x

Vi tager ansvar - samfundsansvar

I Realdania arbejder vi ambitiøst med at tage samfundsansvar. Denne ambition udtrykkes bl.a. i vores overordnede strategiske mål om at fremme en bæredygtig udvikling og at være der for de næste generationer samt i vores filantropiske ambition om, at vores indsats i forhold til samfundsudfordringer i det byggede miljø skal bidrage til den globale indsats, der udtrykkes gennem en række af FN’s verdensmål.

Vores ambition om at tage samfundsansvar udtrykkes ligeledes ved, at vi i 2011 har tiltrådt FN’s 10 Global Compact principper, samt ved at vi Realdania i vores samlede virke tager ansvar for det samfund, vi er en del af. I Realdania tager vi således samfundsansvar gennem vores uddelinger, vores investeringer, vores drift og byggeri samt gennem vores interne adfærd. 

I Realdania arbejder vi med samfundsansvar tæt på kerneaktiviteterne. På den måde bliver den samlede effekt af indsatsen størst. Realdanias ledelse har vedtaget en handlingsplan for samfundsansvar, hvori det prioriteres at arbejde med samfundsansvar på tværs af fire temaer og med en række konkrete initiativer. Inden for hvert tema har vi i Realdania fastlagt en målsætning for arbejdet:

Klima- og miljøpåvirkning

Klima- og miljøpåvirkninger handler om, at være bevidst om de aftryk, vi efterlader og tage ansvar for en bæredygtig og skånsom udnyttelse af vores ressourcer. Realdanias målsætning er, at bidrage til grøn omstilling gennem vores aktiviteter og projekter og øge bevidstheden om ressourceforbrug i byggebranchen og i bygninger.

Socialt ansvar

Socialt ansvar handler om at agere samfundsmæssigt ansvarligt ved at tage hensyn til bl.a. udsatte grupper, arbejdsforhold og sociale vilkår i øvrigt. Vores målsætning er at styrke de sociale dimensioner af vores aktiviteter og arbejde for mangfoldighed og inklusion i samfundet.

Antikorruption og transparens

Antikorruption og transparens handler om at sikre, at Realdania opererer inden for gældende regler og normer. Vores målsætning er at have fokus på transparensen i vores aktiviteter og at sikre, at medarbejderne opretholder en høj grad af etik i vores samlede aktiviteter.

Menneskerettigheder og arbejdsvilkår

Menneskerettigheder og arbejdsvilkår handler om at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder, som defineret af FN’s menneskerettighedserklæring og de fundamentale arbejdstagerrettigheder, som defineret af den internationale arbejdsorganisation ILO. Vores målsætning er at styrke indsatsen for at afdække og modvirke krænkelser af menneskerettigheder og arbejde for udbredelsen af charteret for byggeriets samfundsansvar og implementering af dets indhold.

FN´s Global Compact principper

Læs vores Communication on Engagement til FN’s Global Compact, som er en rapportering til vores interessenter om vores arbejde med implementering og udbredelse af FN’s Global Compact principper:

2021 Communication on Engagement: UN Global Compact2019 Communication on Engagement: UN Global Compact2017  Communication on Engagement: UN Global Compact
2015 Communication on Engagement: UN Global Compact

Læs mere

FN’s Global CompactGlobal Compact Network DenmarkPRI – principles for responsible investmentsFN’s verdensmål for bæredygtig udvikling