x
At opføre byggeri er en kompleks samarbejdskæde med mange involverede parter lige fra rådgivere og materialeproducenter til mindre håndværksvirksomheder og store entreprenørvirksomheder. Med mange parter involveret i processen lige fra projektering til drift kan der opstå fejl og mangler undervejs. 

Samler set udgør fejl og mangler en betragtelig økonomisk og miljømæssig udfordring for byggebranchen. Projektet vil derfor forsøge at belyse, hvordan vi kan blive bedre til at gøre noget ved den problemstilling.

Hvis byggeriet kan reducere fejl og mangler, kan der med andre ord bygges for lavere omkostninger. Det kommer ikke kun bygherrerne til gavn, men også miljøet, fordi materialespild og ressourceanvendelsen mindskes. Bygherrens øgede økonomiske råderum kan styrke byggeriets arkitektoniske og materialemæssige kvalitet, graden af bæredygtighed, sundheden i byggeriet samt driftsomkostningerne.

Digitale værktøjer og arbejdsmetoder afprøves i 1:1 boligbyggeri 

Projektet ”Det effektive byggeri” er et forsøgsbyggeri i 4-5 etager, som skal undersøge effektivitetspotentialerne og afprøve værktøjer og arbejdsmetoder, der kan skabe et mere effektivt byggeri. Med et effektivt byggeri menes et byggeri, der er opført med færre ressourcer og/eller højere værdi, eller sagt på en anden måde: Et byggeri, der er opført billigere og med øget kvalitet. Projektet er ét blandt flere, der skal understøtte foreningen Realdanias filantropiske mål om at fremme et effektivt, sundt og bæredygtigt byggeri.

I forsøgsbyggeriet vil der især være fokus på at nedbringe antallet af fejl og mangler. I den forbindelse vil det blive undersøgt, hvordan forskellige løsninger kan udvikle samarbejdet, sikre planlægningen, skabe bedre synergi mellem drift og anlægningsperspektiver og reducere ressourceforbruget (både i forhold til økonomi, tid og miljø). Alt sammen ved at afprøve digitale værktøjer, som kan udvikle byggeriet.

Selvom det ikke er selve bygningen, som er i fokus, skal byggeriet stadig leve op til Realdania By & Bygs almindelige gode standard og fokus på miljø. Byggeriet skal desuden DGNB-certificeres.

Økonomien for byggeriet vil svare til gængse anlægsøkonomier for kommercielle aktører i byggebranchen.

Samarbejde på tværs af byggesektoren

Realdania By & Byg er bygherre på projektet, men vil gøre brug af et bredt sammensat projektteam, som vil bestå af byggevareproducenter, brancheorganisationer, driftsorganisationer, entreprenører, rådgivere samt forskningsmiljøet omkring byggeriets processer. Forsøgsbyggeriet vil derfor også illustrere forskellige måder at samarbejde og lede byggerier på og udfordre byggeriets klassiske samarbejdsmodel. 

Måleprogram udvikles

Forsøgsbyggeriets kvalitet vil blive registreret løbende i byggeriets delprocesser. Det gælder blandt andet husets leverancetid i forhold til det anslåede og omfanget af fejl og mangler under projektering og byggeri og efter aflevering.