x

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Det vælges ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.

Repræsentantskabets vedtægtsmæssige opgaver består i at godkende årsrapporten og vælge bestyrelse og revision. Repræsentantskabet tager også stilling til store beslutninger om for eksempel vedtægtsændringer.

Vedtægter for Realdania 
Regulativ for afholdelse af valgmøder i Realdania

Honorarer for medlemmer af repræsentantskabet og debatkomiteer

Derudover har et medlem af repræsentantskabet til opgave at formidle viden om Realdania til sit eget netværk, bringe input fra sit private og professionelle virke til repræsentantskabet og følge med i den offentlige debat om det byggede miljø.
 
Repræsentantskabet repræsenterer samlet set det netværk og den viden, Realdania har brug for, at kunne drive sin virksomhed på et kompetent og forsvarligt grundlag.

En gang om året, i foråret, træder repræsentantskabet i session som generalforsamling og godkender årsrapporten og vælger bestyrelse og revision. Derudover mødes repræsentantskabet til et årligt efterårsmøde, hvor aktuelle temaer og filantropiprojekter behandles.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Realdania 2021 – bekendtgørelse af opdelt møde (1. møde)

Opdateret 15. januar 2021

Realdania afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. april 2021 kl. 10:00 på Jarmers Plads i København, eller et andet af bestyrelsen fastsat sted, hvilket vil fremgå af selve indkaldelsen, der bliver udsendt højst 5 uger og mindst 3 uger før selve mødet. Grundet de helt ekstraordinære omstændigheder forbundet med COVID-19 opdeles det ordinære repræsentantskabsmøde til afholdelse i to møder, jf. vedtægternes § 29, stk. 12.

Denne bekendtgørelse vedrører det første møde. 

På det første møde sker behandling af de i vedtægternes § 16, stk. 6 anførte dagsordenspunkter 1-2 om ”Beretning om Realdanias virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde” og ”Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse”.

Møde- og stemmeret har medlemmer af Realdanias repræsentantskab.

I henhold til COVID-19-situationen vil den endelige mødeform blive fastsat og meddelt på et senere tidspunkt.

Dagsordenspunkterne 3-6 om ”Indkomne forslag”, ”Valg af bestyrelsesmedlemmer”, ”Valg af revisor(er) og ”Eventuelt” behandles på det efterfølgende møde, der bekendtgøres på et senere tidspunkt.

Den i vedtægternes § 16, stk. 2 anførte frist for oplysninger om bestyrelsens kandidater, den i § 16, stk. 4 anførte frist for fremsættelse af forslag og den i § 21, stk. 4 anførte frist for opstilling til bestyrelsen, udskydes og vil fremgå af bekendtgørelsen af det efterfølgende møde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Realdania på rep@realdania.dk eller på tlf. 29 69 52 40.

Indkaldelse til Ordinært repræsentantskabsmøde i Realdania 2021 - 1. del (pdf)(Opdateret 25. mart 2021)

Ordinært repræsentantskabsmøde i Realdania 2021 – bekendtgørelse af opdelt møde (2. del)

Opdateret 28. maj 2021

Realdania afholder Ordinært repræsentantskabsmøde (2. del) onsdag den 25. august 2021 kl. 12.00 på Crowne Plaza Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S.

Grundet de helt ekstraordinære omstændigheder forbundet med COVID-19 blev det ordinære repræsentantskabsmøde i januar besluttet opdelt til afholdelse i to møder, jf. vedtægternes § 29, stk. 12.

På det første møde skete behandling af de i vedtægternes § 16, stk. 6 anførte dagsordenspunkter 1-2 om ”Beretning om Realdanias virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde” og ”Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse”.

Denne bekendtgørelse vedrører det andet møde til behandling af dagsordenspunkterne 3-6 om: ”Indkomne forslag”, ”Valg af bestyrelsesmedlemmer”, ”Valg af revisor(er) og ”Eventuelt”.

Møde- og stemmeret har medlemmer af Realdanias repræsentantskab.

Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille forslag til dagsordenen, skal meddele dette skriftligt til Realdania senest den 28. juni 2021 kl. 12.00.

På mødet skal der vælges tre medlemmer til Realdanias bestyrelse. Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille op til valget, kan rekvirere formularen til anmeldelse af kandidatur i Realdania. Kandidatforslag skal anmeldes skriftligt senest den 28. juni 2021 kl. 12.00 til Realdania.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1a) har bestyrelsen besluttet at opstille:

 • Lars Hvidtfeldt til nyvalg på en plads for en 4-årig periode.
 • Lars Krarup til genvalg på en plads for en 4-årig periode.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1b) har bestyrelsen besluttet at opstille:

 • Kristine Leth Juul til nyvalg på en plads for en 4-årig periode.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Realdania på rep@realdania.dk eller på tlf. 29 69 52 40.

Valg til repræsentantskabet

De 109 repræsentanter i repræsentantskabet bliver valgt ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.
 
60 af repræsentantskabsmedlemmerne vælges af Realdanias godt 146.000 medlemmer ved valgmøder i 10 geografiske valgområder. 42 medlemmer vælges af seks faglige valggrupper.

 • De resterende syv medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer:

  Akademisk Arkitektforening (AA)
 • Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)
 • Byggesocietetet
 • Bygherreforeningen i Danmark (BID)
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Ejendomsmæglerforening (DE)
 • Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK)
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • DI Byg
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode ad gangen.