x

Ledelse og organisation

Realdanias ledelse består af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse. Direktionen står til ansvar over for bestyrelsen, der er demokratisk valgt af Realdanias repræsentantskab.

Realdanias organisation pr. 25. august 2021

 

Hent oversigt over Realdanias organisation i pdf

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Realdania. Bestyrelsen har til opgave at ansætte direktionen, godkende idégrundlag og strategier, godkende budget og kontrollere bogføring og formueforvaltning. Bestyrelsen godkender desuden sager af usædvanlig art eller størrelse.
 
Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet.
Medlemmerne af Realdanias bestyrelse
 
Repræsentantskabet vælger otte bestyrelsesmedlemmer af sin midte og tre bestyrelsesmedlemmer, som ved valget ikke behøver være medlemmer af repræsentantskabet.
 
De tre medlemmer skal besidde særlig sagkundskab inden for enten investering, det byggede miljø eller andre områder, der skønnes at komme Realdania til gode.
 
Realdanias bestyrelse modtager et honorar for deres virke.

Bestyrelsens honorarer
 

Nomineringskomiteen fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen og har følgende opgaver:

  • Beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer,
  • Årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse og sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer
  • Årligt vurdere de enkelte medlemmers kompetence, viden erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom,
  • Indstilling af kandidater til valg til repræsentantskabet via de geografiske og faglige valggrupper
  • Indstilling af kandidater til bestyrelsen og direktionen, og
  • Foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder fremsætte forslag til konkrete ændringer

 

Nomineringskomiteen består p.t. af Lars Krarup (formand), Mette Kynne Frandsen og Majken Schultz.

Nomineringskomiteens væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder for senest afsluttede regnskabsår fremgår af årsrapporten.

Der ydes ikke særskilt honorar for arbejdet i nomineringskomiteen.

Investeringskomiteen fungerer som et forberedende udvalg for bestyrelsen og har følgende opgaver:

  • Sparringspartner med henblik på drøftelse af spørgsmål af investeringsstrategisk eller taktisk karakter og fremkomme med forslag til eventuelle justeringer, herunder udestående problemstillinger i relation til investeringsstrategien
  • Drøftelse af direktionens taktiske aktivallokering, herunder sammenhængen med de filantropiske ejendomsinvesteringer
  • Drøftelse af evt. forslag til nye aktivklasser

Investeringskomiteen består p.t. af Niels-Ulrik Mousten (formand), Per Egebæk Have og Lars Krarup. 

Investeringskomiteens væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder for senest afsluttede regnskabsår fremgår af årsrapporten.

Der ydes ikke særskilt honorar for arbejdet i investeringskomiteen.

Bestyrelsen træder samlet i session som revisionskomite ifm. behandlingen af årsrapporten på et særskilt bestyrelsesmøde, hvor også revisionen deltager. Formand for revisionskomiteen er Lars Krarup.

Revisionskomiteen overvejer og drøfter relevante forhold inden godkendelsen af årsrapporten.

Der ydes ikke særskilt honorar for arbejdet i revisionskomiteen.


Direktionen

Direktion varetager den daglige ledelse af Realdania.
 
Direktionen har som sin væsentligste opgave at implementere idégrundlag og strategier og at forestå bogføring og formueforvaltning. Det er desuden direktionens opgave at lede Realdania forsvarligt og sikre, at hele organisationen er opbygget på en betryggende måde og overholder lovgivningen.
 
Direktionen består af en adm. direktør (CEO), filantropidirektør (CPO) og investeringsdirektør (CIO). Direktionen er ansat af bestyrelsen og refererer til bestyrelsen.

Oversigt over Realdanias direktion
Direktionens vederlag fastlægges af bestyrelsen.

Direktionens vederlag

Funktionsområder

Filantropi
Filantropi har ansvaret for Realdanias filantropiske uddelinger og investeringer og består af Filantropisekretariat og et analyseteam samt fire faglige teams: Byudvikling og planlægning, Bygningskultur og udvikling af steder, Boligmiljø og fællesskaber samt Byggeri og processer.

Investering
Investering har ansvar for Realdanias kommercielle investeringsaktiver, herunder håndtering af aktivklasser og porteføljer. 
Investeringsdirektør (CIO) Kenneth Winther, der indgår i Realdanias direktion, er chef for Investering.

Forening
Forening har ansvaret for formidling af Realdanias faglige aktiviteter og projekter, medlemsaktiviteter og medlemshåndtering, repræsentantskab og afholdelse af valg vedrørende repræsentantskabet, pressearbejde, udviklingsarbejde, relations- og omdømmearbejde samt betjening af ledelsesopgaver. 
COO Pui Ling Lau er chef for Forening.

Økonomi & Service
Økonomi & Service har ansvaret for regnskab, budget og budgetopfølgning m.v., bogføring, løn, betalinger, skat, investeringsafvikling og opfølgning, controllerfunktioner på økonomi og investering samt IT, HR, reception, kantine.
CFO Henrik Stage er chef for Økonomi & Service

Medarbejderne

Oversigt over medarbejdere i Realdania

Bestyrelsen har fastlagt nærmere bestemmelser for sit hverv i en forretningsorden som fastsætter arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen. Forretningsordenen er et arbejdsdokument, der løbende vurderes og justeres i forhold til Realdanias behov. Ændringer af forretningsordenen vedtages af bestyrelsen.

Forretningsorden for bestyrelsen i Realdania

Instruks

Bestyrelsen har fastlagt nærmere bestemmelser for direktionens virke i en instruks og afgrænser de dispositioner, som direktionen kan træffe uden forudgående forelæggelse for bestyrelsen. Ændringer af instruksen vedtages af bestyrelsen.

Bestyrelsens instruks til direktionen i Realdania 

Ingen nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Realdania. Medlemmer af Realdanias bestyrelse og direktion har betydelig indflydelse på Realdania. Det samme kan gælde disse medlemmers nære familie og juridiske personer, hvor disse har bestemmende eller betydelig indflydelse. Oplysninger om ledelsens aflønning fremgår af årsregnskabet. 

Realdania udøver kontrol over tilknyttede virksomheder og har betydelig indflydelse på associerede virksomheder og joint ventures. 

Realdania foretager uddelinger til fonde og andre enheder, hvor Realdania er repræsenteret i ledelsen.

Repræsentationen sker oftest som led i sikring af opfyldelsen af formålet med uddelingen. 

Bestyrelsen og direktionen arbejder løbende med relevante standarder for god selskabsledelse og anbefalinger for god fondsledelse. Vi har derfor valgt at redegøre for, hvordan Realdania forholder sig til fondsbørsens ”anbefalinger for god selskabsledelse” og komitéen for god fondsledelses ”anbefalinger til god fondsledelse”. Konklusionen er, at aktiviteterne i Realdania i alle væsentlige henseender drives i overensstemmelse med standarderne og anbefalingerne.

Anbefalinger for god selskabsledelse (pdf)

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde (pdf)