Naturbydelen Ringkøbing K

Naturbydelen Ringkøbing K bliver en ny bydel, hvor husene ligger lige midt i et pragtfuldt vestjysk naturområde ud til Ringkøbing Fjord med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og kort afstand til Ringkøbing by, indkøb, skoler og institutioner.

Naturbydelen Ringkøbing K udvikles i et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg. Byudviklingen skal vise, hvordan Ringkøbing kan udnytte de store potentialer, der ligger i den korte afstand mellem by og natur, til at udvikle et nyt attraktivt boligområde og et unikt, rekreativt naturområde til gavn for byens nuværende og kommende borgere. Byudviklingen skal samtidig demonstrere, hvordan man kan gøre dette med respekt for og i samspil med den smukke og kystnære natur.

Naturbydelen Ringkøbing K’s område er på 84 ha. På godt halvdelen af det naturskønne og kystnære projektområde bliver der opført en eksperimenterende, tæt og lav boligbebyggelse med ca. 1.000 attraktive boliger, der alle bliver opført lige midt i naturen, så naturen kommer helt tæt på ens hoveddør.

Natur før huse

I 2015-2016 har Ringkøbing K gennemført et naturprojekt, der har omdannet det tidligere landbrugsareal til et stort, rekreativt naturområde med enge, skov, søer, bærhaver, frugtlunde og stisystemer.

I løbet af de kommende 1-2 år bliver der etableret en række faciliteter i naturen såsom en naturbase, en forhindringsbase, et shelter, et udsigts- og fugletårn, en naturlegeplads og en trækfærge, der indbyder til både oplevelser, sanselighed og bevægelse for alle - allerede før de første huse bliver bygget.

Boliger midt i naturen

I 2016 blev de første byggegrunde solgt til private investorer og udviklere, der opfører husene midt i den nyanlagte natur. Der kan bygges dobbelthuse, rækkehuse og lejligheder, der alle vil få mindre private uderum, adgang til parkering og direkte adgang til naturen mellem husene. Ambitionen er, at der både skal være ejer-, leje- og andelsboliger, så der bliver boliger for enhver i den nye naturbydel. 

Læs mere om Ringkøbing K i menuen nedenfor eller på hjemmesiden www.naturbydelen.dk

Realdania By & Byg er også engageret i tre andre store byudviklingsprojekter:

Kanalbyen ved Lillebælt (FredericiaC)

Køge Kyst

NærHeden (i Høje-Taastrup Kommune)

Projektfakta

Kontakt

Ann Hein Chefkonsulent

 • Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg ønsker, at udviklingen af Naturbydelen Ringkøbing K skal demonstrere: 

  • hvordan en respektfuld, fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i et kystnært område kan være med til at fastholde og tiltrække beboere i et område udenfor de traditionelle vækstcentre og dermed medvirke til at skabe vækst og styrke området
  • hvordan et område udenfor de traditionelle vækstcentre kan udnytte de potentialer, der bl.a. ligger i den korte afstand mellem by og natur, uden der sker en unødig byspredning i kystlandskabet, og uden at byen kun vokser "bagud" ind i landet

  Ambition er udmøntet i syv visionspunkter:

  • Byudviklingen og byggeri skal være af høj kvalitet
  • En eksperimenterende, tæt og lav bebyggelsesform skal supplere de traditionelle parcelhusudstykninger
  • Byudvikling og byggeri skal være bæredygtigt både i forhold til miljø og ressourcer, socialt sundhedsmæssigt og økonomisk
  • Energi- og forsyningssystemer som minimum skal leve op til fremtidens krav om energioptimering, CO2-neutralitet, vandafledning mv. 
  • Byudvikling og byggeri sker i respekt for og i samspil med det omgivende landskab, fjorden og de kystnære interesser
  • Områdets rekreative værdi skal løftes af et naturområde mod sydøst
  • Borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudviklingen

 • Ringkøbing K’s område er på 84 ha. På godt halvdelen af det naturskønne og kystnære projektområde bliver der opført en eksperimenterende, tæt og lav boligbebyggelse med ca. 1.000 attraktive boliger. 

  Den nye bydel skal være bæredygtig i bred forstand - dvs. miljø- og ressourcemæssigt, social- og sundhedsmæssigt og økonomisk. Projektet understøtter dermed Ringkøbing-Skjern Kommunes ambition om, at være én af de mest bæredygtige kommuner i Danmark og i Norden.

  Sammenhængen mellem byen og den oprindelige natur bliver styrket af et sammenhængende naturprojekt i hele projektområdet, som også omfatter etablering af et rekreativt våd- og naturområde i den sydøstlige del af arealet. Ringkøbing K forbindes med hovedstinettet i Ringkøbing og de smukke omkringliggende naturområder. Naturprojektet øger dermed den nye bydels rekreative værdi - ikke alene for beboerne, men for hele byen og dens besøgende.

  Når naturen er etableret, kan de første bebyggelser opføres. Det betyder, at kommende beboere i Ringkøbing K kan bo midt i et enestående naturområde. Bebyggelserne bliver opført i respekt for og samspil med naturen og får hver sine kvaliteter, som giver plads til forskellige ønsker og behov. Variation i byggeriet vil fremme et afvekslende og levende udtryk i bebyggelserne, og gøre Ringkøbing K til en mangfoldig, levende bydel med attraktive boliger for alle og en stor herlighedsværdi.

 • I 2015-2016 har Ringkøbing K gennemført et naturprojekt, der har omdannet det tidligere landbrugsareal til et stort, rekreativt naturområde med en rig variation af plante og dyreliv og mulighed for aktiviteter, der indbyder til både oplevelser, sanselighed og bevægelse for alle - allerede før de første huse er blevet bygget.

  I 2016 kan de første byggegrunde sælges til private investorer og udviklere, og forventningen er, at de første huse kan opføres midt i naturen i 2017.

  At Ringkøbing K skaber naturen før husene vender op og ned på den traditionelle måde at udvikle byer på. Natur før huse er hovedgrebet i Ringkøbing K's udviklingsplan, der blev godkendt i august 2014 efter dialog med byens borgere og interessenter.

  Udviklingsplanen er udarbejdet af Ringkøbing K på baggrund af et parallelopdrag med tre tværfaglige hold af bl.a. arkitekter, ingeniører og folk med forstand på innovation, der blev gennemført i vinterhalvåret 2012-2013.

  Hent udviklingsplanen "Ringkøbing K - Midt i naturen"

 • Galleri

 • Nyheder

 • Publikationer

 • Grundsalg

 • Natur

 • Klimatilpasning

 • Kort

 • Relaterede projekter

Galleri

Strandkanten

Naturen i Ringkøbing K

Luftfotos

Visualiseringer

Salg af byggegrunde i Ringkøbing K

Salg af byggegrunde i Ringkøbing K

Naturbydelen Ringkøbing K er en ny bydel i den sydøstlige kant af Ringkøbing by, der udvikles i et naturskønt område lige ud til Ringkøbing Fjord. I alt kan bydelen rumme 120.000 etagemeter boliger, der alle bliver opført midt i og med direkte adgang til områdets smukke natur.

I 2015-2016 har Ringkøbing K gennemført et naturprojekt, der har omdannet det tidligere markareal til enge, skov, søer, bærhaver, en frugtlund, en skærehave og aktivitetspladser. Et sammenhængende stinet gør naturen tilgængelig for alle og forbinder den nye bydel med Ringkøbings historiske bymidte.

Salget af de første byggegrunde tættest Ringkøbing Fjord er i gang. Ringkøbing K er i dialog med investorer og developere om opførelse af de første huse i den nye bydel. Det forventes, at de første huse bliver bygget i 2017.

Salgsmateriale

Ringkøbing K’s udviklingsplan, et kvalitetsprogram og en eksempelsamling med otte eksempler på byggeri udgør det grundlæggende salgsmateriale.

Kontakt

Hvis du gerne vil vide mere om byggegrunde til salg i Naturbydelen Ringkøbing K, kan du kontakte:

Dorthe Frilund Jensen, projektdirektør

Tlf.: 32 88 53 36
E-mail: dfj@ringkoebingk.dk

Læs mere om Naturbydelen Ringkøbing K på hjemmesiden www.naturbydelen.dk

Naturen i Ringkøbing K

Naturen i Ringkøbing K

Ringkøbing K vender op og ned på den traditionelle måde at byudvikle på - her kommer naturen før husene. Det betyder, at kommende beboere vil bo midt i et naturskønt område fra dag ét - med direkte adgang til natur og attraktive fælles faciliteter i naturen.

I 2015-2016 har Ringkøbing K omdannet det tidligere markareal til et rekreativt naturområde med enge, søer, skov, bærhaver, en frugtlund, stier og aktivitetspladser.

Eng-harmoni for de første huse

Engen er anlagt med en mangfoldighed af arter, udtryk og farver, samt bærhaver og frugtlunde. Det er i det nye engområde, at de første huse bliver bygget. Dermed vil de kommende beboere kunne opleve plante- og dyreliv, dufte, hyld, roser og høje græsser lige uden for hoveddøren.

Dyreliv og naturoplevelser ved søen

I den sydøstlige del af Ringkøbing K er der skabt en fire hektar stor ferskvandssø - og Tranmosebæk, der i dag løber gennem området, er genslynget for at skabe bedre tilholdssteder for dyr, fugle og insekter.

Fra søens bred kan man træde ud på en platform, hvorfra man kan komme helt tæt på vandet på alle årstider. 

Skov skal give læ til mennesker, dyr og huse

I den nordvestlige del af Ringkøbing K er der plantet en rig og varieret skov med både høje og lave træer og buske i bunden. Skovbryn, lysninger, små søer og skoveng sikrer lys, læ og blomstring og indbyder til leg og til at gå på opdagelse. Rige muligheder for at finde føde og skjulesteder understøtter et rigt dyreliv. Skoven vil skabe læ for de bebyggelser, der vil blive opført mod sydøst, og når skoven er vokset til, vil man også kunne bygge boliger i skoven.

Fælles aktiviteter og attraktioner gør naturen endnu mere attraktiv

I 2017 fortsætter udviklingen af naturen, så den nye naturbydel vil tilbyde attraktioner og aktiviteter, som f.eks. en naturlegeplads, en trækfærge og et udsigtstårn

Tæt–lavt-byggeri indpasses i naturen

Den røde tråd i Ringkøbing K’s bebyggelsesplan er, at naturen skal kunne nydes mest muligt fra alle boliger. Ved at bygge tæt og i 2-3 etager friholdes mest mulig plads til natur, og for at give så mange beboere som muligt udsigt til fjorden og den vidtstrakte natur, bygges primært i tre etager i midten af den nye bydel, mens de yderste huse holdes i to etager. En anden hjørnesten i bebyggelsesplanen er, at der skal være så meget lys og læ som muligt til hver enkelt bolig.

Små private udearealer skaber mere rum til fælles natur

Alle boliger i Ringkøbing K har adgang til et privat udeareal i form af en have eller en altan. Samtidig er der fra alle boliger direkte adgang til naturen og de store fælles arealer.
Principperne om byggeri i 2-3 etager, små haver og større fællesarealer handler om at skabe plads til så meget natur som muligt. Men det handler også om at skabe en optimal ramme omkring mange fælles aktiviteter.

Klimatilpasning i Ringkøbing K

Klimatilpasning i Ringkøbing K

Udviklingen af Ringkøbing K er planlagt med henblik på at sikre, at alle boliger i området vil være beskyttet mod ændrede klimatiske forhold i fremtiden. De lavest beliggende boliger vil ligge 3 meter over daglige vande, hvilket er over de 2,5 meter, som Kystdirektoratet anbefaler. Samtidig genetableres et vådområde i den sydøstlige del af arealet i passende afstand fra bebyggelser, så et hævet vandspejlsniveau ikke giver anledning til oversvømmelser i beboede områder.

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Naturen er det helt store aktiv i udviklingen af Ringkøbing K, som i fremtiden kommer til at bestå af både et bolig- og et naturområde, og netop det stærke naturelement udnyttes som et aktiv i klimatilpasningen. Området gøres robust over for intensive skybrud og evt. ændrede grundvandsforhold ved hjælp af såkaldte LAR-løsninger, hvor regnvandet afledes lokalt på jordoverfladen og ud i den tilstødende natur.

Det betyder, at terrænet inden for de enkelte bebyggelser udnyttes og udformes, så der altid er fald bort fra bygninger og veje. Vandet ledes fra tage, belægninger, stier og kørebaner ud i græsset til mindre grøfter, regnbede eller render, der samler vandet op og leder det ud af bebyggelsen i små vandløb til mindre søer og videre ned mod vandløbet Tranmosebæk, vådområde og fjord.

For at sikre kvaliteten af grundvandet og vandet i vandløb og vådområder, bliver regnvandet forsinket og renset, før det ender her.

LAR-systemet udformes og dimensioneres, så det kan håndtere de meget store vandmængder, der ventes i forbindelse med fremtidige skybrud. På den måde er Ringkøbing K også beskyttet mod ekstreme regnvejrshændelser.

Rekreativ og økonomisk værdi

Afledning af regnvand fungerer både som et bæredygtigt og rekreativt element i Ringkøbing K. Det sparer ressourcer til rørføring, da grøfter og lavninger udformes, så de ved regnskyl også kan fungere som vandveje og som regnvandsbassiner– og samtidig integreres de beplantede regnbede sammen med åbne afvandingskanaler og forsinkelsesbassiner som rekreative grønne og blå elementer i bydelen - steder hvor man mødes, leger og slapper af. Nogle af lavningerne kan desuden fores med ler, så de altid vil stå som søer i bydelen.

Kort

Hebolgårde 2, 6950 Ringkøbing

Relaterede projekter Se alle projekter

Køge Kyst

NærHeden

{{ title }}

{{ description }}