x

Hvidovre Kommune og Københavns Kommune ønsker at sikre mod stormfloder fra syd ved at etablere en ydre sikring ved indløbet til Kalvebodbroen. Løsningen skal beskytte mod stormflod op til hvad der svarer til minimum en 1000-års hændelse.

På grund af projektets størrelse og kompleksitet er der behov for afklaring, før der kan skabes et beslutningsgrundlag. Eksempelvis er der tale om et samarbejde mellem to kommuner af forskellig størrelse og med forskellig risikoprofil, og derfor skal der arbejdes med forskellige modeller for samarbejde og bidragsfordeling. Og så er området Natura 2000-område, dvs. et område hvor der stilles særlige krav til naturbeskyttelse, hvilket har betydning for både valg af løsning og planproces. 

Arbejdet med at skabe et solidt beslutningsgrundlag forløber i otte separate spor, hvor man skal udvikle bl.a. bidragsmodeller, dialogprocesser med interessenter, et road map for myndighedsbehandling, overblik over mulige tekniske løsninger samt miljø- og marine forhold. Et af de store spørgsmål er blandt andet, om man kan sikre sig med naturbaserede ”bløde” løsninger, eller om der er brug for diger eller andre ”hårde” løsninger. Et andet handler om inddragelsen i et område med så mange interessenter. Ud over de mange grundejere, som står til at blive ramt af en oversvømmelse, er der metrolinjer, kulturarv og andre store, fælles samfundsværdier som står til at blive berørt – så hvordan tilrettelægger man dialogen i et så komplekst interessentlandskab? Ud over beslutningsgrundlaget udarbejdes et evalueringskatalog, som opsamler og formidler erfaringer fra projektet. 

Forventet slutprodukt

Grundlag der kan indgå i beslutning om arbejde med at udvikle konkret sikringsløsninger i Kalveboderne. 

Status (januar 2021)

På Københavns Kommunes hjemmeside kan man finde en afrapportering på modningsprojektet fra november 2020. Her fremgår det blandt andet, at analyserne har vist, at det er nødvendigt med en sikring:

Rådgivere

En opgave med forslag til bidragsmodeller, samfundsøkonomi og interessenter, merværdi og samordning er tildelt et hold bestående af Smith, Incentive, Rambøll og Lundgrens. En opgave med tekniske, miljømæssige og marine forhold er tildelt COWI.

Mere information

Download rapport og notater: 

Sammen om vandet - Stormflodssikring ved Kalveboderne (rapport)

Sammendrag af analyser under modningsprojektet (notat)

Forvaltningens samlede vurdering af modningsprojektet om stormflodssikring (notat)

Find mere information på Hvidovre Kommunes hjemmeside:

Hvidovre Kommunes hjemmeside om stormflodsprojektet

Orientering om status for sikring mod stormflod fra syd 

På Københavns Kommunes hjemmeside ligger en afrapportering på modningsprojektet fra november 2020:

Københavns Kommunes hjemmeside - afrapportering på modningsprojekt

Kontaktpersoner: 

Hvidovre Kommune: 
Morten Beha Pedersen
E-mail: mop@hvidovre.dk
Mobil: 25443583
                       Københavns Kommune:
Anders Edstrand
E-mail; cg8e@kk.dk
Mobil: 21796980