x

Realdanias årsregnskabsmeddelelse 2017

Pressemeddelelse

19. marts 2018

Realdania havde i 2017 filantropiske uddelinger for 985 mio. kr. og en skatteudgift på 383 mio. kr., og foreningen betegner årets resultat på 733 mio. kr. som tilfredsstillende.

”Vi har også i 2017 sammen med andre parter igangsat en række spændende og vigtige projekter inden for det byggede miljø, og vi har lige nu 623 igangværende projekter. Vi er glade for, at det er lykkedes os at få et fint afkast af vores investeringer og et tilfredsstillende årsresultat. Samtidig har vi i løbet af 2017 haft en strategiudviklingsproces vedrørende vores filantropiske strategi, og bestyrelsen har vedtaget en ny strategi for de kommende fire år,” siger adm. direktør i Realdania Jesper Nygård.

Årets resultat på 733 mio. kr. var i væsentlig grad påvirket af et investeringsafkast på 2.212 mio. kr., udgiftsførte uddelinger på 985 mio. kr. samt en skatteudgift på 383 mio. kr. 

2017 var endnu et godt år på de finansielle markeder med positive afkast for de fleste aktivklasser. Den positive udvikling var primært baseret på et bredt funderet opsving i den globale økonomi, og samtidig forblev inflationen på et lavt niveau, hvilket bidrog til, at pengepolitikken på globalt plan blev fastholdt på et historisk lempeligt niveau.

Realdanias kommercielle investeringsformue gav i 2017 et samlet afkast på 2.212 mio. kr. svarende til 10,3%, hvilket er tilfredsstillende. Afkastet blev især positivt påvirket af kursstigninger på de globale aktiemarkeder og Realdanias strategiske afdækning af valutakursrisiko. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 12,6%, hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko ligeledes er tilfredsstillende. Afkastet i de seneste fem år har i kortere perioder været præget af kursfald på de finansielle markeder, men markederne har efter disse perioder forholdsvist hurtigt fortsat den positive udvikling, hvilket samlet set siden 2013 har medført relativt stabile investeringsafkast.

Den kommercielle investeringsformues markedsrisiko opgjort pr. den 31. december 2017 var lavere end ved årets start. I lighed med udviklingen i 2016 kan dette primært henføres til generelt lavere markedsrisiko opgjort ved Value-at-Risk på de finansielle markeder, og navnlig den lavere markedsrisiko på aktiemarkederne bidrog til den lavere markedsrisiko for den kommercielle investeringsformue. Set over de seneste fem år er den kommercielle investeringsformues mar-kedsrisiko opgjort ved Value-at-Risk faldet gradvist. 

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 23,7 mia. kr. ultimo 2017, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 623 ved udgangen af året mod 603 året før. I 2017 er der afsluttet i alt 176 projekter.

Som i de foregående år har Realdania i stigende grad haft fokus på, at det filantropiske arbejde skal bidrage til at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø og skal sikre et forøget samfundsbidrag gennem bedre resultater og en maksimal effekt af det filantropiske virke. Dette er bl.a. sket gennem nye samarbejdsformer og partnerskaber, der i højere grad er helhedsorienterede, dataunderstøttede og målstyrede og samtidig gennem en række lokale projekter. 

Realdanias filantropistrategi for 2013-2017 er i 2016 blevet evalueret, der er gennemført en strategiudviklingsproces i 2017 og bestyrelsen ultimo 2017 har vedtaget Filantropistrategi 2018-2021, som implementeres fra januar 2018.

De filantropiske bevillinger i året udgjorde 1.012 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 985 mio. kr. I 2016 udgjorde bevillingerne 858 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 806 mio. kr. Af beløbsmæssigt væsentlige uddelinger kan bl.a. nævnes merbevilling til ”Art Center MonAAA” på ”Spritten” i Aalborg og ”Hovedbyerne på forkant” m.fl.

Årets udgiftsførte skat udgjorde 383 mio. kr. mod en skatteudgift på 274 mio. kr. i 2016. Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et overskud på 741 mio. kr. efter skat. Det var på 992 mio. kr. i 2016. Ved regnskabsaflæggelsen for 2016 blev der udtrykt forventning om et mindre overskud i 2017 efter skat og uddelinger baseret på estimater for gennemsnitsafkastet for året. Merindtjeningen skyldes et bedre investeringsafkast end forventet ved regn-skabsaflæggelsen sidste år, hvilket har givet mulighed for at øge uddelingerne til 985 mio. kr. i året, hvor forventningerne var et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr.  Egenkapitalen ekskl. minoritets-interesser udgør herefter 22.567 mio. kr.

Det økonomiske resultat i Realdania afhænger i væsentligt omfang af kursudviklingen på de globale finansielle markeder og – i mindre målestok – af markedsudviklingen for fast ejendom. Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af den økonomiske og geopolitiske udvikling. Forventningerne til resultatet i 2018 er baseret på forventninger om stabil udvikling i global økonomi og fortsat lave renteniveauer.

I 2018 forventes i lighed med forventningerne til 2017 et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Dette niveau, der er lavere end de faktiske uddelinger i 2017, er baseret på en generel forventning om en fremtidig lavere uddelingskapacitet end det historiske uddelingsniveau som følge af forventninger om lavere afkast på de kommercielle investeringer i de kommende år. Uanset uddelingsniveau er det Realdanias ambition at skabe stadig større effekt af det filantropiske arbejde.

Med udgangspunkt heri og i konkrete forventninger til udviklingen i det kommende år forventer Realdania samlet set et overskud efter skat og uddelinger i 2018 i niveauet 100-300 mio. kr. Det skal bemærkes, at resultatet er forbundet med betydelig usikkerhed, da resultatet er afhængig af det faktiske investeringsafkast for 2018.

 

Kontakt

Pressechef Pia Møller Munksgaard
M: 29 69 52 49