Ambitionen i Realdanias nye strategi om at arbejde problemdrevet og dermed bidrage til løsning af store samfundsudfordringer inden for det byggede miljø skærper kravet til brede samarbejder. Visse problemstillinger er nemlig så komplekse, at man skal angribe dem fra mange forskellige vinkler og i samarbejde med mange aktører på tværs af det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet.

Inden for den internationale filantropi kaldes denne tilgang til at løse problemer på for collective impact – eller på dansk: kollektiv effekt. Kollektiv effekt er det, der kan opstå, når aktører fra flere sektorer går sammen i tætte, gensidigt forpligtende samarbejder om at løse samme problem.

Alene det at skabe en fælles agenda, hvor alle arbejder mod det samme mål, er en stor udfordring, når det handler om komplekse problemer. Men lykkes det, har man til gengæld muligheden for at løse opgaver på en måde, som slår rod på mange niveauer i samfundet på én gang.

Problemtyper


Enkle problemer

Når man vil løse enkle problemstillinger, er det vigtige at finde den rigtige "opskrift". Og når den er fundet, vil man i fremtiden kunne få næsten samme resultat hver gang.

Eksempel
At bygge et hus.
 Komplicerede
problemer


En lignende grad af forudsigelighed gælder ved mere komplicerede opgaver som fx at bygge en metro. Kompleksiteten er større med mange interessenter, men opgaven kan overskues og afgrænses. Her er de rigtige procedurer afgørende samt en høj ekspertise og vidensopgbygning. Erfaring opbygges over tid for at opnå det rette resultat, og erfaringer gør, at man kan gentage proceduren med forventning om succes.

Eksempel
At bygge en metro.Komplekse problemer

Anderledes er det med meget komplekse problemstillinger, hvor der ikke som udgangspunkt er en fælles agenda og et klart mål. Her har interessenterne meget forskellige syn på problemstillingen og er ofte uenige om definitioner og målemetoder. Her er der ingen "rigtig" opskrift eller manual, som virker i enhver situation. Det hjælper at have erfaringer fra lignende udfordringer, men de er ingen garanti for succes. Hver situation er unik og kræver en løbende evaluering og projektudvikling i samarbejde med alle relevante aktører og interessenter.

 


Vigtige faktorer for at åbne succes med collective impact

  

 

Alle aktører skal have en fælles vision for den forandring, de vil skabe. Og derudover også en fælles forståelse for, hvad der er problemet samt koordinering af metoder til at løse det.

Der skal være fælles dataindsamling og monitorering på tværs af alle aktører med henblik på at skabe fælles engagement og ansvarlighed.

 

Selvom aktørerne leverer forskellige bidrag, skal de være koordinerede gennem en fælles handlingsplan.

 

Der skal være hyppig og åben kommunikation på tværs af de mange aktører for at skabe tillid, sikre fælles mål og gensidig motivation.

 

For at skabe kollektiv effekt bør der være en separat organisation med ansatte, der besidder de nødvendige kompetencer til at fungere som sekretariat for alle indsatser og koordinere de forskellige medvirkende aktører.

 

{{ title }}

{{ description }}