x

Strategiske partnerskaber er en gevinst for samarbejdet i byggeriet

Pressemeddelelse 10. december 2020

Københavns indsats for at styrke samarbejdet og kvaliteten i kommunens byggerier gennem strategiske partnerskaber er en succes. Det konkluderer den første af to evalueringer, som forskere fra BUILD og DTU står bag.

Før 2016 havde Københavns Kommune høje omkostninger til godt 200 individuelle udbud og skulle samtidig håndtere mere end 400 forskellige kontrakter til leverandører.

Derfor iværksatte København i 2016 initiativet med strategiske partnerskaber i en væsentlig del af kommunens byggeprojekter. Målet var at reducere omkostningerne og samtidig styrke samarbejdet i projekterne og kvaliteten af byggeriet. 

Nu er instituttet BUILD på Aalborg Universitet og DTU Management klar med den første af to evalueringer af initiativet. Her konkluderer forskerne blandt andet, at der ikke er noget i vejen for, at Københavns Kommune bruger den samme model ved nye udbud. De anbefaler dog, at kommunen gentænker rammerne for udbuddet, så det i højere grad bliver muligt at høste gentagelseseffekter gennem en balanceret og veltilrettelagt portefølje. 

”Et genudbud kræver, at porteføljernes sammensætning i tid, omfang og karakter præciseres, og at der skabes stabilitet og kontinuitet omkring arbejdsopgaverne, så partnerskaberne kan specialisere sig og derved være i stand til at levere potentielt unikke løsninger. Partnerskaberne er ideelle konstruktioner til at håndtere problemprojekter – bare de ikke fylder for meget,” siger Stefan Christoffer Gottlieb, seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet. 

Smidigere samarbejde 

Partnerskaber har gennem fælles mål, løbende forventningsafstemning, smidige processer og fælles samarbejdskultur en positiv indflydelse på interessenternes tilfredshed med projekterne samt antallet af konflikter. 

”Evalueringen viser, at der er en stor del af deltagerne, der oplever en øget kvalitet i byggesager, der er gennemført i partnerskaberne. Der er også bred enighed om, at partnerskaberne har været en succes i forhold til samarbejdet. Meget tyder på, at der er en gevinst i, at samarbejdspartnerne er de samme fra gang til gang. Det forenkler processen og frigiver ressourcer,” Christian Thuesen, lektor, DTU Management. 

Gentagelser og stordriftsfordele Evalueringen viser også, at der er bred enighed om, at partnerskaberne skaber en øget kvalitet i byggeriet blandt andet gennem udnyttelse af gentagelser. Ved at erstatte mange små udbud med større udbud, kan kommunen opnå nogle af de samme stordriftsfordele som private bygherrer, der bruger det samme rådgiver- og håndværkerteam i flere byggerier. 

Samme løsninger til forskellige opgaver

Samtidigt er det muligt at bruge de samme byggetekniske løsninger og komponenter i flere forskellige byggerier. Fordelen ved det er, at løsningerne er gennemarbejde og veldokumenterede. Ulempen kan være, at arkitekturen bliver ensformig. Der er dog flere af de interviewede rådgivere, som påpeger, at der er god mulighed for at skabe variation ved at sammensætte afprøvede løsninger og komponenter på nye måder. 

Undersøgelsen viser samtidig, at det er de store partnerskaber, som har økonomi til at nedsætte et fælles projektkontor, som opnår de største gevinster af den nye samarbejdsmodel. Partnerskaber med relativt få opgaver, der ikke har økonomien til at lave et projektkontor, får ikke de samme positive følgevirkninger, som de partnerskaber, hvor rådgiverne sidder samme sted.

”Midtvejsrapporten giver en række gode, konstruktive anbefalinger til, hvad vi med fordel kan lægge vægt på, når vi genudbyder de strategiske partnerskaber. Det er vi rigtig glade for. Vi har gode erfaringer med samarbejdsformen og er med rapporten derfor blevet bestyrket i, at partnerskabsmodellen er en succes. På baggrund af rapportens anbefalinger vil vi naturligvis kigge ind i, hvor vi kan styrke modellen endnu mere fremadrettet, så den kan kaste endnu flere positive effekter af sig i vores fremtidige byggerier,” siger byggechef Kasper Graa Wulff i Byggeri København, Københavns Kommune.

Det videre arbejde 

Strategiske partnerskaber i den størrelsesorden er nye i Danmark. Og det er grunden til, at den filantropiske forening Realdania i sin tid valgte at igangsætte et uafhængigt og uvildigt følgestudie, der skal gøre både kommunen og branchen klogere på de gode og dårlige erfaringer, der opstår undervejs.

”Da Københavns Kommune annoncerede idéen om strategiske partnerskaber, gav det anledning til store diskussioner og mange holdninger i byggebranchen. De strategiske partnerskaber skaber en ny ramme om gennemførelse af byggeprojekter, og vi så det som et vigtigt bidrag at få hele processen evalueret på et uvildigt grundlag. Det er en kerneopgave i Realdania at stille viden til rådighed for byggebranchen – herunder hvordan man bygger og renoverer på en måde, så vi opnår mest mulig effektivitet, kvalitet og værdi. Derfor har Realdania besluttet at finansiere følgestudier af de strategiske partnerskaber,” siger programchef Lennie Clausen, Realdania.

Mens den netop offentliggjorte midtvejsevalueringen af Strategiske partnerskaber fokuserer på processerne, vil den næste rapport stille skarpt på og uddybe de økonomiske og arkitektoniske resultater af de strategiske partnerskaber. Opnås der højere arkitektonisk kvalitet? Nedsættes omfanget af byggeskader? Bliver byggeriet billigere?

Den anden afrapportering forventes færdig i 2022.