x

39 kommuner vil være Plan09-kommuner

Pressemeddelelse

8. november 2006

Der er stor interesse for at give plankulturen en mere central rolle, når det gælder udviklingen af de nye danske kommuner. En stor del af Danmarks kommuner har søgt om at blive "Plan09-kommune". 39 ud af landets kommende 98 nye kommuner ønsker at være med til at sætte fokus på innovation i den fremtidige brug af planstrategier i kommuneplanlægningen.

Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen og Realdania har i partnerskab taget initiativ til Plan09, der sætter fokus på innovation i planprocesser og planløsninger i de danske kommuner efter kommunalreformen. Blandt projektets fyrtårne er udbud af eksempelprojekter med fokus på planstrategi og senere med fokus på kommuneplanlægning.

I denne første udbudsrunde med fokus på planstrategien bliver der valgt 3-5 eksempelprojekter, som vil få økonomisk støtte til gennemførelse. 

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania: "Det er et bredt og meget spændende ansøgningsfelt. Og mange af ansøgningerne afspejler, at kommunerne tænker strategisk, tværkommunalt og regionalt allerede i en tidlig fase i planstrategiprocesserne. Det bliver svært at udpege de 3-5 bedste projekter, blandt så mange kvalificerede ".

De mange ansøgninger rummer bud på, hvordan planstrategien kan nytænkes som redskab til tværkommunalt samarbejde, nye metoder til borgerinddragelse samt kompetenceudvikling i den kommunale forvaltning.

Formanden for partnerskabsprojektets styregruppe, vicedirektør Niels Østergård fra Skov og Naturstyrelsen siger om de mange ansøgere: "Jeg er meget positivt overrasket over det store antal kvalificerede ansøgninger. Mange af dem viser, at kommunerne virkelig har planstrategien i fokus som redskab til innovation og fornyelse i udviklingen af de nye kommuner. Det tyder godt for kommunernes ambitioner på planområdet efter kommunalreformen".

De 3-5 udvalgte eksempelprojekter vil blive offentliggjort ved et debatmøde i Realdania Byudviklingsforum d. 29. november i Århus.

Til inspiration for kommunernes strategiarbejde udgiver Plan09 også publikationen ”Hvor vil vi hen?”, der sætter fokus på planstrategier. Publikationen kan ses på hjemmesiden www.plan09.dk og fås ved henvendelse til Plan09-sekretariatet. 

Yderligere oplysninger:
Vicedirektør Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen,
tlf. 39 47 20 15 eller 40 45 58 73
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Læs mere om Plan09 på www.plan09.dk

 

Fakta om Plan09

Plan09 | Styrkelse af plankulturen
Plan09 er et initiativ fra Realdania og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Det er et partnerskabsprojekt, som sætter fokus på innovation i planprocesser og planløsninger i de danske kommuner efter kommunalreformen.

Projektets fyrtårne bliver støttede eksempelprojekter i udvalgte kommuner, samt opbygning af videnbase og netværk med deltagelse fra alle 98 kommuner og andre planfaglige miljøer.

Plan09 er et 3-årigt projekt, der gennemføres i perioden 2006-2009.

Plan09 | Vision
Visionen er at udvikle en plankultur, der

 • fokuserer på værdifulde bymiljøer og bebyggelser samt attraktive landskaber som ramme om ”det gode liv”,
 • bygger på politisk ejerskab og engagement, og
 • er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer.

Plan09 | Midler

 • Kommunale eksempelprojekter med fokus på innovation i brugen af planstrategier og kommuneplanlægningen – med en samlet ressourceindsats på 25 mio. kr.
 • Netværk mellem sekretariatet, de 98 nye kommuner og planlægningens øvrige aktører med sigte på en massiv debat- og informationsindsats – med en samlet ressourceindsats på 25 mio. kr.

Første fase | Fokus på planstrategier
Første udbud af eksempelprojekter er i gang. Alle kommuner blev inviteret til senest 31. oktober 2006 at indsende forslag om nytænkning af planstrategien som et strategisk værktøj i kommunernes planlægning og udvikling.

Der forventes igangsat 3-5 eksempelprojekter med en budgetramme på mellem 400.000 og 1.000.000 kr. pr. projekt. Forudsætningen er at der tilknyttes konsulenter og eventuelt også forskere eller interesseorganisationer. Eksempelkommunerne skal indgå i et netværk, som faciliteres af Plan09-sekretariatet.

Til inspiration for den planfaglige nytænkning er der f.eks. peget på temaer med planstrategien som:

 • strategisk værktøj i den regionale udvikling i samspil med andre kommuner og den regionale udviklingsplanlægning,
 • rioriteringsredskab for den lokalpolitiske debat om
 • planlægningen i det åbne land,
 • redskab til innovation og fornyelse, fx i erhvervspolitikken,
 • dialogværktøj til udviklingen af nærdemokratiet, eller
 • fælles helhedsstrategi for samarbejdet mellem kommunens forvaltninger.

Anden fase | Fokus på kommuneplanlægningen
Næste udbudsfase forventes igangsat i første kvartal 2007. Her skal der fokuseres på innovative ideer til styrkelse af alle de elementer i plankulturen, der indgår i overbevisende løsninger i kommuneplanlægningen.

Sekretariatet vil forberede næste fase i samarbejde med projektets rådgivende udvalg og den kommunale koordinationsgruppe.

Plan09 | Parter
Miljøministeriet v. Skov- og Naturstyrelsen og Realdania

Plan09 | Organisation
Der opbygges et sekretariat på 4-5 medarbejdere.

Sekretariatet refererer til partnerskabets styregruppe, som består af vicedirektør Niels Østergård, SNS (formand), borgmester Mads Lebech, Frederiksberg, kontorchef Peter Pouplier, SNS og direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Der etableres et rådgivende udvalg, som skal bidrage med faglig sparring og opbygningen af netværk. Realdanias Byudviklingsforum er et blandt flere fora for dialog og formidling af eksempelprojekternes mål og indsats.