x

Vores grundlag

Vi er en filantropisk forening, der fokuserer på at løse samfundets udfordringer i samarbejde med ildsjæle og lokale og nationale partnere.

Om Realdania

I Danmark bor godt 6 mio. mennesker. De ca. 1.400 byer og flere end 4 mio. bygninger udgør rammerne om vores hverdag. Det er her, vi bor, arbejder, går i skole, dyrker vores fritid og lever vores liv. Og det er her, Realdania gør en forskel. 

Vi er en filantropisk forening med omkring 185.000 medlemmer, som driver filantropi på basis af afkastet af vores investeringsformue. Foreningen er reguleret gennem lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Forening og demokrati i Realdania
Vi støtter store og små projekter, der bidrager til at nå vores filantropiske mål og vores mission: at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Projekter, vi har støttet

Vores virkefelt er det byggede miljø. Det vil sige både store byer, små byer og landsbyer samt byrum, parker, bygninger og bygningsarv og de tilknyttede aktiviteter og forandringsprocesser – f.eks. byggeri, arkitektur, landskabsarkitektur, restaurering, byudvikling og fysisk planlægning på landet og i byen. Vi skaber livskvalitet ved at understøtte og have fokus på, hvordan det byggede miljø påvirker vores hverdag, relationer mellem mennesker og menneskers sundhed og liv. 

Tre fælles foreningsmål

Vi er en almennyttig og almenvelgørende forening. Vi er til for alle og støtter projekter, som samlet set gavner alle i Danmark. 

Vi vil med vores samlede ressourcer i form af foreningsaktiviteterne, afkastet af vores investeringsformue og det filantropiske virke skabe bedre livskvalitet inden for vores virkefelt.

Ved at udnytte vores uafhængighed og vores langsigtede perspektiv arbejder vi problemorienteret og dagsordensættende og ønsker i partnerskab med andre at bidrage til at løse samfundsudfordringer ved at udvikle og forandre det byggede miljø. 

Gennem medlemsdemokratiet og de dagsordener, vi arbejder med, vil vi engagere vores medlemmer. 

Vi har tre overordnede og strategiske mål for den samlede forening :

  • Vi er her for nuværende og fremtidige generationer
  • Vi fremmer en bæredygtig udvikling
  • Vi fremmer ny viden og innovation

Vi lægger i alle vores aktiviteter stor vægt på åbenhed og transparens. Vi arbejder ambitiøst for at nå vores mål og er kompetente, troværdige, respektfulde og imødekommende. I det filantropiske arbejde vil vi i partnerskaber med andre aktører udvikle og forandre gennem nytænkning, samarbejde og med den nødvendige risikovillighed. Netværk, samskabelse og gensidig inspiration er med til at sikre, at de filantropiske aktiviteter er forankrede i det hverdags- og arbejdsliv, hvor vi skaber værdi. 

Vi arbejder på baggrund af tre strategier, der sætter retning for hvert aktivitetsområde i foreningen: De kommercielle investeringer, forenings- og medlemsaktiviteterne og det filantropiske arbejde. Strategierne bygger på vores vedtægter og det grundlag for vores virke, som er fastlagt af bestyrelsen.

De tre strategier bliver formuleret og vedtaget typisk for en 7-årig periode. De sidste 2 år i hver periode indeholder arbejdet med evaluering og videreudvikling af strategierne. Der kan ske et eller flere nedslag (det vil sige gennemgang af behov for analyser og delanalyser) i strategiperiodens 4. år og eventuelt efter behov.

Filantropistrategien

Foreningsstrategien

Investeringsstrategien

Evalueringer af Realdanias strategier

Vores filantropiske tilgang

Vores filantropiske indsatser har som mål at skabe øget livskvalitet og forbedre rammerne for hverdagen i Danmark. Vi ønsker at gøre en forskel over hele landet. Det kan være med initiativer, der udspringer af en større satsning fra vores side, eller større og mindre projekter, der udspringer af et lokalt engagement. 

De filantropiske uddelinger omfatter derfor både økonomisk støtte til små, lokale og ildsjælebårne projekter samt til markante, fysiske demonstrationsprojekter og større initiativer, som f.eks. en indsats i de udsatte boligområder. Endvidere dækker de filantropiske uddelinger over brug af forskellige redskaber som udredninger, kampagner, netværk, forskning og formidling.

Fælles for alle vores filantropiske indsatser er, at de skal understøtte den filantropiske strategi, og der skal være en klar filantropisk opgave, f.eks. en opgave, som markedet eller det offentlige ikke selv løfter.

Vi samarbejder og deler viden

Samarbejde er en central del af vores filantropiske arbejdsform. Vi tror på, at partnerskaber med de rigtige aktører omkring et problem giver de bedste, mest forankrede og mest effektfulde løsninger. Vores samarbejdspartnere er f.eks. staten, kommunerne, fonde, foreninger, det private erhvervsliv og lokale frivillige ildsjæle. Vi mener, at det er en vigtig rolle for en filantropisk forening at kunne samle alle relevante parter omkring de projekter, vi går ind i. 

Sammen kan vi noget, som vi ikke kan hver for sig.

Jesper Nygård adm. direktør

Vi ser det som en vigtig opgave at dele den viden og de erfaringer, vi opnår gennem vores arbejde. Derfor er videndeling i både faglige miljøer og i bredere kredse til f.eks. offentligheden og til vores medlemmer en central del af vores strategi. Vi mener, at det er med til at skabe større effekt af vores filantropiske indsats, fordi den kan inspirere og være til nytte for andre.

Samfundsansvar

I Realdania ønsker vi at tage ansvar for en god og bæredygtig udvikling i vores filantropiske arbejde, i vores investeringsvirksomhed og i vores virke i øvrigt. 

Vores arbejde med samfundsansvar er inspireret af FN’s ti Global Compact-principper, vi tiltrådte som civilsamfundsaktør i 2011. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Vi arbejder med samfundsansvar tæt på vores kerneaktiviteter, fordi vi tror, at den samlede effekt på den måde bliver større. Derfor forholder vi os til samfundsansvar i vores samlede virke – både når vi arbejder filantropisk, når vi investerer, når vi er bygherre og i vores daglige drift.

Vi tager ansvar - samfundsansvar

Hvor kommer pengene fra?

Foreningen Realdania har rødder i realkreditvirksomhed. Grundlaget for Realdania er skabt gennem mere end 150 år af danske boligejere og virksomheder, baseret på finansiering af fast ejendom. 

Vi overgik den 2. oktober 2000 fra at være en finansiel forening til at være en filantropisk forening, da den daværende forening RealDanmark solgte sine realkredit- og bankaktiviteter til Danske Bank. Før salget havde foreningen en basiskapital på 10,5 mia. kr., som i følge loven ikke måtte udbetales til medlemmerne. I stedet skulle midlerne bruges til almenvellets gode, og foreningen skiftede navn til Realdania og fik udelukkende et filantropisk formål - nemlig at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. 

Egenkapitalen udgør 26.375 mio. kr. ved udgang af 2023. Det er afkastet fra investeringen af vores formue, der danner grundlag for, at der hvert år uddeles penge til store og små indsatser inden for det byggede miljø.