x

Fremtidens seniorbofællesskab

Tanken bag Ovalen, der bygges i Albertslund, er at skabe en ny form for seniorbofællesskab. Et bofællesskab der er til at betale for alle, hvor beboerne har en blandet social baggrund samt lige mange enlige og par. Aldersmæssigt fra 55 år og opefter, og med en ligelig fordeling mellem beboere der er sidst i deres arbejdsliv og aktive pensionister - og lige mange mænd og kvinder.

For at give denne bredde, er der udarbejdet et omfattende værdiprogram, der både danner grundlag for arkitekturen og husets fysiske udformning, men også udstikker rammer for den kultur det nye bofællesskab tænkes opbygget omkring.

Hidtil har der i mange seniorbofællesskaber været en overrepræsentation af kvinder. Derfor har man som del af værdiprogrammet undersøgt, hvordan man kan gøre seniorbofællesskabet mere attraktivt for mænd, for at få den ligelige kønsfordeling.

Fællesskab på flere planer

Helt centralt i værdiprogrammet er en gentænkning af kerneværdien fællesskab. Ønske om at være en del af et fællesskab er afgørende for at vælge at bo i seniorbofællesskab. Men det kan også være en barriere for nogle, og det der skræmmer nogle mænd med. Det har derfor været vigtigt at skabe et fleksibelt og uforpligtende fællesskab på flere planer.

Det har været afgørende at have noget at være sammen om. Derfor er fælles aktiviteter et lige så vigtigt begreb som fællesskab, og i husets arkitektur spiller fælles aktiviteter, værksteder og rum hvor man dyrke sin hobby og sine interesser en afgørende rolle. Samtidig er det vigtigt at fællesskabet er noget der kan vælges til eller fra efter behov, og at man kan indgå på egne præmisser.  

I udformningen af de fysiske rammer for bofællesskabet arbejdes der med både privatliv og tre grader af fællesskab: ”Lidt sammen”, hvor man lige hilser på, når man henter sin post eller sidder udenfor og læser avisen. ”Tæt sammen”, hvor man mødes om en fælles interesse eller hobby. Og ”Alle sammen”, hvor alle er med til fx at fejre traditioner eller mødes om at vedligeholde de fælles rammer.

Det er samtidig en kerneværdi, at der også er fællesskab med det omgivende lokalmiljø, så der skabes et stærkt samspil mellem bofællesskabet og kvarteret omkring Roholmparken.

Ensomhed bekæmpes med nye fællesskaber

Ensomhed er et problem blandt ældre - og et stigende samfundsproblem eftersom en fjerdedel af Danmarks befolkning forventes at være over 65 år i 2040. Men når ældre bor sammen med andre, vokser livskvaliteten, og ensomheden falder. Her er det centralt, at der sikres de optimale rammer for at fællesskabet kan blomstre.

Der er stor interesse for at bo i seniorbofællesskaber. Undersøgelser fra VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd – viser, at 80.000 overvejer at flytte i et seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Til sammenligning er der i øjeblikket kun knap 7.000 boliger, og i gennemsnit står 28 ældre på venteliste i hvert seniorbofællesskab.

Projektet i Albertslund skal inspirere til nye former for seniorbofællesskaber i den almene boligsektor og være med til at øge livskvaliteten hos seniorer og bekæmpe ensomhed. Det er også grundtanken bag vores initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’, som projektet er en del af. 

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om Roholmparken, så er det muligt at modtage deres nyhedsbrev.

Opskrivning nyhedsbrev