Med støtte fra Realdania har Aarhus Kommune og Arkitema udviklet et generelt anvendeligt 3D-planlægningsværktøj, der kan bruges til at belyse, hvilken indvirkning høje huse får på byens rum.

Formålet med projektet er at udarbejde et generelt anvendeligt værktøj til brug for kommuner og rådgivere i arbejdet med at placere bygninger, der bryder den traditionelle skala. Materialet skal kunne indarbejdes i 3D-bymodeller for større danske byer og på den måde danne grundlag for en bedre dialog mellem teknikere, politikere og offentligheden.

Projektet skal forbedre planlægnings- og beslutningsprocesserne omkring de høje huse rundt om i danske byer samt højne den arkitektoniske kvalitet ved at tilføre ny viden om høje bygninger og deres betydning for byens udtryk. Værktøjet skal derved skabe en bredere faglig debat – og dermed bidrage til, at der kan udarbejdes et bedre beslutningsgrundlag for det politiske niveau.
 
Projektet er inddelt i to etaper:

  • I første etape ser arkitektfirmaet Arkitema nærmere på forhold, der har indflydelse, når konsekvenserne af et højhusbyggeri skal vurderes. Det kan være spørgsmål som stedets topografi, byens skyline, den eksisterende bebyggelsesstruktur, byens sociale trivsel og profileringen af byen. Der vil i den forbindelse blive inddraget nogle af de eksisterende danske og europæiske eksempler på såvel enkeltstående højhuse som koncentrerede højhuskvarterer. Problemstillingerne bliver afprøvet i Aarhus Kommunes 3D- planlægningsværktøj, for herigennem at vurdere projektets konkrete anvendelsesmuligheder, også i forhold til andre danske byer. Første etape munder ud i en vidensrapport. 
  • Projektets anden etape er specifikt rettet mod Aarhus Kommune. Her bearbejdes resultaterne konkret i forhold til situationen i Aarhus. De indsamlede data vil på den måde blive afprøvet med henblik på at afklare mulige placeringer af højhuse i kommunen.

Resultaterne af projektet vil i øvrigt blive formidlet gennem rapporter og artikler via Aarhus Kommunes informationskanaler.
 
Der er nedsat en følgegruppe bestående af Landsplanafdelingen, CAVI IT-Center Katrinebjerg, Skov & Landskab KVL, Skov- og Naturstyrelsen, Center for Byrumsforskning, Kulturarvsstyrelsen, stadsarkitekterne i København og Aalborg, Planchefen i Odense samt Realdania. Følgegruppen har til formål at komme med input i forhold til projektets første fase.

Projektfakta

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}