x

Skives vision BigBlue Skive er en gave fra 2015 givet af Spar Vest Fonden. Visionen er udarbejdet af Bjarke Ingels Group (BIG) og indeholder store visioner for Skive – blandt andet med boliger svævende over åen og et kulturhus i fjorden. Visionen har affødt en række delprojekter, og der er store ambitioner for byens udvikling. 

I visionsplanen peges på et paradoks – nemlig, at byen i dag er delt op af sit eget potentiale; åen. Ambitionen i visionen er, at byen skal vende sig og udvikle sig mod og med åen. Samtidig er åen også Skives udfordring. For åen løber ud i Skive Fjord, og her stiger havvandet, og risikoen for hændelser, der betyder oversvømmelser i byen, er stigende. 

Derfor er der behov for at afklare, hvordan kommunen kan realisere principperne fra visionen og sikre synergi mellem byens udvikling og håndteringen af risiko for havvandsstigninger:

  • Hvor giver det mening og værdi at udvikle byen, og hvor skaber man potentielt udfordringer for sig selv på den lange bane? 
  • Hvordan håndteres det stigende havvand på en måde, så det understøtter visionen om at byens potentiale ’åen’ bliver et aktiv? 
  • Hvordan kan Skives smukke og bynære natur bringes i spil i klimahåndteringen? 
  • Hvilke løsninger er mulige og realiserbare i en Skive-kontekst, og er der arealer, hvor man kan eller skal leve med risiko? 

Behov for at bygge viden oven på vision

Skive Kommune vil arbejde med en DAPP-inspireret proces som kan bidrage til kvalificering af visionens hovedgreb og udgøre fundamentet for en strategisk plan, en økonomisk plan, en etapeplan og fysik planlægning.

Projektet skal lægge lag af viden oven på BigBlue-visionen, så der kan ske en velovervejet balancering og vægtning mellem ambitioner for kvalitet i byudviklingen, langsigtet klimahåndtering og de kommercielle vilkår i realiseringen. På den måde kan man blive kloge på og få synliggjort, hvilke konsekvenser beslutninger, der træffes nu, har over tid – for byen, for grundejere og for fremtidige muligheder for at håndtere det stigende havvand.

Projektet skal resultere i:

  • Et forudsætningsnotat som grundigt forarbejde, der kan afklare og belyse tekniske forudsætninger, bindinger og afhængigheder i forhold til muligheder og sammenhænge i byudviklingen. 
  • Et udbygget vidensgrundlag i form af rapporter og notater om værdier på spil, risici og vilkår samt muligheder for håndtering af det stigende havvand, som fundament for en dynamisk plan.
  • En lokal oplevelse af en åben og gennemsigtig udviklingsproces, hvor der genereres og formidles fælles viden, som kan blive et grundlag for i fællesskab at arbejde med vand og byudvikling som to sider af samme sag.
  • En handleplan, som viser nødvendige beslutninger og indbyrdes afhængigheder over tid, samt angiver scenarier for fremtidsbilleder.
  • En samlet og tilpasningsdygtig strategisk byudviklings- og klimaplan for Skive, der sikrer en bæredygtig og attraktiv byudvikling, som fastholder og tiltrækker nye borgere til en egn, der mister borgere.

Hensigten er, at den integrerede klimatilpasnings- og byudviklingsplan skal danne grundlag for en kommende kommuneplanrevision, være grundlag for fremadrettede plandokumenter og byudviklingsprojekter og være grundlag for klimatiltag som over tid skal realiseres.

 
Projektejer: Skive Kommune
Kontaktperson: Emil Hubbard, emhu@skivekommune.dk