x
Frederikssund bymidte ligger lavt i landskabet og helt ud til Roskilde Fjord. I dag er det beredskabet, der rykker ud med watertubes og sikrer havnen og det bagvedliggende område, når der er stormflodsvarsel, men Frederikssund Kommune ønsker at etablere en permanent og mere sikker løsning. Kommunen har derfor igangsat en forundersøgelse og et idéprojekt som skal give svar på, hvordan man kan sikre midtbyen som minimum til en kote 2,25.  

Ambitionen er at udvikle en adaptiv løsning som kan udbygges over tid og samtidig favne byens fremtidige udvikling. I den kommende proces skal det besluttes, hvilken strategi bymidten skal følge – om man skal sikre sig med beskyttelsesløsninger som terrænhævninger, mure eller andet og hvordan beskyttelsesforanstaltningerne skal udformes, så de ikke skæmmer byen men tværtimod kan tilføre byen nye kvaliteter.

Store beslutninger kalder på inddragelse

Det er store og vigtige beslutninger, der nødvendiggør en indgående dialog mellem kommune, borger, interessenter og politikere. Pilotprojektet omfatter derfor en strategi- og inddragelsesproces, som skal kvalificere og bidrage til det plan- og myndighedsmæssige grundlag for en sikring af midtbyen. 

Processen skal styrke bevidstheden om, at vandet er tæt på byen med de udfordringer og muligheder eventuelle fremtidige havvandstigninger bringer til byen. Processen skal også bidrage til at få tilvejebragt gode ideer til, hvordan de fysiske rammer i højere grad kan dimensioneres, så de enten kan beskytte mod vandstandsstigning eller måske udvikles til at kunne rumme en havvandstigning evt. med rekreativt potentiale.

Det overordnede formål er at skabe en dialog og synlighed om vandets rolle i byen samt et beslutningsgrundlag for den fremadrettede planlægning af Frederikssund midtby med fokus på kystsikring og bæredygtig byudvikling. 

Som resultat af inddragelsen ønskes det at synliggøre en udvalgt idé i form af en mindre installation, der møder målet om kystbeskyttelse eller formidler vandets rolle i byen og styrker områdets identitet.
 

Projektejer: Frederikssund Kommune

Kontaktperson: Anker Riis