Fra Gade til By

Thomas B.Thriges Gade i Odense er ved at blive forvandlet. Den tidligere trafikerede firsporet vej vil fra 2020 være et levende og mangfoldigt byområde. Sammen med Odense Kommune gennemfører vi det historiske byomdannelsesprojekt.

Der hvor den firesporede Thomas B. Thriges Gade tidligere skar sig midt ind igennem Odenses centrum,  er der  nu ved at blive indrettet  et helt nyt byområde. Det nye område skal binde Odense sammen igen, og fungere som eksempel på, hvordan man bygger ny by med fokus på byliv, mangfoldighed og bæredygtighed.

Thomas B. Thriges Gade, som siden 1960’erne har delt Odenses centrum midt over, er nu lukket for gennemkørende trafik. På det ca. 50.000 kvadratmeter store areal, der  tidligere var dækket af vej, bliver der i stedet bygget et visionært nyt byområde. 

Et aktivt byliv

Det nye byområde skal danne rammen om et levende og aktivt byliv. Området skal bebygges med en blanding af boliger, butikker, restauranter og caféer. Fodgængere og cyklister skal have trygge ruter, den kollektive trafik skal opgraderes, og der skal gøres plads til en letbane. Der bliver etableret underjordisk parkering for biler, mens der i gadeplanet kommer torve og byrum, som giver plads til leg og udfoldelse.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. 

Besøg projektet i Infoboksen

På Fisketorvet er der opført en rød infoboks, hvor du velkommen til at kigge forbi og få mere information om projektet.

Yderligere information om åbningstider mv:

Infoboksen

Den nye bydel set ovenfra

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2010
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2020
 • Støttebeløb
 • 255 mio. kr.
 • Arkitekt
 • Entasis
 • Websites
 • Fra gade til by
 • Partnere
 • Odense Kommune
 • Nyheder

 • Kort

 • Historien

 • Tidsplan

 • Artikel

Kort

Fisketorvet, 5000 Odense

Historien bag Thomas B. Thriges Gade

Historien bag Thomas B. Thriges Gade

Beslutningen om at anlægge Thomas B. Thriges Gade blev truffet af et enigt byråd i 1952. Den gang var trafikken i Odense stigende, og gaderne gennem Odense var blevet for små til at bære trafikken til og fra arbejdspladserne på havnen.

Gadegennembruddet er et af de største indgreb, der er foretaget i Odenses struktur. Det har adskilt byens historiske kvarterer fra resten af centrum.

En stor del af den gamle bykerne blev revet ned ved gadegennembruddet, som var på knap to kilometer og startede ved Benedikts Plads i syd og sluttede ved havnen i nord. Arbejdet gik i gang i 1960, og i 1970 var gaden køreklar.

I dag kører der ca. 30.000 biler om dagen på Thomas B. Thriges Gade på det mest befærdede sted. Ca. halvdelen af disse er gennemkørende.

Thomas B. Thriges Gade har siden været meget udskældt, og der har igennem tiderne været fremsat mange forslag til, hvordan man kan udbedre konsekvenserne af gadegennembruddet.

Et enstemmigt Odense Byråd vedtog i februar 2008, at omdanne Thomas B. Thriges Gade til byområde. Det er efterfølgende besluttet at bygge en forbindelse over Odense Kanal, hvilket er det sidste led i ringvejen rundt om Odense. Det gør det muligt at lukke Thomas B. Thriges Gade for biler.

Tidsplan

Tidsplan

2008

 •  Byrådet i Odense Kommune beslutter at projektet skal gennemføres.

2010

 • Partnerskab etableres  mellem Odense Kommune og Realdania.
 • COWI A/S udpeges som bygherrerådgiver.
 • Partnerskabet indbyder til prækvalifikation på international projektkonkurrence.

2011

 •  Projektkonkurrence udskrevet  den 4. marts  2011 og syv prækvalificerede rådgiver-teams skal komme med hver deres bud på, hvordan omdannelsen fra gade til by kan gøres bedst muligt.
 • Vindere af fase 1 offentliggøres. 

2012

 • Vindere udpeges. Entasis med underådgivere bliver udpeget som vindere af projektkonkurrencen.
 • Arkæologiske prøveboringer på Wilhelm Verners Plads og Thomas B. Thriges Gade påbegyndes.
 • Planfase (2012-2013). Kommuneplantillæg, lokalplan VVM-screening samt VVM-redegørelse
   udarbejdes.

2013

 • Detaljerings-, projekterings- og udbudsfase. Projektsekretariatet arbejder sammen projektets rådgivere og Entasis om at videreudvikle vinderprojektet.
 • Salg og udbud af byggerretter og parkeringsfaciliteter.
 • Arkæologiske udgravninger.

2014 - 2017

 • VVM. Undersøgelse af projektets virkning på miljøet afsluttes og offentliggøres.
 • Entrepriseudbud af p-anlæg.
 • Åbning af Odins Bro. Den nye kanalforbindelse åbner i 2014. Broen udgør det sidste led i Odenses nye ringgade, og med den bliver det muligt at føre den gennemkørende trafik uden om Odenses centrum.
 • Nordlige del af Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik.
 • P-anlæg. Byggeriet af 1. etape af p- faciliteterne påbegyndes så snart vejen lukkes.

2016

 • Den nordlige p-kælder står færdig og kan tages i brug. Over jorden er husene i den nordlige del også ved at være klar til at blive taget i brug.

2017

 • Byggeriet i den sydlige del af projektområdet begynder. Først bygges p-kælderen og derefter husene over jorden.

2020

 • Den nye bydel med p-kælder, byrum og bygninger står færdig

 

Artikel: Fra firesporet vej til levende by

Artikel: Fra firesporet vej til levende by

I Odense er Realdania netop gået ind i et historisk byomdannelsesprojekt, som vil lukke arret efter Thomas B. Thriges Gade, der siden 1970 har skåret Odenses centrum midt over. I stedet for firesporet, tungt trafikeret vej skal der nu være by – med boliger, butikker, caféer, torve.

Af: Rikke Just, januar 2011

 "Det her er et af de vigtigste byomdannelsesprojekter, vi har i Danmark i øjeblikket. Thomas B. Thriges Gade bliver ofte omtalt som årtiers største planlægningsskandale. Nu skal vi så i gang med årtiers største byomdannelse, som kommer til at binde Odense sammen igen og genskabe den by, man ødelagde, den gang Thomas B. Thriges Gade blev bygget. Det bliver enormt spændende at være en del af."

Hans Peter Svendler, der er direktør i Realdania, glæder sig til at komme i gang med Realdania og Odense Kommunes fælles projekt "Fra gade til by", som skal give Odense en ny, levende bydel, der hvor Thomas B. Thriges Gade i dag deler byen over i to.

Efterspørgsel på levende byer

"Thomas B. Thriges Gade skærer sig midt ind igennem Odenses midtby. Det er en firesporet vej, hvor der hver dag kører 30.000 biler. Det er et helt centralt sted i byen, som har et enormt potentiale for byliv, men i stedet bliver området brugt til at afvikle trafik," forklarer Karen Skou, der som projektleder i Realdania er knyttet til projektet i Odense.

Den gang, man i 1952 besluttede sig for at rive en stor del af den gamle bykerne ned for at gøre plads til den nye vej, lignede det en rigtig god idé. Flere og flere fik biler, og gaderne gennem Odense var blevet for små til at bære trafikken til og fra arbejdspladserne på havnen. I dag ser virkeligheden anderledes ud.

"Odense er ikke længere en industriby, men en vidensby. Det, Odenses indbyggere efterspørger i dag, er byliv med aktiviteter, oplevelser og mulighed for at udfolde sig, " siger Karen Skou og fortsætter: "Det, vi gerne vil være med til, er at skabe en ny bydel, der er levende, mangfoldig og bæredygtig. Det er vigtigt, at Odense får bygget by, og ikke bare et boligområde. Der skal være både boliger, kontorer, butikker og restauranter. Der skal være steder med plads til at lege og bevæge sig, og det skal være trygt at bevæge sig rundt for cyklister og gående."

Plads til både bil og byliv

Karen Skou peger på, at netop byens liv er med til at gøre den attraktiv at bo i og at besøge. "En by skal være et levende sted, hvor folk gerne vil bo og handle. Det er helt afgørende, og det er lige præcis, det vi gerne vil understøtte. Der er dem, der vil hævde, at vi kvæler byens liv ved at lukke af for biltrafikken, fordi folk så ikke længere kan komme ind til byen. Men vi ved fra andre steder, at man netop skruer op for byens liv ved at holde midtbyen fri for biler. Det skal være let at komme af med sin bil, og derfor etablerer vi parkeringskældre rundt om midtbyen. Når byens overflade på den måde bliver frigjort fra biler, bliver det langt lettere og mere attraktivt at bevæge sig rundt i byen på gåben. Det vil give en mere levende by."

Bæredygtig hele vejen rundt

Bæredygtighed er et andet centralt tema i projektet i Odense. Og når Realdania, taler bæredygtighed, så dækker det hele spektret, forklarer Karen Skou: "Når vi siger, at vi vil bygge en bæredygtig by, så tænker vi både på miljø og ressourcer og på social mangfoldighed og økonomi. Hensynet til miljøet skal tænkes ind, mens vi bygger, og når den nye by står færdig. Samtidig skal vi sørge for, at det bliver en by med plads til alle uanset alder, social baggrund eller kultur. Og så skal det hele hænge sammen økonomisk. Det er den helhed, vi tænker i, når vi siger bæredygtighed, og den helhed vi gerne vil bringe ind i projektet i Odense."

Den bedste løsning

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er et projekt til i alt 710 mio. kr. Heraf bidrager Realdania med op til 255 mio. kr. Men Realdania kommer med andet og mere end en pose penge, forklarer Karen Skou.

"Realdania har stor erfaring med at styre store projekter som det her, og vi ved, hvor vi skal gå hen for at hente den nyeste viden. Det vil vi bringe med os ind i projektet, så vi sikrer os, at vi i samarbejde med Odense Kommune når frem til den bedste løsning for byen," siger hun og understreger, at et af succeskriterierne for Realdania er, at ikke bare for Odense får glæde af projektet, men at det kan fungere som eksempel til inspiration for andre byer, der står med samme udfordringer."

{{ title }}

{{ description }}