x

Modelprogram for botilbud til ældre med autisme

Pressemeddelelse

23. marts 2010

Modelprogram for opførelse af botilbud for ældre mennesker med autisme sætter fokus på, hvad der er vigtigt at tage højde for, når der bygges nyt eller bygges om.

Den selvejende institution Sofiefonden har sammen med Landsforeningen Autisme ønsket at kvalificere grundlaget for at bygge boliger til ældre med autisme. De to parter er derfor gået i samarbejde med Realdania om udarbejdelse af et modelprogram for opførelse af denne type boliger.

Formålet med modelprogrammet har været at udvikle retningslinjer og anbefalinger for udviklingen af ældreegnede boliger i et beskyttende bofællesskab. Boliger og et fællesskab, som dels tager hensyn til den almindelige aldersbetingede funktionsnedsættelse, men som i særdeleshed tager hensyn til de ældre autisters særlige behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen.  Modelprogrammet viser derfor, hvordan de fysiske rammer kan give det optimale udgangspunkt for boliger til ældre med autisme.

Modelprogrammet for botilbud til ældre med autisme er et naturligt næste skridt i den lange rejse for at forbedre forholdene for mennesker med autisme. Der har gennem de seneste 40 år er blevet arbejdet meget med at forbedre vilkårene for denne gruppe, startende med etablering af specialskoler og senere botilbud, arbejdspladser, børnehaver etc. og senest opstart af ungdomsuddannelser. Dette har forbedret levevilkårene for mennesker med autisme fra børnehavealderen til halvtredsårsalderen betydeligt, mens der har været meget mindre fokus på gruppen af mennesker med autisme over 50 år.

Autisme som diagnose blev først beskrevet i 1940’erne, og den første specialskole for børn med autisme blev oprettet i 1964. Det viste sig nemlig, at en tidlig indsats kan have en afgørende positiv betydning for autister. De børn og unge, som blev diagnosticeret for 30-40 år siden er nu ved at nå en alder, som stiller nye krav til deres botilbud. Gruppen af ældre mennesker med autisme er derfor en forholdsvis ”ny” gruppe – men en gruppe, der på samme måde som autistiske børn har et særligt behov for behandlingstilbud i beskyttende rammer.

”Mange steder rundt i verden drøftes spørgsmålet om tilbud til ældre med autisme. Dette modelprogram er dog det første af sin art hvor tanker og ideer er blevet gennemarbejdet, dokumenteret og beskrevet i en visionær og brugervenlig form. Nu imødeser vi i Landsforeningen igangsætningen af nogle konkrete projekter med afsæt i modelprogrammet,” siger Morten Carlsson, formand for Landsforeningen Autisme.

”Mennesker med autisme har brug for en kvalificeret pædagogik og de rette fysiske rammer gennem hele livet. Det er vores ønske, at modelprogrammet sætter fokus på ældre med autismes særlige behov – og at dette udmønter sig i nybygning af botilbud og ombygning af eksisterende botilbud efter de principper, som er beskrevet i modelprogrammet” siger Thomas Holm, bestyrelsesformand i Sofiefonden.

Realdania har støttet udarbejdelsen af modelprogrammet med 750.000 kr.

”Det har for Realdania været vigtigt at skabe viden om, hvordan de fysiske rammer kan spille sammen med og understøtte denne gruppe ældres specifikke behov. Vi håber derfor, at modelprogrammet vil kunne bruges som inspiration og planlægning af fremtidige projekter for etablering af ældreboliger for mennesker med autisme,” siger projektleder Marianne Kofoed, Realdania.

Der er i dag en stor kompetence inden for autismeområdet i Danmark, og dette har udarbejdningen af modelprogrammet haft et stort udbytte af gennem interviews og workshops med en referencegruppe bestående af en række repræsentanter fra eksisterende botilbud for mennesker med autisme, pårørende, Center for Autisme, Videnscenter for Autisme, arbejdspladser for mennesker med autisme, uddannelsesinstitutioner, Børne- og ungdomspsykiatrien og andre.

 Download modelprogrammet

 • Formålet med modelprogrammet er at give inspiration og konkret input til planlægning af fremtidige projekter for etablering af botilbud til ældre mennesker med autisme. Dette kan være i forbindelse med nybygning, ombygning og udbygning af eksisterende botilbud i takt med, at beboerne bliver ældre. 

  Modelprogrammet er tilgængeligt for alle og kan frit downloades fra www.realdania.dk, www.autismeforening.dk og www.sofiefonden.dk

  Sofiefonden
  er en selvejende institution, der har til formål at indsamle midler og yde støtte til oprettelse og drift af institutioner til gavn for børn med autisme, og til institutioner og boliger for disse, når de som voksne forlader børneinstitutionerne. Fonden har ligeledes til formål (i begrænset omfang) at støtte forskning, publikationer med mere som skønnes at være til gavn for mennesker med autisme.

  Landsforeningen Autisme - som blev stiftet i 1962 - er en pårørendeforening med ca. 6.100 medlemmer. Landsforeningen har som formål at skabe bedst mulige vilkår for børn og voksne med autisme.

  Autisme blev først klinisk beskrevet i 1940'erne. Antallet af personer med autisme er ca. 30.000. 15 % af denne gruppe har et særligt behov for et livslangt og kvalificeret behandlingstilbud i beskyttende rammer, herunder ældreboliger.
  Den første specialskole i Norden - Sofieskolen - for børn med autisme, blev oprettet i 1964 og det er den "generation", der nu får behov for ældreboliger. Behovet for ældreboliger vil således stige markant over de kommende år, som en konsekvens af de forbedrede vilkår for børn og unge med autisme. Det skønnes, at der indenfor de nærmeste år vil være et behov for ca. 100 boliger og at behovet på sigt vil stige markant.