x

Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand har i fællesskab udarbejdet en udviklingsstrategi for havnen i Middelfart - "KlimaHavnen" - hvor klimatilpasning kobles direkte sammen med byudvikling. 

Målet med KlimaHavnsprojektet er at beskytte havnefronten og bymidten mod oversvømmelse fra både havet og skybrudshændelser. Men først skal dele af planen modnes og konkretiseres. Projektmodningen udfoldes i et fælles tværfagligt læringsrum, "Havnelaboratoriet", hvor borgere, forskere, institutioner, kommune, erhverv og turister kan mødes om at skabe innovative løsninger i fællesskab. Løsningerne skal understøtte læring, grøn vækst og byudvikling.

Afslutningsvis udarbejdes et skitseprojekt for en delstrækning på havnen. 

Resultat

Pilotprojektet skal være med til at vise, hvordan man kan modne beslutninger om kystbeskyttelsesløsninger i et tværfagligt læringsrum med borgere, erhverv, forskere og uddannelsesinstitutioner. Pilotprojektet skal således bl.a. være med til at indhente erfaringer med, hvordan det abstrakte i kystbeskyttelse kan gøres mere håndgribeligt for borgerne (den fjerne fremtid, den tekniske kompleksitet mv.).

Projektet udmøntes desuden i et detaljeret og realiserbart skitseprojekt for delstrækningen og et økonomisk overslag for realisering. 

Status marts 2021

Projektet var i opstarten hårdt ramt af corona nedlukningen, men i efteråret 2020 blev projektet endelig igangsat med afholdelse af den 1. og 2. workshop i Havnelaboratoriet med deltagelse, af foreninger, museer, politikere, handelslivet, grundejere m.fl. 

Første workshop havde fokus dels på udfordringen med havvandsstigninger og stormflod, dels på at gå på opdagelse i de spørgsmål, der meldte sig blandt havnelaboratoriets medlemmer ift. pilotprojektets formål. Fokus på den anden workshop var på idéudvikling ift. næste skridt for KlimaHavnen. Her blev deltagerne præsenteret for det foreliggende skitseprojekt og udviklingsplanen for KlimaHavnen, og der blev idéudviklet ift. videre kvalificering af projektet med særligt fokus på koblingen mellem pilotprojektets centrale temaer: kystbeskyttelse, byvækst, byudvikling og læring.  

Den 3. og sidste workshop er netop afholdt og her var fokus på det igangværende arbejde med idéerne og principperne samt på det eksperiment, vi skal lave i foråret 2021. Omdrejningspunktet for eksperimentet vil være udviklingen af en prototype på et havnelaboratorie på havnen i Middelfart. Formålet med prototypen på havnelaboratoriet er at teste nogle af de idéer, havnelaboratoriet har været med til at udvikle, og få nogle konkrete erfaringer med, hvordan vi bedst breder samtalen om klimaforandringer ud og engagerer Middelfarts borgere og besøgende i aktiviteter og dialog om det stigende havvand og den betydning forandringerne har for den måde, vi udvikler byen ved vandet de kommende mange år. 

Udover byrumseksperimentet arbejdes der med skitseforslaget.

Rådgivere

Grandville ApS (tidl. CFBO) 

Kontaktperson

Thorbjørn Sørensen

Teknik- og Miljødirektør
E-mail: Thorbjorn.Sorensen@middelfart.dk