Filantropiske arbejdsformer

De vigtigste elementer i vores filantropiske strategi

Problemdreven tænkning

Vi lægger stor vægt på at indkredse de samfundsudfordringer og -problemer, som vi søger at løse gennem det filantropiske arbejde. En skarpere afgrænsning af problemfeltet giver mulighed for en mere effektiv prioritering af vores filantropiske aktiviteter – og dermed et bedre grundlag for at skabe positiv forandring.

Indkredsningen af de samfundsudfordringer, der knytter sig til det byggede miljø, er sket på baggrund af et stort analysearbejde og i tæt dialog med samarbejdspartnere, ledende praktikere, eksterne forskere og eksperter. 

Programtænkning

Igennem vores analysearbejde har vi udpeget fem overordnede problemfelter med relation til det byggede miljø. Disse er grundlaget for de fem programmer, som udgør den primære ramme for vores filantropiske aktiviteter i de kommende år. Under hvert program har vi udvalgt en række initiativer, der hver især skal være med til yderligere at fokusere vores indsats.

Programtænkningen har til formål at sikre bedre sammenhæng og synergi mellem vores projekter og skal samtidig synliggøre, at vi arbejder problemorienteret og med langsigtede perspektiver. 

En grundlæggende idé i vores filantropiske strategi er, at vi selv vil deltage i at initiere en større del af vores aktiviteter. Det sker på baggrund af indkredsningen af problemer inden for hvert program samt med input fra vores netværk og eksterne eksperter. 

Strategisk og katalytisk filantropi

Vi arbejder med strategisk filantropi, hvilket især betyder et fokus på at videreudvikle den rådgivningsmæssige support og andre ikke-økonomiske filantropiske virkemidler. 

Derudover indtager vi en rolle som forandringsagent og katalysator. Som et særligt element i den katalytiske tænkning arbejder vi i højere grad med ”fortaleri.” Det vil sige, at vi i tæt samarbejde med relevante aktører vil gøre os til talsmænd – eller fortalere – for en bestemt udvikling i det byggede miljø.

Vi arbejder også fortsat med den mere klassiske filantropi, hvor der gives støtte til projekter baseret på relevante og kvalificerede ansøgninger fra eksterne parter.
 

Netværk og kollektiv effekt

Vi lægger vægt på at indgå i og anvende netværk inden for det byggede miljø til at udvikle løsninger på de markante og ofte komplekse samfundsudfordringer og problemstillinger, som vi arbejder med. I særlig grad har vi fokus på mulighederne for at skabe koalitioner af aktører på tværs af sektorer, som koordineret og med hver deres styrker og virkemidler kan arbejde frem mod fælles mål og derved skabe kollektiv effekt og forandring. 

Collective impact

Risikovillighed

Vi er klar til i øget omfang at sætte dagsordener sammen med andre og i den sammenhæng at have den nødvendige risikovillighed i de filantropiske aktiviteter. I arbejdet med projekter og initiativer vil vi udnytte vores særlige muligheder og erfaringer til at tage kalkulerede risici for at sikre innovation og udvikling.

Evaluering og læring

Vi sætter i stigende grad fokus på løbende opsamling af viden og erfaringer med sigte på at skabe og måle effekt og fortsat at kvalificere det filantropiske arbejde. 

Formidling

Det er vores mål, at den viden og de erfaringer, som opbygges i Realdania, får en stor udbredelse og bliver gjort let tilgængelige for alle interesserede. Ikke mindst er det vigtigt for os, at relevante parter og interessenter løbende bliver involveret i det filantropiske arbejde. 

Vores arbejdsfelt

Vores overordnede arbejdsfelt er det byggede miljø, forstået som byen, byggeriet og bygningsarven. Nedenstående figur giver et overblik over de fem programmer med underliggende ti initiativer, der er vores helt centrale fokus i de kommende år, og hvor vi lægger vores primære ressourcer. Selvfølgelig er der dog også fortsat plads til den gode idé, der falder uden for programmernes ramme.

Realdanias filantropiske programmer og initiativer

{{ title }}

{{ description }}