x

Realdania går i partnerskab med verdens førende byer

Pressemeddelelse

16. december 2013

C40 Cities – Climate Leadership Group, der består af 63 af verdens største og mest innovative byer, går nu i partnerskab med Realdania og to andre filantropiske organisationer. Sammen med Bloomberg Philanthropies (US) og The Children´s Investment Fund Foundation (UK) vil Realdania støtte op om C40s meget ambitiøse mål om at reducere verdens CO2-udledning. Københavns Kommune er allerede aktiv i C40, og det danske engagement forstærkes nu med Realdania.

Realdania går sammen med to af verdens mest ambitiøse filantropiske organisationer ind i et partnerskab med C40-netværket. Fra 2014 og tre år frem vil C40 modtage knap 200 millioner kroner i støtte til det grundlæggende arbejde med at mindske CO2-udledningen og imødegå klimaforandringerne. Det drejer sig om amerikanske Bloomberg Philanthropies, britiske The Children’s Investment Fund Foundation og Realdania.

Nødvendigt med global tilgang til klimaforandringerne
Realdania støtter C40 Cities – Climate Leadership Group ud fra et ønske om at styrke byerne globalt i C40 og lokalt i Danmark i den vigtige og helt afgørende kamp mod klimaudfordringerne.

Støtten ligger samtidig i naturlig forlængelse af Realdanias ønske om at fremme en bæredygtig udvikling af det byggede miljø. Realdania vil gerne være med til at gøre en indsats, som fremmer global reduktion af drivhusgasser, og som bygger viden op. Helt konkret viden der er skalérbar, og som kan bruges af verdens byer – både store og små – i relation til denne aktuelle og vanskelige indsats i forhold til de fremtidige klimapåvirkninger.


Global viden til de danske byer

C40 er i dag det ledende internationale bynetværk, hvor engagerede borgmestre og kommunefolk udveksler erfaringer og good practice om klimasikring på tværs af landegrænser.

Vi vil gerne gøre en særlig indsats for at reducere CO2-udledningerne og klimaforandringerne. Den lokale og den globale indsats hænger uløseligt sammen.

C40 lægger vægt på, at de fremskridt, de opnår i forhold deres klimamålsætninger skal være dokumenterbare. Mange danske byer og byregioner er fokuserede på at finde nye og effektive løsninger på udfordringerne i forbindelse med klimasikring. Realdania har en ambition om at den viden, der udvikles og formidles i C40-netværket om klimasikring af verdens største byer, også skal komme danske byer til gavn.

Ekspertise i Danmark skal gøre nytte globalt
Københavns Kommune er allerede stærkt engageret i C40, og Realdanias deltagelse vil sikre, at Danmark i endnu højere grad får sine mange erfaringer med bæredygtige løsninger indenfor det byggede miljø ud til resten af verden. Realdania er de senere år gået stærkt ind i arbejdet med at klimasikre byer og forstæder i Danmark ved hjælp af nye og innovative løsninger.

Realdania vil gennem sit partnerskab med C40-netværket lægge op til at inddrage relevante danske ministerier og kommuner.

 • Hvad er C40?
  C40 er et globalt netværk af 63 af verdens største og mest innovative byer, som sammen arbejder på at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringerne. C40 arbejder med at udvikle og gennemføre politikker og programmer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af drivhusgasser i byerne samt på at finde bæredygtige løsninger på klimaproblemerne. 

  C40s medlemsbyer repræsenterer 20 procent af klodens BNP og bebos af cirka 8 procent af verdens befolkning. Langt hovedparten af byerne ligger ved kystlinjer og er derfor meget udsatte for klimaforandringer. På den baggrund er byerne stærkt tilskyndede til og har et stort potentiale for at arbejde målrettet med reduktion af CO2-udledningen.

  Udledningen af drivhusgasser fra C40-byerne forventes at udgøre 2,9 mia. tons årligt i 2030. C40s meget ambitiøse målsætning er at gennemføre tiltag, som i 2030 vil have reduceret CO2-udledningen med 1,6 mia. tons årligt – eller mere end en halvering.

  Medlemsbyerne tæller blandt andet: London, Jakarta, Rio de Janeiro, Johannesburg, Melbourne og Ho Chi Minh City. http://www.c40cities.org/


  Hvad gør C40?

  C40 indsamler, deler og formidler viden og good practice om, hvordan byerne reducerer CO2-udledning og indgår strategiske partnerskaber mellem byer på tværs af lande-grænser. Netværket støtter medlemsbyerne i at gennemføre klimaprojekter ved at tilvejebringe og formidle teknisk bistand, forskning og viden. Erfaringen viser, at verdens store byer har lettere ved at blive enige om udfordringerne og potentialerne for energireduktion end verdens nationer. 


  Hvad er Realdania?
  Realdania er en filantropisk forening, der arbejder på at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdanias filantropiske aktiviteter har fokus på livskvaliteten ”i” husene, ”mellem” husene, i by og på land og skal være til gavn for almenvellet. Realdania skal skabe langsigtede kvaliteter gennem værdiskabende processer. Projekterne skal være værdiskabende, skal gøre en forskel og komme en bred kreds af mennesker til gode. Og målsætningen er, at projekterne er miljø- og ressourcemæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige.

  Hvordan støtter Realdania C40?
  Realdania indgår fra 2014 i et 3-årigt økonomisk partnerskab med C40-netværket i samarbejde med de to filantropiske organisationer Bloomberg Philanthrophies (US) og Children’s Investment Fund Foundation (UK). Realdania støtter C40s kernedrift med cirka 50 mio. kr. CIFF støtter ligeledes kernedriften med 50 mio. kr. og Bloomberg Philanthrophies støtter med cirka 60 mio.kr. Desuden har C40 rejst yderligere cirka 40 mio. kr. til specifikke projekter fra en række andre bidragydere.

  Hvorfor støtter Realdania C40?
  Vi støtter C40, fordi det er verdens bedste bud på en organisation, som skaber målbare resultater lige der hvor størsteparten af udledningerne sker, og hvor størsteparten af klodens befolkning bor. Realdanias engagement i C40 ligger samtidig i naturlig forlængelse af ønsket om at være forandringsagent i forhold til at initiere en bæredygtig udvikling af det byggede miljø. Der er tale om at være med til at gøre en lokal og regional indsats, som for alvor vil kunne påvirke og fremme global reduktion af drivhusgasser samt bygge viden op - og skalere denne - om byernes udfordringer på verdensplan i forhold til fremtidige klimapåvirkninger. 

  Hvem er Bloomberg Philanthropies?
  Bloomberg Philanthropies er en filantropisk fond i USA, der har som mission at sikre et bedre og længere liv for det størst mulige antal mennesker. De ambitiøse mål bygges på de erfaringer, som stifteren Mike Bloomberg har gjort sig som en af verdens mest succesfulde forretningsmænd og tidligere borgmester i New York. 
  Bloomberg Philanthropies arbejder på at skabe katalytisk forandring indenfor fem områder: kunst, kultur, uddannelse, miljø, innovativ regeringsførelse og offentlige sundhedsydelser.
  bloomberg.org/

  Hvad er The Children’s Investment Fund Foundation (CIFF)

  CIFF er en uafhængig filantropisk organisation, der har som mål at vise, hvordan man kan forbedre børns liv i udviklingslandene ved at skabe omfattende og bæredygtige forandringer. CIFF mener, at alle børn fortjener at leve, trives og blive voksne i et miljø, der er støttende og sikkert. Medarbejdere og bestyrelse i CIFF kombinerer det bedste fra udviklingsarbejde og forretningsverdenen, hvilket sikrer at begge sektorer indgår i organisationens arbejde. Det er CIFFs holdning, at klimaforandringer udgør en af de største trusler mod børn der lever i fattigdom i udviklingslandene.
  ciff.org/

  Hvorfor er Københavns Kommune engageret i C40?
  København er en hovedstad, der påtager sig sit ansvar i forhold til at udvikle og præsentere nye løsninger, som kan bidrage med de bedste svar på vores globale udfordringer såsom at mindske CO2-udledningen verden over. København er blandt de 63 udvalgte storbyer i verden, der er aktive i C40-netværket, og blandt de få der har den ærefulde status som innovationsby. København leder C40-netværket inden for grøn vækst og arbejder aktivt på at øge kendskabet til byens bæredygtige løsninger og kompetencer til gavn for storbyer verden over og for hele Danmarks erhvervsliv.