x

Trafikstøj er en alvorlig trussel mod danskernes sundhed

Indeklimanyhedsbrev 24. oktober 2018

Mere end hver fjerde dansker er plaget af trafikstøj i deres hjem. Støjen er ikke kun generende, men kan også give alvorlige følgesygdomme. I denne artikel sætter vi fokus på problemets omfang.

Knap 1,4 millioner danskere er plaget af trafikstøj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB. Det er en højere andel end i resten af EU. Oplevelsen af støj i hjemmet kan give nedsat søvnkvalitet og forhøjet blodtryk, som på længere sigt øger risikoen for stress, hjertekarsygdomme, diabetes og kræft. Ifølge en hvidbog udarbejdet af Rambøll dør flere mennesker af trafikstøj, end der bliver dræbt i trafikken.

”Det er først de senere år, at det er begyndt at gå op for folk, der arbejder med trafikstøj, at det ikke bare handler om, at det er irriterende, men at det har nogle negative helbredseffekter,” siger Allan Jensen, afdelingsleder i Akustik og Støj, Rambøll.

Han har været med til at skrive hvidbogen 'Trafikstøj – et overset samfundsproblem', der sætter fokus på problemets omfang og mulige løsninger. Hvidbogen er støttet af Realdania, som også har støttet en ny, støjreducerende lydskodde, der kan bruges i fremtidigt byggeri og renovering. 

Mindre støj, bedre byer

Vi udsættes for støj i mange sammenhænge, men vejtrafikken er den værste støjkilde i vores samfund og en alvorlig trussel mod vores sundhed og livskvalitet. Sammenhængen mellem vejstøj og negative helbredseffekter er netop blevet bekræftet af WHO, som i deres nye anbefalinger har sænket grænseværdien til 53 dB. 

Støjen har desuden samfundsøkonomiske omkostninger: Boligejerne oplever et værditab af deres bolig, kommuner og regioner betaler for behandling af følgesygdomme, mens sygdom og tidlige dødsfald betyder mistede arbejdsindtægter for hele samfundet. Tilmed står problemet til at blive værre, hvis der ikke gribes ind. Vejdirektoratet anslår nemlig en 14 procents stigning i trafikken på de danske veje frem mod 2030.

Alle disse udfordringer er præsenteret i hvidbogen 'Trafikstøj – et overset samfundsproblem', som også samler en række gode løsninger til at bekæmpe trafikstøj.

Lovgivningsmæssigt kan man f.eks. stramme op med mere ambitiøse og forpligtigende målsætninger. I Danmark findes der i dag kun vejledende grænseværdier for vejstøj.

Tekniske løsninger er der også mange af. De fleste mennesker vil måske tænke på motorlarm, når man taler om trafikstøj, men den primære kilde til trafikstøj er faktisk den lyd, der opstår i kontakten mellem dæk og vej. Derfor kan man først og fremmest dæmpe støjen ved kilden med støjreducerende dæktyper og vejbelægning samt nedsat kørehastighed. Derefter kan man arbejde med landskabet, opsætte støjskærme samt støjisolere boligerne.  

”Løsningen er at arbejde med både kilde, udbredelse og modtager. Vi kan ikke bare sætte en masse støjskærme op. Støjskærme er et rigtigt godt redskab, men de skal kombineres med nogle andre ting,” forklarer Allan Jensen. 

De fleste støjreducerende tiltag, som hvidbogen foreslår, vil desuden have en positiv effekt på trafiksikkerhed, luftforurening, klimaudfordringer og kvaliteten af det byggede miljø.

Lydskodden i Folehaven

Et sted, hvor der allerede med succes er foretaget støjreducerede tiltag, er indfaldsvejen Folehaven i Valby. Over 40.800 køretøjer passerer hver dag på indfaldsvejen, som dermed er én af de mest støjbelastede byveje i landet. Men nu er en nyudviklet lydskodde til vinduerne med til at hjælpe de støjbelastede beboere i Boligforeningen 3B. Løsningen er en lydskodde med partiel dobbeltfacade, som dæmper støjen, giver bedre indeklima og tilpasser sig bygningens arkitektur. 

Lydskodden placeres uden på det oprindelige vindue som et ekstra lag glas med en slags lyddæmpet ventilationsskakt i hver side, som trækker luft ind i boligen uden at trække støj med ind. Et lydabsorberende skummateriale suger lyden, og skakterne er udformet, så lyden bliver kastet rundt, og lydsvingningerne dermed bremses. Hele løsningen er arkitektonisk tilpasset gulstensbygningerne med de grønne træskodder.

Virksomheden Art Andersen udviklede skodden med støtte fra Realdania og Miljøstyrelsen i samarbejde med Boligforeningen 3B og deres arkitekt Jacob Nørløv.

”Det er en stor kunst, at få frisk luft ind, uden at lyden følger med. Og uden Realdanias hjælp havde det ikke været muligt at nå det her markante resultat,” siger Jørn Krab, direktør i Art Andersen.

Ved åbent vindue reducerer den nye lydskodde støjen fra 58 til 43 dB, hvilket svarer til mere end en halvering af det oplevede støjniveau. De første prototyper blev sat op på tre lejligheder i Folehaven i oktober 2017, og resultaterne fra lydmålingerne var så overbevisende, at Boligforeningen 3B nu har besluttet at opsætte lydskodder på 42 lejligheder. 

Som det næste skridt er Art Andersen nu i gang med at udvikle et standardmodul, der kan bruges i fremtidige løsninger til eksisterende byggeri, ud fra løsningen i Folehaven.

”Den teknologi og den læring prøver vi at komprimere i et generisk modul, som man kan placere på forskellige måder. Det kan bygges ind i en facade eller retrofittes uden på en facade, eller det kan bygges ind i et altandæk,” forklarer Jørn Krab og fortsætter:

”Vi drømmer om, at en vinduesproducent eller andre kan se, at der er et behov derude og ingen udbydere, og at man vil tage det her op og producere lydskodder industrielt, så prisen kan blive lavere. Nu er det vist, at der er potentiale i lydskodder.”

Allan Jensen fra Rambøll er begejstret for lydskodden. Ifølge ham er løsningen i Folehaven et godt eksempel på, at det ikke er viden og teknisk kunnen, der mangler:

”Lydskodden er et godt bud på, hvad man kan gøre på eksisterende boliger, som er udsat for støj. Jeg synes, den er virkeligt veludført og interessant og støjteknisk en rigtigt god løsning, så den er jeg meget begejstret for.” 

Øget fokus på trafikstøj

Allan Jensen mener, at der, til trods for vores viden om støjen og dens skadelige effekter, bliver gjort for lidt for at bekæmpe trafikstøj. Én af grundene er, at det er indviklet at placere ansvaret.

”Både kommuner, staten, boligejere og bilister har et ansvar. Men de, der virkelig har mulighed for at gøre noget ved det, er det politiske niveau i kommune og stat, og det er nødvendigt, at de arbejder sammen om det,” siger han og tilføjer:

”I sidste ende reagerer politikerne jo på borgerne. Så borgere, der bliver udsat for støj, har også et stort ansvar for at sige det højt.”

Noget tyder på, at der er ved at komme øget bevidsthed om problemet. I løbet af efteråret er debatten om trafikstøj blusset op. Den 1. oktober blev der f.eks. afholdt et såkaldt 'folkemøde' om støj i Albertslund, hvor over 200 mennesker mødte op – både borgere, eksperter og politikere. DR kører et stort tema om trafikstøj, og med WHOs nye anbefalinger til grænseværdier for støj, er der sat yderligere fokus på problemet.

Fakta:

Hvidbogen er udarbejdet af Gate 21 og Rambøll med bidrag fra DELTA og Kræftens Bekæmpelse i 2016.

Forfatterne af hvidbogen vil gerne vise, at mulighederne for gode løsninger er til stede, men det kræver langsigtede politiske beslutninger og øget opmærksomhed i alle dele af samfundet.

Download hvidbogen: 

Trafikstøj - et overset samfundsproblem

Lydskodden er udviklet af virksomheden Art Andersen med støtte fra Realdania og Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og i samarbejde med Boligforeningen 3B og deres arkitekt Jacob Nørløv.

De første prototyper blev sat op på 3 lejligheder i Folehaven i oktober 2017. Lydmålingerne fra prototyperne har vist sig markant bedre end forventet:

  • De nye lydskodder bringer støjniveauet inde i bygningen ned til Lden 43 dB, når vinduet er let åbent i forhold til et udendørs støjniveau på Lden71,9 dB. Det er mærkbart lavere end de 46 dB, som er den gældende grænseværdi for det indendørs støjniveau i boliger med åbne vinduer.
  • Ved åbent vindue reducerer den nye lydskodde støjen fra 58 til 43 dB, hvilket svarer til mere end en halvering af det oplevede støjniveau.
  • Ved lukket vindue sænker den nye lydskodde støjen fra 36 til 30 dB. Det er betydeligt under den gældende grænseværdi for det indendørs støjniveau i boliger på 33 dB.

På baggrund af de gode resultater har Boligforeningen 3B besluttet at opsætte lydskodder på 42 lejligheder i Folehaven.

Trafikstøj øger risikoen for blodprop i hjertet og sandsynligvis også forhøjet blodtryk samt risiko for slagtilfælde og afsted kommer årligt ca. 330 nye tilfælde af blodprop i hjertet og 600 slagtilfælde.

På landsplan er omkring 1,4 millioner danskere – svarende til mere end hver fjerde dansker – plaget af trafikstøj, der overskrider den gældende grænseværdi på 58 dB.

I København er omkring 35.000 boliger, eller cirka 12 procent af alle boliger, udsat for stærk støjbelastning, dvs. over 68 dB.

Støj-Danmarkskortet fra Miljøstyrelsen giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner i de største byområder.

Støjkortlægning - Miljøstyrelsen
Den sidste fulde kortlægning er fra 2012, men mange af tallene fra 2017 er også oppe.

Den 1. oktober blev der afholdt et såkaldt ’folkemøde’ om støj i Albertslund