x

Realdania sætter fokus på livet i almene boligområder

Pressemeddelelse

14. februar 2011

Realdania afsætter 100 mio. kr. til en kampagne, der skal sætte fokus på udvikling og opdatering af fællesfaciliteter i almene boligområder. I løbet af efteråret 2011 vil ildsjæle, boligforeninger, boligorganisationer og kommuner blive inviteret til at byde ind med projekter, som kan udvikle de fysiske faciliteter, styrke den sociale sammenhængskraft i de almene bebyggelser og forbedre interaktionen med de omkringliggende forstads- og byområder.

De almene boligorganisationer var for 30 – 40 år siden absolut førende i forhold til at udvikle boligsociale tiltag. Fællesfaciliteter og friarealer afspejler dog ofte det tidspunkt, hvor bebyggelserne er opført og er gennem årene mange steder blevet temmelig slidte og utidssvarende. De mindre butikscentre, der typisk ligger i udkanten af bebyggelserne, har mistet deres oprindelige funktion og fungerer ikke længere som samlingssteder for beboerne. Bebyggelserne ligger som selvstændige enklaver og kan med fordel knyttes bedre sammen med de omkringliggende områder.

”Vi håber med denne kampagne at kunne være med til at skabe en ny udvikling af boligsociale tiltag i de kommende år. Og der er nok at tage fat på. Tiden er mange steder løbet fra beboerfaciliteterne, græsplænerne ligger øde hen, og der er ingen sammenhæng til livet i de omkransende byområder,” siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania, og fortsætter: ”Ambitionen er at styrke både beboernes og organisationernes kreative involvering i at skabe sociale drivere og demonstrationsprojekter, hvor der tænkes nyt, hvor der skabes ny dynamik, og hvor den sociale sammenhængskraft styrkes i de almene boligbebyggelser. Vi vil gerne være med til at gøre livet lidt sjovere i de almene bebyggelser til glæde for alle beboerne og os andre som kommer der.”

Med strategisk fokus på social bæredygtighed har Realdania nu indledt et samarbejde med AlmenNet og Boligselskabernes Landsforenings om en kampagne, som skal nytænke de boligsociale faciliteter i almene bebyggelser.

Indhold i kampagne

Kampagnen er i øjeblikket under forberedelse, og hovedtanken er, at man ved at udvikle de fysiske rammer kan skabe bedre mulighed for en positiv udvikling af områdernes kvaliteter og mange uforløste ressourcer, områdernes omdømme og ikke mindst beboernes oplevelse af at bo godt og trygt.

"Med Realdanias store initiativ får vi sat fornyet fokus på et positivt særkende for den almene boligsektor. Nemlig de mange ressourcer, som bevidst bruges på en mangfoldighed af lokaliteter, der understøtter det frivillige fællesskab. Vi ser meget frem til at få realiseret eksempler på nye fysiske rammer og organiseringer, der svarer til nye generationers behov," siger Rolf Andersson, byggedirektør og formand for AlmenNet.

Udbudsrunder

I løbet af de næste fem år igangsætter Realdania to-tre udbudsrunder, hvor kreative beboere og andre kan byde ind med ”den vilde idé”, samtidig med at boligafdelinger, boligorganisationer og kommuner kan søge støtte og medfinansiering til at idéudvikle og realisere større demonstrationsprojekter. Den første udbudsrunde forventes at finde sted i efteråret 2011.

Formand for Boligselskabernes Landsforening Palle Adamsen siger: ”Der er et reelt behov for at sætte fokus på nogle af de arealer som udviklingen og ændrede behov har overhalet. Kampagnen er en god lejlighed til at nytænke og udvikle nye funktioner og kreative løsninger, og vi har store forventninger til at nytænkning og demonstrationsprojekter kan vise vejen for mange almene boligområder, som trænger til at puste nyt liv i deres bebyggelser til gavn og glæde for beboerne.”

Fakta:

Organisation

Kampagnen vil blive organiseret med et projektsekretariat, en styregruppe og et fagligt kontaktforum, der skal bidrage med videns deling.

Styregruppen består af projektleder i Realdania Karen Skou, formand for Boligselskabernes Landsforening Palle Adamsen, byggedirektør og formand for AlmenNet Rolf Andersson og direktør Jørgen Mejlgaard, boligforeningsrepræsentant.

Der vil blive etableret et fagligt kontaktforum, hvor repræsentanter fra de centrale aktører på området bliver inviteret til at deltage.

Projektsekretariatet indlejres hos AlmenNet og varetages af Kuben Management.

Projektudbud

Frem til 2016 vil der blive to-tre udbudsrunder, hvor der kan søges økonomisk støtte til projekttyperne den vilde ide og demonstrationsprojekter:

Den vilde ide

Realdania har afsat en økonomisk ramme på 15 mio. kr. til Den vilde ide, hvor støtten maksimalt kan være 500.000 kr. Denne kan søges af boligområdernes ildsjæle. Der er ikke krav om medfinansiering.

Demonstrationsprojekter

Realdania har endvidere afsat 6 mio. kr. til finansiering af projektudvikling og 70 mio. kr. til medfinansiering af realisering af demonstrationsprojekter. Tanken er, at disse projekter søges af de enkelte boligorganisationer og boligafdelinger i samarbejde med kommunerne. Vilkårene for støtten vil blandt andet være, at der tilvejebringes finansiering fra anden side til selve realiseringen på minimum 50 procent af de samlede omkostninger.

Kampagnen sætter fokus på

1. Faciliteter såvel ude som inde for alle typer beboere, som inkluderer beboergrupper med forskellig alder, social og etnisk baggrund.

2. Muligheden for at koble de almene boligområder med de omkringliggende byområder og gøre udendørsarealer langt mere spændende og aktiverende, så de i højere grad indbyder til bevægelse, ophold og fællesskab.

3. Ny anvendelse af mindre indkøbs- og lokalcentre nye funktioner. F.eks. som motions- og foreningslokaler eller kontorfællesskaber for beboerne og andre borgere.

Der vil blive afholdt forskellige arrangementer for involverede boligafdelinger- og organisationer samt rådgivere. Der vil også blive hentet inspiration fra eksisterende gode eksempler på udvikling af almene boligområders boligsociale faciliteter. Desuden vil erfaringer og resultater fra kampagnens projekter blive formidlet på en hjemmeside og i en afsluttende publikation.

Tidsplan

Kampagnen løber fra 2011-2016. Der afvikles to-tre udbudsrunder i løbet af de fem år.

{{ title }}

{{ description }}