Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Realdania. Bestyrelsen har til opgave at ansætte direktionen, godkende idégrundlag og strategier, godkende budget og kontrollere bogføring og formueforvaltning. Bestyrelsen godkender desuden sager af usædvanlig art eller størrelse.
 
Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet.
Se medlemmerne af Realdanias bestyrelse
 
Repræsentantskabet vælger otte bestyrelsesmedlemmer af sin midte og tre bestyrelsesmedlemmer, som ved valget ikke behøver være medlemmer af repræsentantskabet.
 
De tre medlemmer skal besidde særlig sagkundskab inden for enten investering, det byggede miljø eller andre områder, der skønnes at komme Realdania til gode.
 
Realdanias bestyrelse modtager et honorar for deres virke.

Bestyrelsens honorarer

Direktionen

Direktion varetager den daglige ledelse af Realdania.
 
Direktionen har som sin væsentligste opgave at implementere idégrundlag og strategier og at forestå bogføring og formueforvaltning. Det er desuden direktionens opgave at lede Realdania forsvarligt og sikre, at hele organisationen er opbygget på en betryggende måde og overholder lovgivningen.
 
Direktionen består af en adm. direktør (CEO), filantropidirektør (CPO) og investeringsdirektør (CIO). Direktionen er ansat af bestyrelsen og refererer til bestyrelsen.

Oversigt over Realdanias direktion
Direktionens vederlag fastlægges af bestyrelsen.

Direktionens vederlag

Funktionsområder

Filantropi
Filantropi har ansvaret for Realdanias filantropiske uddelinger og investeringer og er delt op i et filantropisekretariat samt fem filantropiske programmer: Rum for alle, Mulighedernes Danmark, Innovation i byggeriet, Den levende bygningsarv og Byer for mennesker. 
Filantropidirektør (CPO) Anne Skovbro, der indgår i Realdanias direktion, er chef for Filantropi.

Investering
Investering har ansvar for Realdanias kommercielle investeringsaktiver, herunder håndtering af aktivklasser og porteføljer. 
Investeringsdirektør (CIO) Peter Johansen, der indgår i Realdanias direktion, er chef for Investering.

Forening
Forening har ansvaret for formidling af Realdanias faglige aktiviteter og projekter, medlemsaktiviteter og medlemshåndtering, repræsentantskab og afholdelse af valg vedrørende repræsentantskabet, pressearbejde, udviklingsarbejde, relations- og omdømmearbejde samt betjening af ledelsesopgaver. 
COO Pui Ling Lau er chef for Forening.

Økonomi & Service
Økonomi & Service har ansvaret for regnskab, budget og budgetopfølgning m.v., bogføring, løn, betalinger, skat, investeringsafvikling og opfølgning, controllerfunktioner på økonomi og investering samt IT, HR, reception, kantine.
CFO Henrik Stage er chef for Økonomi & Service

Medarbejderne

Oversigt over medarbejdere i Realdania • Det årlige honorar for bestyrelsens medlemmer er følgende: 

  Bestyrelsesmedlemmer

  Honorarer
  i tusind kr.
   

  Michael Brockenhuus-Schack (formand)

  900

  Carsten With Thygesen (næstformand)  

  525

  Per Feldthaus  

  300

  Lone Færch

  300

  Gunde Odgaard 

  300

  Niels Roth  

  300

  Majken Schultz  

  300

  Jørgen Zartow  

  300

  Lars Krarup

  300

  Helle Søholt 

  300

  Palle Adamsen  300

 • Direktionen vederlægges ikke på baggrund af værdipapirbaserede incitamentsordninger.

  Årligt vederlag
  mio. kroner


  Jesper Nygård
  Adm. direktør (CEO)

  3,750

  Anne Skovbro
  Filantropidirektør (CPO) 
  2,275

  Peter Johansen
  Investeringsdirektør (CIO)
  2,200 

   

  Pension

  Der udbetales herudover 18% af grundlønnen til en bidragsbaseret pensionsordning for Jesper Nygård, Anne Skovbro og Peter Johansen. I tilknytning til direktionens vederlæggelse indgår bilordning.                          

  Fratrædelse 

  Jesper Nygård kan opsige ansættelsesforholdet med 6 måneders varsel, og Realdania kan opsige med 12 måneders varsel.

  Hvis Realdania opsiger Jesper Nygård udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår, ansættelsesforholdet har varet, dog maksimum 12 måneders løn.

  Hvis Realdania opsiger Anne Skovbro eller Peter Johansen efter den 31. december 2016, udbetales der ved ansættelsesforholdets ophør en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn, som forhøjes med 1 måneds løn for hvert kalenderår, ansættelsesforholdet har varet, dog maksimum 6 måneders løn.

{{ title }}

{{ description }}