x

Realdanias årsregnskab oversteg forventningerne trods et svært år

Pressemeddelelse 12. marts 2021

Realdania fik et tilfredsstillende resultat i 2020, der betød 940 mio. kr. i bevilgede uddelinger til filantropiske projekter i årets løb. 175 mio. kr. gik til en særlig COVID-19-indsats, som blandt andet har fokus på at øge bæredygtigheden i byggeriet i kølvandet på krisen.

I 2020 fik 395 projekter og delprojekter i det byggede miljø bevilget støtte fra den filantropiske forening Realdania. Det drejer sig om små og store projekter på landet og i byen – fra et blåt torv i Blåvand på Vestkysten til et oplevelsesunivers for børn på Det Kongelige Teater i København. Det er afkastet af foreningens kommercielle investeringer, der er grundlaget for de filantropiske uddelinger og projekter – et afkast der i 2020 udgjorde godt 2 mia. kr. til trods for en svær situation i verdenssamfundet.

Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev i alt et overskud på godt 1 mia. kr. Investeringsafkastet på godt 2 mia. kr. er primært drevet af kursstigninger på hovedaktivklasserne Equities og Private Equity og svarer til et afkast på 8,9%. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 8,7% p.a., hvilket vurderes som tilfredsstillende. Årets udgiftsførte skat udgjorde 313 mio. kr. 

Som filantropisk forening synes vi, at vi har en forpligtelse til at bidrage – også – eller måske særligt – i vanskelige tider.

Jesper Nygård adm. direktør i Realdania

”2020 har været et svært år på mange måder. Så vi er selvfølgelig rigtig glade for resultatet, der også oversteg vores oprindelige forventninger til året. Der er dog ingen tvivl om, at COVID-19-krisen vil præge samfundet længe endnu. Som filantropisk forening synes vi, at vi har en forpligtelse til at bidrage – også – eller måske særligt – i vanskelige tider. COVID-19-indsatsen på 175 mio. kr., som vi bevilgede i foråret, skal understøtte en bæredygtig udvikling i byggeriet oven på corona. Og samtidig giver indsatsen os mulighed for at hjælpe projekter, vi tidligere har støttet, i en svær tid,” siger adm. direktør Jesper Nygård.

De samlede filantropiske bevilliger udgjorde i 2020 knap 1 mia. kr. inklusive de filantropiske ejendomsinvesteringer. Desuden har der været bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger på 341 mio. kr., som er indtægtsført. Bortfald sker f.eks., når et projekt er afsluttet, og der er henstår et restbeløb, eller hvis et projekt mod forventning ikke kan realiseres. Herudover har Realdania yderligere filantropiske aktiviteter i form af filantropiske ejendomsinvesteringer (godt 3 mia. kr.), filantropiske arealudviklingsprojekter (621 mio. kr.) og missionsrettede kommercielle investeringer (48 mio. kr.).

Mangfoldig projektportefølje

Realdania har i 2020 bl.a. støttet udviklingen af en levende bygningskultur – f.eks. med Perron 1 som er et museum i en tidligere postterminal ved Skanderborg station. Årets bevillinger er også gået til, at landets kommuner kan udarbejde klimaplaner i regi af DK2020, og til at en lang række ildsjæle rundt om i Danmark kan få støtte til at realisere deres gode ideer i form af nye Underværker til gavn for lokale fællesskaber.

”Målet med vores samlede indsats er – og vil fortsat være – at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Det sker gennem en mangfoldighed af projekter, der på forskellig vis er med til at udvikle og forbedre de fysiske rammer for mange menneskers hverdag rundt om i landet,” siger adm. direktør Jesper Nygård.

Antallet af igangværende projekter udgjorde 1.074 ved udgangen af året mod 825 året før. I 2020 blev der afsluttet i alt 146 projekter. De igangværende filantropiske projekter udgør en værdi på cirka 25,9 mia. kr. pr. den 31. december 2020. Realdanias andel er cirka 11,6 mia. kr. Det vil populært sagt sige, at når Realdania bidrager med 1 krone til et projekt, bidrager andre aktører med 1,24 kroner. 

Ny hovedaktivklasse under opbygning

Realdania har en langsigtet kommerciel investeringsstrategi, der handler om at skabe størst muligt afkast – og samtidig passe på egenkapitalen. Samtidig har foreningen bredt fokus på samfundsansvar. 

”Med vores investeringsstrategi gældende fra januar 2020 har vi afsat op til 5% af investeringsformuen til missionsrettede kommercielle investeringer, der også understøtter vores filantropiske mål. Den nye hovedaktivklasse er under opbygning, og vi foretog i 2020 de første investeringer inden for finansiering af energirenoveringer. Det er målet, at investeringen på sigt skal give et økonomisk afkast på linje med de øvrige investeringer og i samme bevægelse fremme den grønne omstilling og vores filantropiske ambitioner,” siger adm. direktør Jesper Nygård.

I 2021 forventer Realdania et niveau for bevilgede uddelinger i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forventningen ligger på niveau med de senere år og er baseret på analyser og forventninger til finansmarkederne i de kommende år. Hvis afkastet af investeringsaktiviteterne bliver højere end forventet, vil bevillingerne i løbet af året kunne øges.

Hovedtal fra koncernregnskabet 2020 

Afkast af den kommercielle investeringsformue

2.045 mio. kr.

Årets bevilgede uddelinger

-940 mio. kr.

Bortfald af tidligere års bevillinger

341 mio. kr.

Skat

-313 mio. kr.

Øvrige indtægter og udgifter

-73 mio. kr.

I alt overskud

1.060 mio. kr.

Uddelinger 2020

Årets uddelinger

921 mio. kr.

Bevilgede nyinvesteringer i filantropiske ejendomme

75 mio. kr.

Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter

996 mio. kr.

Heraf investeringselement

-56 mio. kr.

Uddelinger, udgiftsført

940 mio. kr.

Bortfald af tidligere års bevillinger, indtægtsført

-341 mio. kr.

Udgiftsført, netto

599 mio. kr.

Realdanias andel af egenkapital pr. den 31. december 2020: 24.285 mio. kr.
Kommerciel investeringsformue pr. den 31. december 2020: 24.518 mio. kr.
Antal projekter i gang ved udgangen af 2020: 1.074
Antal medlemmer i alt: Omkring 170.000

Læs årsrapporten:

Realdania Årsrapport 2020