x

Målet med KlimaHavnsprojektet er at beskytte havnefronten og bymidten mod oversvømmelse fra både havet og skybrudshændelser. Men først har det været nødvendigt at modne og konkretisere dele af planen. Projektmodningen er udfoldet i et fælles tværfagligt læringsrum, "Havnelaboratoriet", hvor borgere, forskere, institutioner, kommune, erhverv og turister kan mødes om at skabe innovative løsninger i fællesskab. Løsninger, som skal understøtte læring, grøn vækst og byudvikling.

Tidlig dialog kan bidrage til at modne beslutninger

Et af formålene med pilotprojektet har været at hente erfaringer med, hvordan man kan modne beslutninger om kystbeskyttelsesløsninger i et tværfagligt læringsrum med borgere, erhverv, forskere og uddannelsesinstitutioner. 
Projektet har vist, at den tidlige dialog - dvs. inden risikoen for oversvømmelse er akut - kan bidrage til at modne både borgernes forståelse og den politiske bevidsthed om udfordringen og løsningsrummet. Modningen har været vigtig for kvaliteten af den løsning, der er udviklet - både ift. mulighederne for at gøre det særlige ved Middelfart til en del af løsningen, og for forståelsen af nødvendigheden af en investering i udviklingen af en kystbeskyttelsesløsning, som både kan give værdi til byen på kort sigt og på meget lang sigt. 

Merværdi som omdrejningspunkt for dialog

En anden erfaring fra Havnelaboratoriet er, at koblingen til merværdien i kystbeskyttelsesprojektet har været en central del af vejen til dialogen med interessenterne. For eksempel kan læringsdimensionen – og herunder læring gennem leg og eksperimenter – være med til at engagere den yngre generation og skolerne i kystbeskyttelsesprojektet. På tilsvarende vis har der været en bred interesse for at være med til at definere merværdien af et kystbeskyttelsesprojekt i forhold til havnefrontens byrumskvalitet og anvendelsesmuligheder. Et bredt fokus på merværdien af kystbeskyttelsen har altså været en meget væsentlig del af opgaven med at skabe engagement fra en bred gruppe af interessenter i modningen af kystbeskyttelsesprojektet. 

Nye kystbeskyttelsesprincipper, et skitseprojekt og afrapportering

I forlængelse af modningen i Havnelaboratoriet er der udarbejdet en overordnet oversigt over relevante kystbeskyttelsesprincipper for hele Havnefronten i Middelfart midtby samt et detaljeret skitseprojekt for en mindre delstrækning af Havnefronten. 

Der er udarbejdet en afrapporteringsrapport, der beskriver pilotprojektets resultater samt de erfaringer, Middelfart Kommune har høstet via pilotprojektet.

Afrapportering: Havnelaboratoriet i Middelfart - sammen om klimatilpasning

Projektet er udmøntet i et skitseprojekt for delstrækningen og et økonomisk overslag for realisering. Skitseprojektet fremgår af afrapporteringen. 

Rådgivere

Grandville ApS (tidl. CFBO)