, hvor man lever med periodevise oversvømmelser af visse arealer; og en tilbagetrækning, hvor man så at sige overgiver arealer til vandet, samtidig med at man udvikler byen på mere sikre arealer. 

I fortsættelse af de fire narrativer og et ulighedskatalog for højvandsbeskyttelse er der udarbejdet fire konkrete scenarier for byudvikling og højvandssikring. De fire scenarier opererer med forskellige sikringshøjder og har nedslag i 2041, 2071 og 2121, idet de ligeledes omhandler forskellige byudviklingsscenarier.
For alle fire scenarier er beskrevet et overordnet alternativ, hvor havnearealerne og bassinerne i større eller mindre grad sikres ved hjælp af en dæmning på tværs. Dæmningen forsynes med en port og et pumpeanlæg. 

Afslutningsvis er der foretaget en kvantitativ beregning af skadesomkostningerne ved de forskellige scenarier og forskellige oversvømmelseshændelser, og der er gennemført en kvalitativ vurdering af scenarierne på en workshop. 

Projektet anbefaler ikke en bestemt byudvikling og klimatilpasning. I stedet har projektet haft fokus på at undersøge, hvilke byudviklingsscenarier der kan kombineres med hvilke tilpasningsmetoder, så der opnås en bedre viden om, hvilke kort- og langsigtede løsninger for højvandsbeskyttelse, der vil være bedst at implementere i Aabenraa.

Projektet blev afrapporteret i efteråret 2021 til Realdania og Miljøministeriet. Herefter skal Aabenraa Kommune arbejde videre med planlægningen for en delvis byomdannelse af de bynære havnearealer og en adaptiv klimatilpasning, der foruden stigende havvand også skal omhandle stigende nedbørsmængder, skybrud og stigende grundvand. 

Rådgivere: Fonden Teknologirådet, Niras, DTU, Hasløv & Kjærgaard.

Se materialer og mere info om projektet på Aabenraa Kommunes hjemmeside