x

Musikkens Hus i fortsat bevægelse

Pressemeddelelse

2. juni 2004

Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger har udsendt følgende pressemeddelelse: Visionen for Musikkens Hus nærmer sig mere og mere et projekt, der er bygbart, opsigtsvækkende og som samtidig indeholder vinderprojektets grundidé. Det bliver et hus med arkitektonisk kvalitet udover det sædvanlige. Nu gælder det om at færdigudvikle projektet; vælge de rette materialer og sikre at indretningen og funktionerne fuldt ud indfrier de mange forventninger.

Bygherrerne har på styregruppemødet den 2. juni 2004 godkendt Coop Himmelblau’s dispositionsforslag. Arkitekterne har givet deres forslag til hvordan, der kan skabes et spændende samspil mellem det moderne Musikkens Hus og den bevaringsværdige del af Kvægtorvet. Et forslag, der nu skal arbejdes videre med i samarbejde med Aalborg Kommune.

Med godkendelse af dispositionsforslaget har bygherrerne besluttet at gå videre til næste fase i projekteringsforløbet, som er udarbejdelse af projektforslag. Sideløbende hermed vælges entreprenørerne efter en forudgående prækvalifikationsrunde. Bygherrerne har valgt at udbyde projektet tidligt, for således at give entreprenørerne mulighed for at bidrage med deres viden og erfaring og samtidig få sikkerhed for pris og tid.

Som det gør sig gældende for andre projekter gennemgår Musikkens Hus et længere faseforløb før byggeriet udføres. Forløbet skal sikre, at der er en løbende dialog mellem rådgivere, bygherrer og brugere.

Musikkens Hus bevæger sig i den rigtige retning: ”Jeg ser frem til et Musikkens Hus, som kan være med til at give Nordjylland et regionalt løft”, siger amtsborgmester Orla Hav. ”Vi var jo for nylig i Bilbao, hvor vi blev bekræftet i, at et kulturelt initiativ medvirker til at skabe en uventet synergi effekt. For den nordspanske region er det Guggenheim Museet, der har sat sit præg og foranlediget udvikling i området. Nu er det blot vigtigt, at borgerne også får lejlighed til at glæde sig over vores lokale, dristige kulturbyggeri Musikkens Hus”, tilføjer amtsborgmesteren.

Borgmester Henning G. Jensen er af den opfattelse at: ”Aalborg – og hele regionen – får et kulturelt løft med Musikkens Hus, som uden tvivl vil komme alle til gode. Huset kommer til at syde af aktivitet og vil rumme tilbud for enhver”.

Borgmesteren lægger afgørende vægt på, at det er et hus for alle: ”Huset vil få en moderne koncertsal, som med sin lyd og akustik, vil kunne tiltrække mange interessante kunstnere, både nationale og internationale”, udtaler Henning G. Jensen og fortsætter: ”Det nordjyske erhvervsliv vil - med de særdeles flotte faciliteter - få nogle meget velegnede rammer for repræsentative formål”.

Yderligere oplysninger hos:
Formand for styregruppen Sven Caspersen 

Telefon 40 18 15 80

FAKTA

Musikkens Hus i Nordjylland – Projektforløbet

Musikkens Hus i Nordjylland er planlagt som et traditionelt faseopdelt forløb med:

  • Program
  • Forslag
  • Projekt
  • Udførelse

Projektforløbet giver en projektering med større og større detaljeringsniveau og sikrer en løbende dialog mellem rådgivere, bygherrer og brugere. Efter hver fase kommenteres forslagene således af bygherre og brugere, og efterfølgende retter rådgiverne projektet til efter disse kommentarer. På den måde reduceres usikkerheden løbende, samtidig med at viden omkring de forskellige valg af materialer, teknik og funktioner afklares. Ligeledes justeres budgettet i forhold til den øgede viden om valg af løsninger og materialer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de faser/stadier som projektet gennemløber:

Konkurrenceprogram
Konkurrenceprogrammet blev udarbejdet af bygherrerne i samarbejde med de kommende brugerne. Programmet dannede grundlaget for den afholdte arkitektkonkurrence, hvor det vindende arkitektfirma Coop Himmelb(l)au (rådgiver) blev valgt.

Byggeprogram
Umiddelbart efter offentliggørelsen i slutningen af februar 2003 påbegyndte Coop Himmelb(l)au udarbejdelsen af byggeprogrammet.

Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af bygherrernes ønsker og krav til byggeriet.

Byggeprogrammet for Musikkens Hus blev afleveret medio 2003.

Dispositionsforslag
På grundlag af det godkendte byggeprogram udarbejder rådgiverne et motiveret forslag til løsning af opgaven. Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, miljø, og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, samt overvejelser om drift og vedligeholdelse.

Disponeringen ligger ikke fast her, men kommenteringen af forslaget er udgangspunktet for det videre arbejde.

I Musikkens Hus er dispositionsforslaget nu afleveret og kommenteret og danner grundlag for det videre arbejde.

Projektforslag
Projektforslaget er en bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget.

Projektforslaget er det grundlag, hvorpå bygherrerne træffer beslutning om byggeriets æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning samt drift- og vedligeholdelsesprincipper.

I Musikkens Hus er det valgt at udbyde projektet tidligt, for at give entreprenørerne mulighed for at bidrage til projektet med deres viden og erfaring, og for i højere grad at kunne sikre pris og tid for projektet. Ved at få prissat projektforslaget, kan der i forbindelse med den efterfølgende detaljerede hovedprojektering løbende justeres i samarbejde med de valgte entreprenører, således at prisen kan tilpasses det styrende budget, der er til rådighed – og altså inden der påbegyndes reelt byggearbejde. Valg af entreprenører sker ved en licitation, hvor flere entreprenører konkurrerer om at tilbyde bygherren, at udføre det ønskede byggeri eller del af byggeriet billigst muligt.

Forprojekt
Forprojektet indeholder en gennemarbejdning af projektforslaget, således at det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelser – og dermed byggetilladelse.

I Musikkens Hus sker dette i projektforslagsfasen – de to faser er således slået sammen for at sikre, at der kan gives byggetilladelse til det der bygges.

Hovedprojektering
Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for udførelsen. Projektet omfatter byggesagsbeskrivelse, betingelser for gennemførelsen, tidsplan samt detaljerede tegninger og arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser.

I Musikkens Hus er valg af entreprenør sket tidligere (i forslagsfasen). Når hovedprojektet ligger fast bekræftes aftalerne med entreprenørerne om udførelse af selve byggearbejdet under forudsætning af, at projektet overholder krav til budget og kvalitet. Er der på dette stadie i forløbet usikkerhed i forhold til budgettet, vælger bygherrerne hvilke reducerende tiltag, der skal gennemføres inden arbejdets start. Den endelige tidsplan aftales.

Udførelsen
Her opføres byggeriet af de valgte entreprenører, og arbejdet følges af rådgivernes tilsyn, under ledelse af bygherrens byggeleder, der har ansvaret for håndtering af tid og økonomi i udførelsesfasen. Undervejs følges projektet op af rådgiverne efterhånden som arbejdstegninger og yderligere detaljeret tegningsmateriale fremkommer fra entreprenørerne.