x
Havnefronterne i Aalborg og Nørresundby har over de sidste 20 år gennemgået en omfattende omdannelse; fra nedslidte industriområder og funktionstømte haveanlæg til grønne byrum, attraktive beboelsesområder og stedet hvor flere af byens vigtigste kulturelle fyrtårne (Musikkens Hus, Nordkraft og Utzon Center) er placeret. Omdannelsen er hermed blevet en slags symbol for byens forvandling fra industriby til vidensby.

Et vigtigt element i denne omdannelse har været sikringen i forhold til stigende havvand. Renoverede kajkanter er hævet til kote 1.9 og al ny bebyggelse er opført med en sokkelkote i minimum kote +2.5. De omdannede områder skulle således gerne være sikrede mange år fremover.

Indtil nu er omdannelsen ikke nået til Aalborgs vestlige bydele, men den er på vej: På den tidligere Spritfabrik er der fuld gang i udviklingen af en ny bydel på over 80.000 m2 med fokus på kunst og industrikulturarv omkring landets største fredede industrikompleks. Det er også hensigten at flytte Aalborg Teater hertil. 

Gammel strandeng skal spille hovedrolle i klimasikringen

Denne udvikling intensiverer behovet for en sammenhængende klimasikring. Projektet skal nu afsøge, hvordan et ca. 1 km langt og 300 meter bredt område vest for jernbanebroen kan spille en rolle i klimasikringen. Den tidligere strandeng bliver en vigtig brik i klimasikringen, som skal beskytte ikke alene bådehavnen, skudehavnen og fjordparkerne, men også det nærliggende Søheltekvarter – en tæt bebygget, lavtliggende bydel med høj og stigende grundvandsstand samt et forældet enstrenget kloaksystem, som skaber udfordringer ikke mindst i forhold til skybrud.

Formålet er at fremtidssikre området mod havvandsstigninger og stormflod samtidig med, at de rekreative og fritidslivsværdier med aktivitet på og ved vandet og i de store grønne arealer bibeholdes. 

En væsentlig forudsætning bliver udarbejdelsen af en strategisk analyse (DAPP-analyse) af områdets værdier, som vil kunne udgøre et kvalificeret afsæt for en strategisk prioritering af områdets forskellige dele. Nogle områder vil kunne tåle jævnlig oversvømmelse, nogle af og til, og nogle aldrig. Derudover skal der opstilles en række risikoscenarier, så man kan tage stilling til sikringsniveauet for bydelen. Desuden skal områdets jordbundsforhold analyseres, lige som der formentlig vil være behov for en koteopmåling af området. 

Alle disse analyser og undersøgelser skal samles og danne grundlag for at man kan påbegynde arbejdet med at udarbejde et konkurrenceprogram for en ny visionsplan. Vinderprojektet skal bearbejdes til en helhedsplan, som ikke alene sikrer projektområdet og de nærliggende byområder mod oversvømmelser, men som også afsøger en række af områdets potentialer. Eksempelvis vil man gerne se på, om man kan omdanne vej- og parkeringsarealer til grønne områder, forbedre de rekreative forbindelser og muligheder for ophold, styrke eksisterende forbindelser og sammenhæng mellem grønne byrum, vurdere potentialerne for mere beboelse og bruge klimasikringen til at forbedre biodiversiteten i fjorden mv.  

Parallelt med udarbejdelsen af programmet for visionskonkurrencen er det planen, at der afvikles en inddragelses- og dialogproces med områdets beboere, interessenter og byens borgere i øvrigt.

Projektejer: Aalborg Kommune

Kontaktperson: Thomas Birket-Smith