x

Mange børn udsættes for skadeligt indeklima i deres institution

Pressemeddelelse 6. marts 2019

Børn i danske daginstitutioner bliver hver dag udsat for sundhedsskadelige ftalater og flammehæmmere, selvom flere af stofferne længe har været forbudt i legetøj. Samtidig opholder de sig ofte i høje CO2-koncentrationer og i rum med dårlige lyd- og lysforhold. Det viser en ny undersøgelse af børns indeklima – og resultaterne vækker bekymring.

Børn er særligt sårbare over for ydre påvirkninger, da deres krop og hjerne stadig er under udvikling.

Derfor har miljøorganisationen Det Økologiske Råd i et pilotprojekt undersøgt en lang række faktorer, som kan påvirke børns indeklima – og resultaterne vækker bekymring.

Undersøgelsens resultater peger på, at mange institutioner har alt for høje koncentrationer af kemikalier, der er problematiske for børns udvikling. Desuden er der ofte problemer med høje niveauer af CO2, som kan føre til mere trætte og uoplagte børn, hvilket har effekt på koncentrations- og indlæringsevnen. Hertil kommer udfordringer med sundhedsskadelige ultrafine partikler samt radon og lysforhold.

Vilkår for sund udvikling bør forbedres

”Børn opholder sig typisk i institution i op til 8 timer om dagen, 5 dage om ugen. Her skal de have de bedste vilkår for at udvikle sig hensigtsmæssigt. Politisk er der fokus på, hvordan vores børn bliver passet, men ikke om de færdes i gode og sunde omgivelser. Dette burde gå hånd i hånd, for begge dele indvirker i høj grad på deres trivsel og udvikling. Vores resultater peger på, at de grundlæggende vilkår for en sund udvikling bør forbedres i mange daginstitutioner,” siger Lone Mikkelsen, projektleder og seniorrådgiver hos Det Økologiske Råd.

Rum-akustiske undersøgelser, foretaget af ROCKWOOL, viser desuden, at seks ud af 20 stuer ikke overholder krav, som ifølge bygningsreglementet anses for at være tilfredsstillende forhold.

Rum skal understøtte sproglig udvikling 

”For at løse problemerne med støj på stuerne, skal vi se på de akustiske forhold i sammenhæng med rummenes størrelse og antallet af børn. Førskolebørn er klart den mest sårbare gruppe, når det gælder sproglig indlæring. De er kun ved at lære sproget og kan derfor endnu ikke forstå tale i støjende miljøer i samme grad, som voksne kan. Skal rummene understøtte børnenes sproglige udvikling, er det således min anbefaling, at stille krav til de akustiske forhold sammenholdt med areal pr. barn på stuerne,” siger senior specialist i akustik Mads Bolberg, ROCKWOOL Gruppen.

Indeklima set i børnehøjde

Realdania støtter projektet som led i foreningens indsats for at forbedre børns indeklima. Formålet er at give et helhedsbillede af indeklimaet set i børnehøjde.

”I Realdania sætter vi i disse år fokus på indeklimaet, fordi det har så stor betydning for vores livskvalitet. Det er især børn, som er udsatte, når indeklimaet ikke er godt. Derfor er vi i gang med indsatser for både skoler og børneværelserne derhjemme og nu også i daginstitutionerne. Resultaterne af pilotprojektet om indeklima i daginstitutioner vil vi bruge til at stille viden og faglighed til rådighed for samfundet og beslutningstagerne,” siger programchef i Realdania, Lennie Clausen.

Undersøgelserne er udført i 20 danske daginstitutioner fra fire forskellige kommuner og er sket i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet, ROCKWOOL, VELUX A/S og VELTEK. Det er foreningen Realdania, der har finansieret pilotprojektet.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

- I alle institutioner måles der bekymrende høje niveauer af hormonforstyrrende kemikalier – stoffer, der er forbudt i legetøj. Der er målt på både ftalater og flammehæmmere, som er erkendt sundhedsskadelige – særligt ift. børn. Der findes ingen nedre grænseværdi, der anses som sikker.

- Niveauet af både ftalater og flammehæmmere er generelt meget højere end det, vi fandt på børneværelser i en lignende undersøgelse fra 2015/16. At niveauet af kemikalierne er så højt i daginstitutionerne viser, at forbud mod anvendelse i børneprodukter ikke er tilstrækkeligt.

- Institutioner uden ventilationssystem har generelt et dårligt indeklima med CO2-niveauer op over 3.000 ppm, hvilket er mere end tre gange så højt som anbefalet.

- Forurening med forbrændingspartikler fra madlavning og bålaktiviteter spreder sig lynhurtigt til børnenes opholdssteder. I næsten halvdelen af de undersøgte institutioner blev målt forurening med ultrafine partikler over det niveau, man ser på landets mest forurenede vej i myldretiden.

- I undersøgelsen blev der målt overskridelser af den nedre grænseværdi for radon i tre ud af 20 institutioner. Dette er et bedre resultat end ventet, sammenholdt med tidligere målinger.

- De målte lysforhold i institutionerne peger på, at børn har for dårligt indelys i deres institutioner, hvilket kan påvirke deres udvikling af synssansen.

- De rum-akustiske undersøgelser af børneinstitutionernes opholdsstuer viser, at seks ud af 20 stuer ikke overholder krav, som ifølge bygningsreglementet anses for at være tilfredsstillende forhold.

Læs og download rapporten her:

Indeklima i daginstitutioner

  1. Rengøring skal prioriteres højt i daginstitutioner. Kemikalier bindes til støv, og grundig rengøring vil derfor være medvirkende til at nedbringe niveauet af kemikalier i indemiljøet.

  2. Kommunen bør udarbejde en indkøbspolitik, som sikrer børn mod de mest problematiske kemikalier (f.eks. sundhedsmærkede produkter). Desuden er der behov for strammere lovgivning på området.

  3. Institutioner med moderne ventilationsanlæg med CO2-styring har generelt et godt indeklima ift. CO2, temperatur og relativ luftfugtighed. Indtil alle institutioner har dette, så kan man forbedre indeklimaet med en instruks til personalet om udluftninger hjulpet af en installeret CO2-alarm.

  4. Brug emhætten på højeste trin, når der laves mad, og luk desuden døre/luger til køkken. Også når ovnen selvrenser.

  5. Lav kun sjældent bål og brug aldrig bålhytte, da den koncentrerer forureningen omkring børnene.

  6. Placer aktivitetsområder, som kræver godt lys (f.eks. fine detaljer, god farvegengivelse), i områder med tilstrækkeligt dagslys; tæt ved vindue.

  7. Det anbefales, at ventilationsanlæg er støjsvage modeller, og så vidt det er muligt, styres centralt, så motorer ikke placeres i eller nær opholdsstuer.

  8. Fuldt dækkende lydabsorberende lofter anbefales og bør altid suppleres med særlige vægabsorbenter.