x
Strøby Egede ligger i den nordlige del af Stevns Kommune med Køge Bugt og Tryggevælde Å på hver sin side af byen. Tidligere har byen hovedsageligt været sommerhusområde, men i dag er Strøby Egede et af de største og vigtigste udviklingscentre i Stevns Kommune. Nærheden til vandet og den centrale placering få minutters kørsel fra Køge har resulteret i en vedvarende byudvikling og stødt befolkningstilvækst i Strøby Egede, og byen har i øjeblikket omkring 4.400 indbyggere. 
Men der er også udfordringer. Mange huse i Strøby Egede ligger meget tæt på kysten, som i dag er præget af privat og individuel kystbeskyttelse. Slusen i Tryggevælde Å beskytter mange lavtliggende og udsatte huse mod oversvømmelse fra havet, men den påvirker desværre også vandkvaliteten og fiskene i åen negativt og hindrer den rekreative adgang mellem åen og havet. Desuden er de omgivende diger beliggende i Natura 2000-området i dårlig stand og bliver oversvømmet ved kote 1,85 m. Endelig er byen udfordret af meget trafik, manglende rekreative forbindelser og begrænset adgang til og langs kysten. 

Fra individuelle løsninger til kollektiv kystbeskyttelse

Stevns Kommune har fået udarbejdet en række rapporter om klimatilpasning, kystbeskyttelse og risici for oversvømmelse for Strøby Egede. Opsummeret viser rapporterne, at der er behov for bedre kystbeskyttelse, og at udfordringerne ikke kan håndteres med beredskabsløsninger og individuelle diger. Der skal fælles løsninger til. 

Ambitionen er at gå fra individuelle løsninger til kollektiv kystbeskyttelse, der skaber merværdi for byudviklingen og borgerne i Strøby Egede mange år frem. I mødet mellem hav, by og natur opstår store potentialer og værdier, som gennem tiden har trukket mange borgere til Strøby Egede. Det er derfor også i dette møde, at løsningerne skal findes. Stevns Kommune er desuden i gang med at få etableret en naturpark for Tryggevælde Å. Derfor er det oplagt at samtænke landskab, natur og kulturhistorie med byudvikling og behovet for kystbeskyttelse. 

Stevns Kommune ønsker med pilotprojektet at gennemføre en plan- og udviklingsproces, som giver en langsigtet, helhedsorienteret vision og tilhørende strategi for mødet med havet – så kommunen får mulighed for at samtænke byudvikling, kystbeskyttelse og naturpark på en god måde, som også styrker byens og borgernes resiliens i forhold til fremtidige klimaforandringer og havstigninger samtidig med at bringe nye værdier i spil. 

Projektet skal desuden undersøge forskellige finansierings- og bidragsmodeller, som adresserer de udfordringer, der erfaringsmæssigt viser sig, når løsninger på klimaudfordringer skal finansieres. 

Projektejer: Stevns Kommune

Rådgivere: Schønherr sammen med WSP, Teknologirådet, Realise og Natour