x

Boligmarkedets fremtid under forskellige økonomiske pakker skal undersøges

Pressemeddelelse

24. november 2011

CEBR vil regne på fremtiden både ved hjælp af den kendte økonomiske model ADAM, såvel som med den såkaldte DREAM model. Regnestykkerne skal klarlægge, hvordan boligpriserne vil udvikle sig i de kommende år under forskellige forudsætninger. Disse forudsætninger vil se på forskelle i de internationale konjunkturer kombineret med forskellige politisk-økonomiske indgreb.

Projektet vil gennemgå, hvor godt vi i det hele taget er i stand til at regne på fremtiden ved hjælp af modellerne, og belyse forskellen mellem de forskellige typer af modeller. ADAM er en såkaldt makromodel, mens DREAM er en generel ligevægtsmodel. Det er forskelle, der som oftest forbigås i offentligheden, når man diskuterer beregningsresultater. Boligøkonomisk Videncenter håber, at projektet vil medvirke til at gøre den fremtidige diskussion om økonomiske beregninger mere nuanceret.

De omfattende beregninger vil vedrøre økonomiske ”pakker” i form af skattereformer, ændringer i dagpengesystemet og ændringer i tilbagetrækningsreglerne. Der gennemføres for øjeblikket i flere europæiske lande omfattende økonomiske reformer under pres fra den økonomiske krise og de finansielle markeder, herunder de udfordringer, som den stigende internationalisering rejser. Danmark har allerede med tilbagetrækningsreformen lagt op til væsentlige ændringer, men det kan ikke afvises, at der i fremtiden kan komme nye indgreb. I så fald er det vigtigt at forstå, hvordan sådanne indgreb vil påvirke det danske boligmarked, som i forvejen er påvirket af krisen. 

”Der vil kun blive regnet på tiltag, der allerede har været fremme som forslag i offentligheden. Beregningerne er ikke udtryk for, at videncentret ønsker den form for indgreb, der regnes på, eller finder dem nødvendige. De er heller ikke udtryk for, at vi finder disse indgreb sandsynlige. Det er derimod nødvendigt at vide, hvordan det vil gå med boligmarkedet, såfremt man gennemfører sådanne tiltag, og hvordan det vil gå med boligmarkedet, såfremt man fører en laden-stå-til politik. Skal man overskue disse komplicerede sammenhænge, så er man nødt til at tage de økonomiske modeller i brug som hjælpeværktøj,” siger Curt Liliegreen, sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter.

Til at rådgive CEBR i forbindelse med beregningerne er der sammensat en forskergruppe bestående af professor, tidligere overvismand Torben M. Andersen, professor, tidligere vismand Jan Rose Skaksen og professor Nikolaj Malchow-Møller.

Formanden for forskergruppen, professor Nikolaj Malchow-Møller siger i forbindelse med den indgåede aftale: ”Det er CEBR’s mål at være et førende økonomisk videncenter i Danmark, der arbejder med både forskning såvel som analyser. Det projekt, der nu er indgået kontrakt om, rummer elementer af begge dele, og det ligger i fin forlængelse af de områder, CEBR tidligere har beskæftiget sig med. Dette projekt har både en teknisk, mere økonomfaglig, og en politisk, praktisk side. På det tekniske plan er det interessant, hvilke kvalitative forskelle, der er i modellernes forudsigelser for boligmarkedet, mens det på det økonomisk politiske plan naturligvis også er vigtigt, om modellernes forudsigelser kan anvendes til at præge den fremtidige økonomiske politik på området.”

Analysen vil være færdig ultimo juni 2012.

FAKTA

Om Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter er et fagligt, upartisk og neutralt initiativ etableret af Realdania. Videncentret medvirker til at give beslutningstagerne en hurtig og god information om boligmarkedets udvikling. Derudover er det målet at give den enkelte borger en bedre forståelse af boligøkonomien i forbindelse med anskaffelse af bolig, belåning og konvertering af boliglån. Endelig følger Boligøkonomisk Videncenter udviklingen, debatten og løsningsforslagene på de udenlandske boligmarkeder, der er særlig hårdt ramt af den finansielle krise.
 
Boligøkonomisk Videncenter består af et økonomisk-fagligt sekretariat, der bl.a. skaber faglige netværk og diskussionsfora. Sekretariatet udarbejder løbende mindre analyser og statistisk materiale om den boligøkonomiske udvikling. Herudover arrangerer sekretariatet offentlige konferencer og høringer om boligøkonomiske temaer og problemstillinger.

I tilknytning til videncentret er der etableret et advisory board med tre internationalt anerkendte økonomer. De tre økonomer fungerer som rådgivere og sparringspartnere for sekretariatet.

Den daglige ledelse af Boligøkonomisk Videncenter bliver varetaget af cand.polit. Curt Liliegreen.

Læs mere på centrets hjemmeside www.bvc.dk

Om CEBR

Centre for Economic and Business Research (CEBR) er et uafhængigt forsknings- og analysecenter på Copenhagen Business School (CBS). Centret blev etableret i 1999 i Erhvervsministeriets departement og flyttede i 2005, som en uafhængig enhed til CBS med tilknytning til Økonomisk Institut.

Centret udfører forskningsbaserede økonomiske analyser for en række, især danske, interessenter. Igennem de seneste år har centrets analyser spændt fra områder inden for evaluering af innovationstiltag over sammenhængen med digitalisering og produktivitet til sammenligning af forskellige landes pensionssystemer og cost-benefit-analyse af en ekstra indsats over for unge mødre.

CEBR har tidligere udført analyser med anvendelse af DREAM-modellen til måling af de langsigtede konsekvenser af ændringer af den økonomiske politik.