x

Realdanias årsregnskabsmeddelelse 2018

Pressemeddelelse 14. marts 2019

Realdania uddelte i løbet af 2018 i alt 533 mio. kr. til filantropiske projekter og havde ved årets slutning 726 igangværende projekter over hele landet. Som mange andre mærkede foreningen det turbulente år på aktiemarkederne og kom ud af 2018 med et underskud på 617 mio. kr. efter udgiftsførsel af de filantropiske uddelinger.

Resultatet skal i al væsentlighed ses i lyset af den negative udvikling på de finansielle markeder. De første tre kvartaler i 2018 var præget af optimisme særligt på det amerikanske aktiemarked, men finansmarkederne var generelt præget af store udsving i løbet af året. I årets sidste kvartal – og særlig i december – faldt de globale aktiemarkeder markant.

”Årets resultat blev et underskud på 617 mio. kr. efter skat. Et negativt resultat er naturligvis ikke tilfredsstillende, og årets resultat lever da heller ikke op til forventningerne udmeldt ved regnskabsaflæggelsen for 2017. Som så mange andre har Realdania mærket, at 2018 var et turbulent år på aktiemarkederne. Resultatet blev især påvirket af et negativt investeringsafkast af den kommercielle investeringsformue på 243 mio. kr., udgiftsførte uddelinger på 533 mio. kr. samt en regnskabsmæssig indtægt vedrørende skat på 204 mio. kr.” siger adm. direktør i Realdania Jesper Nygård og tilføjer:

”Realdanias investeringsstrategi har et langt sigte og vi har som mål, at foreningen er her for både nuværende og kommende generationer, og det betyder bl.a., at vi skal kunne bidrage til samfundet med filantropiske projekter – også i de dårligere år på aktiemarkederne.”

Realdanias kommercielle investeringsformue gav i 2018 et samlet negativt afkast på 243 mio. kr. svarende til -1,1%. Afkastet blev påvirket negativt af kursfaldet på globale aktier, men positivt påvirket af værdistigninger inden for hovedaktivklassen Private Equity. Det lever ikke op til det oprindeligt forventede investeringsafkast for året, men Realdanias investeringsstrategi sigter mod på lang sigt at skabe et afkast på niveau med globale aktier og samtidig yde beskyttelse af egenkapitalen. På lang sigt forventes investeringsstrategien derfor at medføre et afkastmønster, hvor investeringsformuens afkast forventes at være på niveau med eller lidt under afkastet på globale aktier i perioder med stigende aktiemarkeder, mens investeringsformuens afkast forventes at være over afkastet på globale aktier i perioder med uændrede eller faldende aktiemarkeder. Investeringsafkastet i 2018 afspejler dette mønster.

”Realdanias investeringsstrategi har fokus på både at optimere det risikojusterede afkast og på at beskytte vores egenkapital. Det betyder, at vi forventer, at vi i rigtig gode perioder har svært ved at følge med de høje afkast, mens vi i dårlige perioder leverer et bedre afkast end markedet. Selvom det naturligvis ikke er godt at levere et negativt afkast, så er det betryggende at konstatere, at 2018 har levet op til det forventede mønster,” fremhæver adm. direktør Jesper Nygård.

Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 9,1% p.a., hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko anses som tilfredsstillende. 

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 23,4 mia. kr. ultimo 2018, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 726 ved udgangen af året mod 623 året før. I 2018 er der afsluttet i alt 203 projekter.

De filantropiske bevillinger i året udgjorde 552 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 533 mio. kr. netto. Brutto er der i året udgiftsført 563 mio. kr. og tilbageført uddelinger fra tidligere år med 30 mio. kr.  I 2017 udgjorde bevillingerne 1.012 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 985 mio. kr. netto.

Årets regnskabsmæssige skat udgjorde en indtægt på 204 mio. kr. mod en udgift på 383 mio. kr. i 2017.

Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et underskud på 614 mio. kr. efter skat. Ved regnskabsaflæggelsen for 2017 blev der udtrykt forventning om et overskud efter skat og uddelinger i 2018 i niveauet 100-300 mio. kr.  Afvigelsen i det faktiske årsresultat i forhold til det forventede resultat skyldes det negative investeringsafkast, hvor der var forventet et positivt investeringsafkast for året. Årets uddelinger på 533 mio. kr. var på niveau med det forventede uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Niveauet og udviklingen i andre driftsindtægter og -udgifter, udgifter til personale og administration samt udgifter til medlemsaktiviteter var som forventet. Samlet set lever årets resultat ikke op til forventningerne udmeldt ved regnskabsaflæggelsen for 2017. Resultatet skal som nævnt ses i lyset af udviklingen på de finansielle markeder. Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgør 21.955 mio. kr. ved udgangen af 2018.

I 2019 forventes et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. i lighed med de faktiske uddelinger i 2018. Dette niveau er lavere end det gennemsnitlige historiske uddelingsniveau, og det er baseret på en generel forventning om en fremtidig lavere uddelingskapacitet end det historiske uddelingsniveau som følge af forventninger om lavere afkast på de kommercielle investeringer i de kommende år. Uanset uddelingsniveau er det Realdanias ambition at skabe stadig større effekt af det filantropiske arbejde.

Med udgangspunkt i de konkrete forventninger til udviklingen i det kommende år og til niveauet for filantropiske uddelinger forventer Realdania samlet set et mindre overskud efter skat og uddelinger i 2019 i niveauet 0-200 mio. kr. Det skal bemærkes, at resultatet er forbundet med betydelig usikkerhed, da resultatet er afhængigt af det faktiske investeringsafkast for 2019.