x

Vi tager ansvar - samfundsansvar

I Realdania arbejder vi ambitiøst med at tage samfundsansvar. Denne ambition udtrykkes bl.a. i vores overordnede strategiske mål om at fremme en bæredygtig udvikling og at være der for de næste generationer samt i vores filantropiske ambition om, at vores indsats i forhold til samfundsudfordringer i det byggede miljø skal bidrage til den globale indsats, der udtrykkes gennem en række af FN’s verdensmål.

Vores ambition om at tage samfundsansvar udtrykkes ligeledes ved, at vi i 2011 har tiltrådt FN’s 10 Global Compact principper, samt ved at vi Realdania i vores samlede virke tager ansvar for det samfund, vi er en del af. I Realdania tager vi således samfundsansvar gennem filantropiske uddelinger, investeringer, drift og byggeri, Videncentret Bolius’ arbejde med videndeling om boliger samt gennem vores interne adfærd. 

I Realdania arbejder vi med samfundsansvar tæt på kerneaktiviteterne. På den måde bliver den samlede effekt af indsatsen størst. Realdanias ledelse har vedtaget en ramme for arbejdet med samfundsansvar, hvori det prioriteres at arbejde med samfundsansvar på tværs af fire temaer og med en række konkrete initiativer. Inden for hvert tema arbejder vi med konkrete mål, initiativer og handlinger og har fastlagt følgende målsætninger for arbejdet:

Klima- og miljøpåvirkning

Klima- og miljøpåvirkninger handler om at være bevidst om de aftryk, vi efterlader og tage ansvar for en bæredygtig og skånsom udnyttelse af vores ressourcer. Realdanias målsætning er at reducere den klima- og miljømæssige belastning fra aktiviteter og projekter og øge bevidstheden om ressourceforbrug i Realdanias samlede virke.

Socialt ansvar

Socialt ansvar handler om at agere samfundsmæssigt ansvarligt ved at tage hensyn til bl.a. udsatte grupper, arbejdsforhold og sociale vilkår i øvrigt. Vores målsætning er at styrke de sociale dimensioner af vores aktiviteter og arbejde for mangfoldighed og inklusion i samfundet.

Antikorruption og transparens

Antikorruption og transparens handler om at sikre, at Realdania opererer inden for gældende regler og normer. Vores målsætning er at øge transparensen i vores aktiviteter og styrke indsatsen overfor korruption og bestikkelse.

Menneskerettigheder og arbejdsvilkår

Menneskerettigheder og arbejdsvilkår handler om at støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og fundamentale arbejdstagerrettigheder. Vores målsætning er at styrke indsatsen for at afdække og modvirke krænkelser af menneskerettigheder og understøtte byggebranchens arbejde med bæredygtighed.

Du kan læse mere om vores arbejde med samfundsansvar i vores årsrapport.

Årsrapporter

FN´s Global Compact principper

Læs vores Communication on Engagement til FN’s Global Compact, som er en rapportering til vores interessenter om vores arbejde med implementering og udbredelse af FN’s Global Compact principper:

2023 Communication on Engagement: UN Global Compact

2021 Communication on Engagement: UN Global Compact

2019 Communication on Engagement: UN Global Compact

2017 Communication on Engagement: UN Global Compact

2015 Communication on Engagement: UN Global Compact

Læs mere

FN’s Global Compact

Global Compact Network Denmark

PRI – principles for responsible investments

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling