x

Det støtter vi

Før du skriver en ansøgning, bør du læse følgende:

Understøtter projektet udvikling og forandring  inden for det byggede miljø?

I Realdania arbejder vi problemdrevet og efter nogle filantropiske mål. Det vil sige, at vi ønsker at gøre en forskel og være med til at løse udvalgte samfundsmæssige udfordringer inden for det byggede miljø. Vi er en aktiv aktør i samfun­det, der – sammen med andre – sætter en dagsorden og skaber udvikling og forandring. De projekter, som vi støtter, skal derfor være med til at understøtte en udvikling, løse problemer og skabe livskvalitet gennem det byggede miljø.

Vores filantropiske mål tydeliggør ambitionerne for, hvad vi ønsker at opnå med den samlede filantropiske indsats, nemlig at:

Fremme stedbundne potentialer over hele landet

Fremme bæredygtige byer

Fremme nye rammer for fællesskaber

Fremme bedre boligmiljøer

Fremme en levende bygningskultur

Fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri 

De seks mål afspejler både globale, nationale og lokale udfordringer, hvor det byggede miljø spiller en rolle. Det drejer sig for eksempel om en mere bæredygtig udvikling for store og små byer og i byggeriet, om urbaniseringen og den ændrede demografi med flere ældre og enlige, som også medfører nye bosætningsmønstre og boligbehov. 

Vi vil gøre en forskel i hele landet. Det kan være med initiativer, der udspringer af en større problemdreven satsning fra vores side, eller større og mindre projekter, der udspringer af et lokalt engagement. Vi ønsker at efterlade et markant, positivt aftryk med de midler, der afsættes til det filantropiske virke. Vi vil sammen med vores samarbejdspartnere forandre og udvikle i fællesskab.

For at skabe en mærkbar effekt, støtter vi initiativer og enkeltstående projekter. 

Initiativer er sammenhængende indsatser, der tager udgangspunkt i de problemstillinger, vi primært prioriterer. Det drejer sig fx om at skabe et sundt indeklima og bidrage til at skabe bedre klimatilpasning af vores byer.

 

Vores initiativer

Yderområdernes potentialer

By i balance

Klimatilpasning i byerne

Rum og fællesskaber for ældre

Bygningsarven i landdistrikterne

Et godt indeklima

Enkeltstående projekter kan ligeledes bidrage til at fremme de filantropiske mål, vi arbejder for. Et eksempel er, når vi støtter fysiske rammer, der skaber fællesskaber.

Vil jeres projekt medvirke til at fremme et eller flere af vores filantropiske mål? Er projektet relevant for et af initiativerne? 

Vi lægger vægt på, at I beskriver hvordan jeres projekt understøtter vores filantropiske mål og eventuelt et af initiativerne. Desuden er det vigtigt, at projektet er med til at gøre en forskel, skaber forandring og udvikling.

Det er ligeledes vigtigt, at projektet er medfinansieret gennem egenfinansiering og/eller økonomisk støtte fra andre parter. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der er generel opbakning til, også økonomisk. Det er vigtigt at dokumentere, at den efterfølgende drift af projektet er sikret organisatorisk og økonomisk. 

Vejledende principper for de projekter, vi støtter

Det filantropiske arbejde baseres på en række generelle og supplerende bevillingsprincipper. De supplerende bevillingsprincipper er afhængig af, om det er et initiativ fra os selv, eller et projekt baseret på en ekstern ansøgning. Alle projekter skal understøtte et eller flere af de seks filantropiske mål i Danmark, men derudover kan vi i særlige tilfælde støtte unikke projekter og i forlængelse af foreningens formål i særlige tilfælde også projekter i udlandet. 

Generelle bevillingsprincipper

Alle initiativer og projekter skal: 

 • Understøtte et eller flere af de seks filantropiske mål 
 • Rumme en klar filantropisk opgave, f.eks. en opgave, som markedet eller det offentlige ikke løfter af sig selv 

Derudover skal alle initiativer og projekter som hovedregel: 

 • Tilføre kvalitet i det byggede miljø 
 • Have defineret en klar rolle for Realdania og en exitstrategi 
 • Udvikle, forandre og nytænke 

For projektansøgninger, lægger vi vægt på at:

 • Store bygningsprojekter skal have væsentlig regional eller national værdi
 • Små bygningsprojekter skal styrke livskvalitet gennem lokale fællesskaber, engagement og/eller lokalt initiativ
 • Øvrige ansøgninger (f.eks. vedr. forskning, analyse eller øvrige) skal understøtte vores formål og strategiens mål
Samtidig lægger vi også stor vægt på, at:
 • Projektet skal formidle den opnåede viden til relevante interesser 
 • Projektet skal være økonomisk bæredygtigt både i etablering og drift 
 • Projektet skal omfatte en vurdering af den miljømæssige, sociale og kulturelle bæredygtighed 

Ovenstående punkter skal ses som vejledende. Ikke alle punkter er relevante for ansøgte projekter, og selvom et projekt kan leve op til alle punkterne, så er der ingen garanti for, at projektet opnår støtte.

Projekter vi ikke støtter

På nedenstående side kan du læse om projekter, som vi ikke støtter

Projekter vi ikke støtter

Forventet uddelingsniveau

I 2019 forventes et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. i lighed med de faktiske uddelinger i 2018. Dette niveau er lavere end det gennemsnitlige historiske uddelingsniveau, og det er baseret på en generel forventning om en fremtidig lavere uddelingskapacitet end det historiske uddelingsniveau som følge af forventninger om lavere afkast på de kommercielle investeringer i de kommende år. Uanset uddelingsniveau er det vores ambition at skabe stadig større effekt af det filantropiske arbejde. 

Feedback fra bevillingsmodtagere

Vi vægter vores partnerskaber og samarbejdsrelationer højt. Derfor indsamler vi systematisk feedback fra alle bevillingsmodtagere. Det sker løbende i forbindelse med fire årlige evalueringer af den filantropiske strategi. Vi har gennemført evalueringer i 2007, 2011 og 2016 – og de er alle offentliggjort her på hjemmesiden. 

Evaluering af Realdanias filantropiske strategi
I den seneste version af vores feedback-undersøgelse har vi anvendt systemet Grantee Perception Report, udviklet af The Center for Effective Philanthropy (CEP), hvilket gør, at vi kan sammenligne os med cirka 300 amerikanske og andre internationale fonde. Derudover får alle afslagsmodtagere også et spørgeskema via en undersøgelse foretaget af et eksternt konsulenthus.

Det byggede miljø. Hvad vil det sige?

Mennesker har altid præget natur og landskaber. Vores fingeraftryk på byer, bygninger og bygningskultur omfatter alt fra vadesten i åen til prægtig ingeniørkunst.
 
Med en fællesbetegnelse kalder vi resultater af menneskets arbejde med bygningskultur, landskaber og arkitektur for det byggede miljø. Med til definitionen af det byggede miljø regnes også byggesektoren i bred forstand samt de lov- og planlægningsmæssige rammer, der findes inden for dette område.