x

De bynære arealer ved erhvervshavnen i Aabenraa rummer et stort potentiale for at binde byen og vandet sammen. På sigt kan de måske lægge byrum til caféer og kulturliv, adgang til natur og fjord samt boliger og erhverv. Samtidig spiller arealerne en vigtig rolle, når byens modstandsdygtighed overfor havvandsstigninger og stormfloder skal forbedres.

Udfordringen er, at fremtiden er usikker. Hvordan klimasikrer man klogest eventuelle nye bebyggelser og den eksisterende by bagved, når ingen ved med sikkerhed, hvordan truslen fra havvandsstigninger udvikler sig i fremtiden? Er det overhovedet realistisk at byudvikle og placere store værdier i et område så tæt på vandet? Og hvis ja – hvordan tilpasser vi udviklingen i takt med, at prognoserne ændrer sig? 

Aabenraa Kommune står lige nu med et åbent vindue, hvor der skal træffes nogle store og afgørende beslutninger for byens fremtidige udvikling – og ønsker derfor et beslutningsgrundlag for den fremtidige byudvikling, herunder anvendelse og klimasikring af de bynære havnearealer i Aabenraa.
Projektet skal derfor skabe et beslutningsgrundlag med 4 scenarier for udvikling, arealanvendelse og klimasikring. I samarbejde med DTU og et tværfagligt rådgiverteam udvikles en række indikatorer til at vurdere scenariernes realiserbarhed, værdi for byen, risiko(håndtering) samt fleksibilitet og robusthed både kvantitativt og kvalitativt. 

Resultat

Tre-fire scenarier for områdets fremtid med eksempler på konkrete løsninger + en kvantitativ og kvalitativ vurdering af scenarierne.

Status (august 2020)

På baggrund af workshops og interviews, er de fire scenarier under udarbejdelse og forventes færdige i midten af september. Sideløbende konkretiseres scenarierne af det tværfaglige rådgiverteam. 

Rådgivere

Teknologirådet, DTU og et tværfagligt rådgiverteam bestående af Niras i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard

Kontaktperson

Mette Frederiksen
E-mail: mf@aabenraa.dk