x

10%. Så meget går gennemsnitligt til spilde, når et byggeri opføres.

Fejlleverancer, forkerte monteringer og byggerier, der afleveres med fejl og mangler er en del af hverdagen i byggesektoren, som er blevet accepteret igennem generationer. De fleste byggeprojekter afsætter således 10% af budgettet til uforudsete hændelser, og det beløb overskrides endda alt for ofte.

Potentialet for at effektivisere byggeriets processer er stort. Byggesektoren berører 40% af Danmarks økonomi, den beskæftiger hundrede tusinder af mennesker - og omsætter for milliarder hvert år.

Hvis man kunne nedbringe de 10% spild til tæt ved 0%, kunne man opføre 11 huse for de samme ressourcer, som man normalt forbruger til 10 huse. Man kunne hæve værdien af det enkelte hus med 10%. Man ville med andre ord kunne bygge 1,1 hus med samme tids- og ressourceforbrug, som man normalt bruger til at bygge 1,0 hus.

To etagebyggerier vil vise potentialet for effektivisering

Med projektet ’De Effektive Byggerier’ ønsker Realdania By & Byg at belyse og formidle potentialet for at minimere spild gennem to udviklingsbyggerier.

Byggerierne tager form som to boligbyggerier i fire etager med samme arkitektur. De to huse bygges side om side i Kanalbyen i Fredericia og opføres inden for en normal anlægsøkonomi.

Begge byggeprojekter fokuserer på at begrænse CO2-udledning fra byggepladsen ved at minimere transport af materialer til byggepladsen samt energiforbrug og spild i byggefasen (Fase A4 og A5 i LCA-beregninger for byggeri).

Byggerierne forsøger med forskellige virkemidler at opnå denne gevinst; det første byggeri gennem maksimal brug af digitale værktøjer og nye samarbejdsmodeller, det andet ved at udnytte potentialet i præfabrikation.

Det Effektive Byggeri / Digitalisering

I det første ’effektive byggeri’ sætter Realdania By & Byg fokus på at effektivisere byggeprocessen gennem digitalisering.

Hver gang et byggeri opføres, aktiveres en kompleks samarbejdskæde med mange involverede parter lige fra rådgivere og materialeproducenter til mindre håndværksvirksomheder og store entreprenørvirksomheder. Med så mange parter involveret i processen, lige fra projektering til drift, opstår der ofte fejl og spild undervejs. ’Det Effektive Byggeri / Digitalisering vil derfor undersøge, hvordan digitale værktøjer kan udvikle samarbejdet og reducere ressourceforbruget i forhold til både materialer, økonomi og tid.

Det Effektive Byggeri / Digitalisering opføres i 2023.

Det Effektive Byggeri / Præfabrikation

Det Effektive Byggeri / Præfabrikation forsøger at fjerne byggepladsen fra byggepladsen. Projektet vil maksimere udnyttelsen af præfabrikerede, rum-store moduler og begrænse arbejder på byggepladsen mest muligt. Formålet med at flytte arbejdet fra byggepladsen og ind i et kontrolleret, industrielt miljø, er, at reducere forbrug af tid og materialer og undgå fejlleverancer og ombygninger.

Hvor præfabrikation i Danmark opfattes som en arkitektonisk begrænsning, vil projektet, med inspiration fra udlandet, vise, at det ikke behøver at være tilfældet.

Projektet bygger samtidig videre på de erfaringerne med digitalisering og samarbejdsmodeller, som blev udviklet i det første byggeri.

Realdania By & Byg forventer at opføre Det Effektive Byggeri / Præfabrikation i 2024.

Sammenligner byggerier på tværs

Udviklingsbyggeriernes kerneprocesser, f.eks. tidsforbrug, materialeforbrug og kvalitet bliver løbende registreret, og det samlede resultat bliver en vurdering af to ens boligbebyggelser med hver deres individuelle forsøgs-setup.

Det gælder blandt andet husenes leverancetid, omfanget af fejl og mangler, status efter aflevering og oplevede værdi.

Opfører flere udviklingsbyggerier i samme gade

Udover de to ’effektive byggerier’ opfører Realdania By & Byg i samme gade i Kanalbyen to ’Mini CO2 etagehuse’ med hver deres primære byggemateriale; træ og tegl.

 

For at kunne sammenligne alle byggerierne i gaden på tværs, opfører Realdania By & Byg alle fire huse i samme format og under enslydende rammevilkår: De bliver ens i størrelse (et samlet, opvarmet bruttoareal på ca. 600 m2 i fem etager og med 4-5 boliger) og bygges under samme lokalplan.

 

Alle fire huse opføres til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld. Endelig skal de leve op til gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger, som skal lejes ud på markedsvilkår.

Samarbejde på tværs af byggesektoren

Realdania By & Byg er bygherre på projektet, men gør brug af et bredt sammensat projektteam på hvert udviklingsbyggeri, bestående af byggevareproducenter, brancheorganisationer, driftsorganisationer, entreprenører, rådgivere samt forskningsmiljøet omkring byggeriets processer. Udviklingsbyggerierne vil derfor også illustrere forskellige måder at samarbejde og lede byggerier på og udfordre byggeriets klassiske samarbejdsmodel. 

På Det Effektive Byggeri / Digitalisering er holdet:

  • HD Lab (teknologi bygherrerådgiver)
  • Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma (totalrådgiverteam)
  • MT Højgaard Danmark (hovedentreprenør) 


På Det Effektive Byggeri / Præfabrikation er holdet foreløbig:

  • HD Lab (teknologi bygherrerådgiver)
  • ConTech Lab (branchepartner)
  • Villhelm Lauritzen Arkitekter (arkitektrådgivning)