x

Det støtter vi

Før du skriver en ansøgning, bør du læse følgende:

Understøtter projektet udvikling og forandring  inden for det byggede miljø?

I Realdania arbejder vi problemdrevet og efter nogle filantropiske mål. Det vil sige, at vi ønsker at gøre en forskel og være med til at løse udvalgte samfundsmæssige udfordringer inden for det byggede miljø. Vi er en aktiv aktør i samfun­det, der – sammen med andre – sætter en dagsorden og skaber udvikling og forandring. De projekter, som vi støtter, skal derfor være med til at understøtte en udvikling, løse problemer og skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.

Vores filantropiske mål tydeliggør ambitionerne for, hvad vi ønsker at opnå med den samlede filantropiske indsats, nemlig at:

Fremme stedbundne potentialer over hele landet

Fremme bæredygtige byer

Fremme nye rammer for fællesskaber

Fremme bedre boligmiljøer

Fremme en levende bygningskultur

Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri 

De seks mål afspejler både globale, nationale og lokale udfordringer, hvor det byggede miljø spiller en rolle. Det drejer sig for eksempel om en mere bæredygtig udvikling for store og små byer og i byggeriet, om urbaniseringen og den ændrede demografi med flere ældre og enlige, som også medfører nye bosætningsmønstre og boligbehov. 

Vi vil gøre en forskel i hele landet. Det kan være med initiativer, der udspringer af en større problemdreven satsning fra vores side, eller større og mindre projekter, der udspringer af et lokalt engagement. Vi ønsker at efterlade et markant, positivt aftryk med de midler, der afsættes til det filantropiske virke. Vi vil sammen med vores samarbejdspartnere forandre og udvikle i fællesskab.

For at skabe en mærkbar effekt, støtter vi initiativer og enkeltstående projekter. 

Initiativer er sammenhængende indsatser, der tager udgangspunkt i de problemstillinger, vi primært prioriterer. Det drejer sig fx om at skabe et sundt indeklima og bidrage til at skabe bedre klimatilpasning af vores byer.

Vores initiativer

Yderområdernes potentialer

By i balance

Klimatilpasning i byerne

Rum og fællesskaber for ældre

Bygningsarven i landdistrikterne

Et godt indeklima

Enkeltstående projekter kan ligeledes bidrage til at fremme de filantropiske mål, vi arbejder for. Et eksempel er, når vi støtter fysiske rammer, der skaber fællesskaber.

Vil jeres projekt medvirke til at fremme et eller flere af vores filantropiske mål? Er projektet relevant for et af initiativerne? 

Vi lægger vægt på, at I beskriver hvordan jeres projekt understøtter vores filantropiske mål og eventuelt et af initiativerne. Desuden er det vigtigt, at projektet er med til at gøre en forskel, skaber forandring og udvikling.

Det er ligeledes vigtigt, at projektet er medfinansieret gennem egenfinansiering og/eller økonomisk støtte fra andre parter. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der er generel opbakning til, også økonomisk. Det er vigtigt at dokumentere, at den efterfølgende drift af projektet er sikret organisatorisk og økonomisk. 

Vejledende principper for de projekter, vi støtter

Det filantropiske arbejde baseres på en række generelle og supplerende bevillingsprincipper. De supplerende bevillingsprincipper er afhængig af, om det er et initiativ fra os selv, eller et projekt baseret på en ekstern ansøgning. Alle projekter skal understøtte et eller flere af de seks filantropiske mål i Danmark, men derudover kan vi i særlige tilfælde støtte unikke projekter og i forlængelse af foreningens formål i særlige tilfælde også projekter i udlandet. 

Generelle bevillingsprincipper

Alle initiativer og projekter skal: 

 • Understøtte et eller flere af de seks filantropiske mål 
 • Rumme en klar filantropisk opgave, f.eks. en opgave, som markedet eller det offentlige ikke løfter af sig selv 

Derudover skal alle initiativer og projekter som hovedregel: 

 • Tilføre kvalitet i det byggede miljø 
 • Have defineret en klar rolle for Realdania og en exitstrategi 
 • Udvikle, forandre og nytænke 

For projektansøgninger, lægger vi vægt på at:

 • Store bygningsprojekter skal have væsentlig regional eller national værdi
 • Små bygningsprojekter skal styrke livskvalitet gennem lokale fællesskaber, engagement og/eller lokalt initiativ
 • Øvrige ansøgninger (f.eks. vedr. forskning, analyse eller øvrige) skal understøtte vores formål og strategiens mål
Samtidig lægger vi også stor vægt på, at:
 • Projektet skal formidle den opnåede viden til relevante interesser 
 • Projektet skal være økonomisk bæredygtigt både i etablering og drift 
 • Projektet skal omfatte en vurdering af den miljømæssige, sociale og kulturelle bæredygtighed 

Ovenstående punkter skal ses som vejledende. Ikke alle punkter er relevante for ansøgte projekter, og selvom et projekt kan leve op til alle punkterne, så er der ingen garanti for, at projektet opnår støtte.

Ansøgningsproces

Når du ansøger med et bygge- eller anlægsprojekt, skal du, før du ansøger, orientere dig i kriterierne herunder for at kunne opnå støtte samt tidligst muligt indarbejde tiltag, der imødeser kriterierne i projektudviklingen herunder i beskrivelse, budget og tidsplan for projektet. 

Kriterierne

Anlægssum* over 15 mio. kr. 
 • I nybyggeri, hvor vores støtteandel af anlægssummen er på 33% eller mere, skal byggeriet certificeres på DGNB Platin eller Guldniveau. 
 • I renoverings-, restaurerings- og transformationsprojekter af eksisterende bygninger gennemføres LCA på skitse- eller forprojekt og igen efter opførelse. I de tilfælde, hvor det er værdiskabende og formålstjenstligt for projektet, udføres også LCC.
 • I byudviklingsprojekter, hvor vores støtteandel af anlægssummen er på 33% eller mere, skal byggeriet certificeres efter DGNB Bykvarterer eller lignende certificering på tilsvarende niveau. 

Anlægssum* op til 15 mio. kr. 

 • I nybyggeri, hvor vores støtteandel af anlægssummen er på 33% eller mere skal byggeriet som minimum opføres til kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse.
 • I renoverings-, restaurerings- og transformationsprojekter af eksisterende bygninger med anlægssum over 5,0 mio. kr. gennemføres LCA på skitse- eller forprojekt og igen efter opførelse. I de tilfælde, hvor det er værdiskabende og formålstjenstligt for projektet, udføres også LCC.
 • I byudviklingsprojekter, hvor vores støtteandel af anlægssummen er på 33% eller mere skal byggeriet screenes efter DGNB Bykvarterer. 

 

*Anlægssum defineres som den samlede byggesum, inkl. rådgivning, men excl. moms og afgifter, o.l.

Begreber og standarder

En del af de ovenstående begreber og standarder kan være nye eller kræve særlig viden for dig, som ansøger. Derfor henviser vi til følgende hjemmesider, hvor du kan finde mere viden.

Baggrund for de særlige bæredygtighedskriterier for bygge- og anlægsbranchen

Det er vores ambition at bidrage til at nedsætte klimaaftrykket i byggeriet. Det er afgørende for at realisere målene i Parisaftalen og understøtte den danske 70% reduktionsmålsætning. 

Derfor arbejder vi for at nedbringe klimabelastningen for alle vores aktiviteter. En væsentlig del af Realdanias samlede udledning af drivhusgasser kommer fra de bygge- og anlægsprojekter, vi støtter. Derfor har vi besluttet at indføre krav til dokumentation af klimabelastningen på de netop bygge- og anlægsprojekter, hvor vores støtte udgør en betydelig del af anlægsomkostningerne.

Derudover kræver vi på projekter over en vis størrelse bæredygtighedscertificering af netop klimabelastning. Med indførelsen af kravene ønsker vi at medvirke til at bygge- og anlægssektoren - som vi jo er en del af - bliver mere bevidst om den samlede klimapåvirkning af byggeriets design og udførelsesmæssige beslutninger samt arbejde aktivt for at klima og bæredygtighedshensyn bliver standard når der bygges.

Projekter vi ikke støtter

På nedenstående side kan du læse om projekter, som vi ikke støtter

Projekter vi ikke støtter

Forventet uddelingsniveau

I 2021 forventer Realdania et niveau for filantropiske uddelinger i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forventningen ligger på niveau med de senere år og er baseret på analyser og forventninger til finansmarkederne i de kommende år. 

Feedback fra bevillingsmodtagere

Vi vægter vores partnerskaber og samarbejdsrelationer højt. Derfor indsamler vi systematisk feedback fra alle bevillingsmodtagere. Det sker løbende i forbindelse med fire årlige evalueringer af den filantropiske strategi. Vi har gennemført evalueringer i 2007, 2011 og 2016 – og de er alle offentliggjort her på hjemmesiden. 

Evaluering af Realdanias filantropiske strategi
I den seneste version af vores feedback-undersøgelse har vi anvendt systemet Grantee Perception Report, udviklet af The Center for Effective Philanthropy (CEP), hvilket gør, at vi kan sammenligne os med cirka 300 amerikanske og andre internationale fonde. Derudover får alle afslagsmodtagere også et spørgeskema via en undersøgelse foretaget af et eksternt konsulenthus.

Vi støtter kun projekter, der har tilknytning til det byggede miljø og er almennyttige. Derfor har projekter, der falder ind under følgende formål, ikke mulighed for at få støtte:

 • Rent privatøkonomiske formål
 • Rent erhvervsmæssige formål
 • Rent partipolitiske formål
 • Rent sociale formål
 • Rent undervisningsmæssige formål
 • Rent sundhedsmæssige formål
 • Rent humanitære formål
 • Rent religiøse formål
 • Rent underholdningsmæssige formål
 • Rent idræts- og fritidsmæssige formål
 • Rent infrastrukturelle formål

Vi støtter ikke projekter, der klart falder uden for vores formål. F.eks. studierejser, stipendier, udlandsophold m.v. for studerende, tilskud til idrætsforeningers stævner og lignende aktiviteter, tilskud til bogudgivelser, der er uden tilknytning til det byggede miljø, renovering af privates boliger m.v.

Vi giver ikke støtte til andre fonde/organisationer, der støtter de samme projekter, som vi selv yder tilskud til.

Vi giver ikke støtte til inventar, møbler, kunst og lignende, med mindre det er en naturlig integreret del af en bygning.

Vi giver heller ikke støtte til studierejser, uddannelse, ferieophold m.v. selvom der er en eller anden form for relation til det byggede miljø. Vi kan kun give støtte til rejser, hvis der er tale om studierejser, som er uløseligt forbundet med et støtteværdigt projekt i Danmark.

Derudover støtter vi ikke:

 • Museale opgaver, der er organiseret inden for rammerne af Frilandsmuseet, Den Gamle By i Århus og lignende, med mindre der er en ganske særlig grund. Denne type museer og institutioner har i forvejen en organisation og økonomi, som forventes at kunne klare disse opgaver.

 • Bygninger og anlæg til den traditionelt organiserede foreningsidræt, med mindre bygningerne har et særpræg (f.eks. nybyggeri med høj arkitektonisk værdi eller en nutidig anvendelse af en gammel bygning, der har udtjent sit oprindelige formål).

 • Bygninger og anlæg til folkekirkelige og andre religiøse formål. Vi kan dog godt yde støtte til projekter, der omfatter privatejede kirker, der ikke er støttet af Folkekirken (staten), og anvendes til et ikke-religiøst formål.

 • Vi yder ikke støtte i form af sponsorater, medlemskaber eller lignende, der ligger uden for vores formål og virkefelt.

Som udgangspunkt støtter vi ikke køb af grunde og ejendomme. Undtagelsen er ejerskaber af helt særlige historiske ejendomme, jf. Realdania By & Byg’s virkefelt:

Realdania By & Byg