x
Med tiden har Taarbæk forandret sig fra fiskerleje over udflugtsmål og ferieby til en forstad til København. I dag bor Taarbæks ca. 1.500 indbyggere i en blanding af villaer, etageejendomme og tidligere fiskerhuse. 

Nærheden til sundet er en stor kvalitet, men der er også udfordringer. Rapporter viser, at den nuværende kystsikring ikke er holdbar ift. fremtidens stormfloder, og hvis der ikke gøres noget, vil skaderne løbe op i estimeret 137 mio. kr. over de kommende 100 år. 

Stedsidentitet som drivkraft 

De områder, som er truet af oversvømmelser, er i dag beskyttet af lokale løsninger, og der er ingen samlet vision for, hvordan Taarbæk skal møde Øresund i fremtiden. 

Ambitionen er derfor at udvikle en helhedsorienteret vision for Taarbæks møde med Øresund, der i kombination med tekniske kystsikringsløsninger, innovation og grønne tiltag, vil beskytte Taarbæk effektivt, og samtidig tillade at byen får mest mulig gavn og glæde af Øresund.

Projektet retter fokus mod byens særlige stedsidentitet og skal arbejde med flere åbne udviklingsscenarier, der kan bidrage til en overordnet retning. Der lægges vægt på borgerdialog og samskabelse, hvor borgere og eksperter sammen udforsker Taarbæks identitet og historie og ad den vej skaber grundlag for sammenhængskraft, innovationshøjde og langtidsholdbare løsninger. 

Projektet skal munde ud i fire forskellige leverancer ved udgangen af 2022, hvor særligt de to første vil fungere som beslutningsgrundlag i Kommunalbestyrelsen:

  • et innovativt skitseprojekt for en helhedsorienteret kystsikring af Taarbæk
  • grundlaget for et fremtidigt kystsikringslaug, der finansierer og driver kystsikringen
  • en erfaringsopsamling, der evaluerer, hvordan fokus på stedsidentitet og fortællingen om Taarbæk kan fungere som drivkraft for en inddragelses- og innovationsproces
  • etablering af langsigtet strategisk videnssamarbejde.
Projektejer: Lyngby-Taarbæk kommune