104.000 ældre føler sig ofte ufrivilligt ensomme, og tallet vokser. I en ny kampagne sætter Realdania fokus på at fremme livskvaliteten i alderdommen ved at forbedre og udvikle boformer og sociale fællesskaber for ældre.

Ensomhed og flere ældre

I 2040 vil antallet af danskere over 65 år stige med 44% sammenlignet med i dag. Den voksende ældrebefolkning medfører et pres på de offentlige serviceudgifter og på boligmarkedet, hvor udbuddet ikke modsvarer fremtidens krav.

Men stigningen medfører også at vi bliver flere ensomme ældre. Det er nemlig i alderdommen, at ensomheden stiger mest set over et livsforløb. Ensomhed er et massivt samfundsproblem, som blandt andet betyder at meget ensomme lever ca. 10 år kortere end andre grupper. Ensomheden rammer tilmed særligt de økonomisk ressourcesvage, som blandt andet er udfordrede af en begrænset adgang til boligmarkedet og til sociale fællesskaber. Blandt ældre med dårlig økonomi er 39% ufrivilligt ensomme.

Undersøgelser viser, at seniorbofællesskaber modvirker ensomhed ved at øge fællesskab og livskvalitet blandt beboerne. Men på trods af en stigende interesse for seniorbofællesskaber er udbuddet stagneret. Hvor boformen oplevede et gevaldigt opsving i løbet af 1990’erne og frem til midt 00’erne, er byggeriet næsten gået i stå i dag.

Nye boformer og fællesskaber

Med kampagnen 'Rum og fællesskaber for ældre' vil Realdania medvirke til at reducere ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen ved at udvikle og udbrede nye boformer med nye rammer for fællesskaber.

I samarbejde med en række private og offentlige aktører vil vi skabe eksempelprojekter, nye koncepter og varige, markedsdrevne løsninger med fokus på socialt og økonomisk ressourcesvage ældre.

I kampagnens fire sideløbende spor vil vi:

  1. Stimulere markedet gennem partnerskaber med private investorer
  2. Etablere et eksperimenterende eksempelbyggeri
  3. Styrke de eksisterende seniorbofællesskaber i samarbejde med almene boligselskaber
  4. Øge kendskab til og efterspørgsel på seniorbofællesskaber  

 

Ny arbejdsform i samarbejde med det private 

Med kampagnen afprøver Realdania en ny filantropisk arbejdsform, der for det første tager udgangspunkt i udviklingen af et stærkt datagrundlag og for det andet baserer sig på at skabe løsninger i samarbejde med det private marked.

Med vores datagrundlag kan vi se, at seniorbofællesskaber giver højere livskvalitet og tilmed koster samfundet færre penge pr. beboer end andre boformer. Alligevel er der et meget begrænset antal seniorbofællesskaber i Danmark i dag. Når vi samarbejder med pensionsselskaber, der årligt investerer flere milliarder i boliger i Danmark, forventer vi dels at øge interessen for boformen, dels at øge udbuddet kraftigt. På den måde vil vi med en relativ beske-den økonomisk indsats kunne påvirke investeringer på det private marked, så de skaber sociale og samfundsmæssige gevinster, samtidig med at de skaber afkast.  

Datagrundlag

Realdania iværksatte primo 2016 fem foranalyser, der havde til formål at indsamle data og styrke vidensgrundlaget om ældres livskvalitet og boligforhold. Analyserne blev foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Rambøll, COWI, seniorbofællesskabsekspert Max Pedersen og analysefirmaet Methods. Der har været særligt fokus på afdækning af ældres livskvalitet og de økonomiske perspektiver ved udvikling af nye boligtyper. I samme periode har der været en omfattende dialog med relevante organisationer, fagpersoner og potentielle bygherrer, der har bidraget med deres vurdering af udfordringer og muligheder for at forbedre ældres livskvalitet via nye boformer.

En del af vores initiativ Rum og fællesskaber for alle

Kampagnen er støttet gennem vores initiativ af samme navn, der har til formål at udvikle og udbrede nye boformer  og nye rammer for sundhed og fællesskaber, som fremmer livskvaliteten både i den tidlige og i den sene alderdom. 

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 52 mio. kr.

Kontakt

Per Schulze Programchef

  • Nyheder

  • Analyser

Analyser

Analyser

Realdania har fået udarbejdet en række analyser, som kan hentes her. Har du spørgsmål eller brug for yderligere analysemateriale kontakt analysechef Henrik Mahncke, hma@realdania.dk.

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Seniorbofællesskaber af Methods/Petersen

Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen, METHODS.

Afrapportering, projektet ”Sammenhængen mellem boligformer og livskvalitet for ældre”
Af Seniorforsker Anu Siren & Videnskabelig Assistent Maria Hedemark Poulsen.

En byggegruppe bliver til. Erfaringer fra Byggegruppen Thomas B. Thrige

Udarbejdet af Kuben Management ved Niels Andersen og Sofie Hugo med bidrag fra Advokat Line Barfod, Foldshack og Forchammer.

{{ title }}

{{ description }}