x

Hvordan skaber vi et bæredygtigt Østjylland til gavn for hele Danmark?

Pressemeddelelse 4. december 2019

Trekantområdet Danmark og Business Region Aarhus har i samarbejde med Arkitektskolen og Realdania undersøgt potentialerne for at skabe et sammenhængende og overordnet billede af, hvordan Østjylland kan møde fremtidens udfordringer.

Et helt års arbejde med at kortlægge Østjylland – fra Randers i nord til Haderslev i syd – er færdigt og klar til at blive brugt, og parterne bag projektet glæder sig til at præsentere resultaterne.

Projektet 'Den østjyske millionby' har undersøgt potentialerne i at skabe sammenhæng i hele Østjylland på tværs af blandt andet erhverv, byer, natur og infrastruktur. 

”Østjylland er det største vækstcenter uden for hovedstadsområdet. Vi er nu blevet klogere på sammenhængene og strukturerne i den østjyske millionby – og har et klarere billede af vores fælles styrker og interesser. Det giver et rigtig godt afsæt for, at kommunerne i Østjylland sammen kan påtage sig et ansvar for at drive den regionale udvikling og bidrage til den nationale vækst”, siger Jens Ejner Christensen formand for Trekantområdet Danmark og borgmester i Vejle Kommune.

Projektets formål har været at undersøge potentialerne for at skabe et sammenhængende og overordnet strukturbillede for Østjylland. Det byregionale strukturbillede skal sikre et grundlag for en fortløbende dialog om værdien i et tættere samarbejde, så den østjyske millionby udvikler sig i en visionær og bæredygtig retning, som giver borgerne gode livsbetingelser og sikrer erhvervslivet gode rammer for vækst. 

Projektet kommer med tre forskellige bud på fremtidsscenarier for Østjylland:
- Østjylland med miljø og natur som driver. 
- Østjylland - Europas nye konkurrencedygtige region. 
- Det gode hverdagsliv i den nære velfærdsby.

”Østjylland er i dag et sammenhængende arbejds- og boligmarked. Folk pendler på kryds og tværs, og antallet af personer, som bor i én kommune og arbejder i en anden, er stærkt stigende. Det indebærer krav om gode rammer for mobiliteten og giver borgere flere muligheder for at bo og arbejde forskellige steder. Én af fordelene ved den funktionelle netværksby, som Østjylland har udviklet sig til, er, at de enkelte kommuner og virksomheder kan låne arbejdskraft, infrastruktur og services af hinanden” siger Tom Nielsen, professor fra Arkitektskolen Aarhus.

Verdensmål

Projektet tager udgangspunkt i de klimaforandringer vi står midt i. Arbejdet med at løse de globale udfordringer og bl.a. implementere FN’s verdensmål og de forpligtende bæredygtighedstiltag i Parisaftalen er en af de største omstillinger, vi som samfund har skullet gennemføre og bidrage til.

”Projektet har skabt et helt nyt og opdateret grundlag for vores diskussion. Ikke mindst i forhold til FN’s Verdensmål og den bæredygtigheds-dagsorden, der er omdrejningspunktet globalt, men bestemt også regionalt og lokalt. Verden forandrer sig hele tiden, og der er behov for at indgå i partnerskaber på helt nye måder, for at nå de mål vi har sat os selv. Det stiller helt nye krav til handling og har stor betydning for by- og landområdernes strukturer, erhvervslivet og den enkelte borger i Business Region Aarhus og Trekantområdet, ” siger Jacob Bundsgaard, næstformand i Business Region Aarhus og borgmester i Aarhus Kommune.

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania fortsætter: ”I både Danmark og det øvrige Europa arbejder byregioner sammen om at kunne tilbyde de bedste betingelser for udvikling og for at give borgerne attraktive muligheder for livsudfoldelse. Barren er sat højt i Danmark i forhold til at indfri målsætninger om klima og livskvalitet. For at nå disse mål er fælles visioner og samarbejde på tværs af kommuner i Østjylland et stærkt og vigtigt arbejde.”  
 

Den Østjyske Millionby omfatter i alt 19 kommuner. Tilsammen omkring 1,5 millioner indbyggere, 700.000 arbejdspladser og dækker et samlet areal på godt 11.500 km2. Området er i dag landets største samlede vækstområde, uden for hovedstadsområdet.

Trekantområdet Danmark, Business Region Aarhus, Arkitektskolen Aarhus og Realdania er gået sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. I første omgang er samarbejdet mundet ud i en analyse, som viser potentialerne ved at skabe et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby.

Analysearbejdet er udført af en faglig projektgruppe bestående af professor ved Arkitektskolen Aarhus Tom Nielsen, byplankonsulent Holger Bisgaard og arkitekt Boris Brorman Jensen. Et Advisory Board for analysearbejdet bestående af repræsentanter fra de to Business Regioner, kommuner og udvalgte fagfolk har fulgt og rådgivet arbejdsgruppen undervejs, ligesom tre store workshops for fagfolk fra de 19 kommuner i projektet har været afviklet i foråret 2019. Projektet er gennemført i et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, som er tilknyttet projektet som sekretariat.

Projektet ’den Østjyske Millionby’ tager udgangspunkt i analyser af erhvervsstrukturen, bystrukturen, grønne og blå landskabelige strukturer, energi- og forsyningsstrukturen samt det, der binder det hele sammen: mobilitets- og infrastrukturer.

Projektets resultater er afrapporteret i to hoveddele: ’ATLAS OVER ØSTJYLLAND’, der er en samling af alt data, der er fundet og anvendt i projektet.

De tre bud på fremtidsscenarier er samlet i en scenarierapport