Ledelse og organisation

Realdanias ledelse består af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse. Direktionen står til ansvar over for bestyrelsen, der er demokratisk valgt af Realdanias repræsentantskab.

Organisationsdiagram

Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Realdania. Bestyrelsen har til opgave at ansætte direktionen, godkende idégrundlag og strategier, godkende budget og kontrollere bogføring og formueforvaltning. Bestyrelsen godkender desuden sager af usædvanlig art eller størrelse.
 
Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet.
Se medlemmerne af Realdanias bestyrelse
 
Repræsentantskabet vælger otte bestyrelsesmedlemmer af sin midte og tre bestyrelsesmedlemmer, som ved valget ikke behøver være medlemmer af repræsentantskabet.
 
De tre medlemmer skal besidde særlig sagkundskab inden for enten investering, det byggede miljø eller andre områder, der skønnes at komme Realdania til gode.
 
Realdanias bestyrelse modtager et honorar for deres virke.

Bestyrelsens honorarer

Direktionen

Direktion varetager den daglige ledelse af Realdania.
 
Direktionen har som sin væsentligste opgave at implementere idégrundlag og strategier og at forestå bogføring og formueforvaltning. Det er desuden direktionens opgave at lede Realdania forsvarligt og sikre, at hele organisationen er opbygget på en betryggende måde og overholder lovgivningen.
 
Direktionen består af en adm. direktør (CEO), filantropidirektør (CPO) og investeringsdirektør (CIO). Direktionen er ansat af bestyrelsen og refererer til bestyrelsen.

Oversigt over Realdanias direktion
Direktionens vederlag fastlægges af bestyrelsen.

Direktionens vederlag

Funktionsområder

Filantropi
Filantropi har ansvaret for Realdanias filantropiske uddelinger og investeringer og er delt op i et filantropisekretariat samt fem filantropiske programmer: Rum for alle, Mulighedernes Danmark, Innovation i byggeriet, Den levende bygningsarv og Byer for mennesker. 
Filantropidirektør (CPO) Anne Skovbro, der indgår i Realdanias direktion, er chef for Filantropi.

Investering
Investering har ansvar for Realdanias kommercielle investeringsaktiver, herunder håndtering af aktivklasser og porteføljer. 
Investeringsdirektør (CIO) Peter Johansen, der indgår i Realdanias direktion, er chef for Investering.

Forening
Forening har ansvaret for formidling af Realdanias faglige aktiviteter og projekter, medlemsaktiviteter og medlemshåndtering, repræsentantskab og afholdelse af valg vedrørende repræsentantskabet, pressearbejde, udviklingsarbejde, relations- og omdømmearbejde samt betjening af ledelsesopgaver. 
COO Pui Ling Lau er chef for Forening.

Økonomi & Service
Økonomi & Service har ansvaret for regnskab, budget og budgetopfølgning m.v., bogføring, løn, betalinger, skat, investeringsafvikling og opfølgning, controllerfunktioner på økonomi og investering samt IT, HR, reception, kantine.
CFO Henrik Stage er chef for Økonomi & Service

Medarbejderne

Oversigt over medarbejdere i Realdania


 

{{ title }}

{{ description }}