x

Realdanias årsregnskab oversteg markant forventningerne

Pressemeddelelse 18. marts 2022

Realdania uddelte i 2021 godt 1 mia. kr. til filantropiske projekter i det byggede miljø. Bæredygtighed er en rød tråd i foreningens arbejde, og i 2021 blev det også et kriterie, når Realdania uddeler midler til bygge- og anlægsprojekter.

Et nyt skolehavecenter til landets skolebørn og et løft til området omkring Stevns Klint er blandt de 264 projekter og delprojekter, der i 2021 fik støtte fra den filantropiske forening Realdania.  

Det er afkastet af foreningens kommercielle investeringer, der er grundlaget for de filantropiske uddelinger til projekter rundt omkring i landet. I 2021 udgjorde afkastet knap 4,7 mia. kr. og oversteg dermed forventningerne markant. 

”Selvom COVID-19 i årets løb har fyldt meget i vores hverdag, har det ikke i lige så høj grad påvirket de finansielle markeder. I stedet har 2021 vist sig at være et år, hvor de globale aktiemarkeder fortsatte den optur, som også prægede den sidste del af 2020. Derfor står vi med et meget flot og tilfredsstillende regnskab for 2021, som oversteg vores oprindelige forventninger til året ganske meget,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.     

Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev i alt et overskud på knap 3,1 mia. kr. Investeringsafkastet på knap 4,7 mia. kr. er primært drevet af kursstigninger inden for hovedaktivklasserne Equities og Private Equity og svarer samlet set til et afkast på 19,4 procent. Realdanias årsregnskab for 2021 viser desuden, at årets udgiftsførte skat udgjorde 546 mio. kr.

Støtte til både byggeprojekter og viden

Igen i år blev der givet støtte til både større samfundsmæssige indsatser og til lokalt forankrede projekter.

I Carlsberg Byen i København bidrager Realdania til opførelsen af en række nye ungdomsboliger, som er målrettet unge i hjemløshed. I Østjylland har det smukke Ole Rømer-Observatorium fået støtte til en større renovering, mens en ny helt ny indsats skal sætte fokus på, hvordan vi kan lære af COVID-19-pandemien og finde nye løsninger i det byggede miljø, hvor mennesker lever og opholder sig.

En stor del af vores midler går også til at generere mere viden og til at afprøve nye løsninger, som gør os klogere på, hvordan vi udvikler de fysiske rammer for vores hverdag

Jesper Nygård adm. direktør i Realdania
”Vores arbejdsfelt er det byggede miljø, hvilket meget naturligt indebærer støtte til en lang række helt konkrete bygge- og anlægsprojekter. Men en stor del af vores midler går også til at generere mere viden og til at afprøve nye løsninger, som gør os klogere på, hvordan vi udvikler de fysiske rammer for vores hverdag. Vi ønsker bl.a. at få mere indsigt i pandemiens påvirkning af vores adfærd og livskvalitet inden for det byggede miljø – og at omsætte den viden til nye løsninger,” siger Jesper Nygård.

De næsten 1.000 igangværende projekter har en samlet værdi på mere end 26,5 mia. kr. pr. den 31. december 2021. Realdanias andel heraf er godt 12 mia. kr. 

Bæredygtighed er en rød tråd

Siden starten på det filantropiske arbejde i år 2000 har Realdania uddelt samlet set omkring 21,7 mia. kr. til udviklingen af og indsatser i det byggede miljø. Projekterne spænder fra initiativer taget af lokale ildsjæle, over byudviklingsprojekter, restaurering af historiske bygninger og til større nationale indsatser – f.eks. bedre indeklima i skolerne og en kickstart af byggeriet af seniorbofællesskaber.

Bæredygtighed har i alle årene været en rød tråd i foreningens filantropiske arbejde. Det er helhedsorienteret bæredygtighed med fokus på både økonomisk, social, kulturel og klimamæssig bæredygtighed. I de senere år er der skruet yderligere op for arbejdet med klimamæssig bæredygtighed, bl.a. med en lang række forskellige projekter. Det gælder f.eks. en indsats, der skal gøre det lettere for danskerne at træffe bæredygtige valg i forhold til boligen og filantropisk støtte til 95 danske kommuner, der går efter at blive klimaneutrale senest i 2050 gennem projektet DK2020.

I Realdania arbejder vi med de seks verdensmål, som rammer mest oplagt ind i vores arbejdsfelt, og som supplerer de filantropiske mål. Alle er vigtige. Der er bare ét, der haster lidt mere end de andre, og det er klimaet.

Jesper Nygård adm. direktør i Realdania
”I Realdania arbejder vi med de seks verdensmål, som rammer mest oplagt ind i vores arbejdsfelt, og som supplerer de filantropiske mål. Alle er vigtige. Der er bare ét, der haster lidt mere end de andre, og det er klimaet. Og når man arbejder med det byggede miljø, så er klimafokus helt afgørende. Vores byer og bygninger er noget af det, som er truet af øgede vandmængder fra oven og fra havene, og samtidig er byggeriet en afgørende nøgle til at nedbringe udledningen af drivhusgasser,” siger Jesper Nygård.

Derfor er klimamæssig bæredygtighed også blevet et kriterium, når Realdania fremover bevilger støtte til bygge- og anlægsprojekter – og når foreningen selv agerer bygherrer. 

Flere missionsrettede investeringer

I 2020 introducerede Realdania en ny hovedaktivklasse – Mission Related Investments (MRI). Det er investeringer, som både skal bidrage til det økonomiske afkast, der er grundlaget for Realdanias løbende uddelinger, og som samtidig skal understøtte de filantropiske mål og missionen.

I 2021 har foreningen øget mængden af investeringer, hvor økonomisk afkast og filantropi går hånd i hånd. Her udgjorde MRI i alt 489 mio. kroner. Blandt de missionsrettede investeringer er to fonde, som investerer i virksomheder, der arbejder med nye teknologier inden for bygge- og ejendomsbranchen. Det kan bl.a. være digitale løsninger, der på forskellige måder kan gøre byggeriet mere effektivt f.eks. i forhold til at nedbringe fejl og spild og dermed trække byggeriet i en mere klimavenlig retning.

Realdanias mål er at have fem procent af investeringsformuen i missionsrettede investeringer inden 2026, hvor den nuværende investeringsstrategi udløber. 

I 2022 forventer Realdania et niveau for bevilligede uddelinger i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forventningen ligger på niveau med de senere år og er baseret på analyser af og langsigtede forventninger til finansmarkederne. Hvis afkastet af investeringsaktiviteterne bliver højere end forventet, vil bevillingerne i løbet af året kunne øges.

Centrale tal fra Realdanias årsregnskab

  • Afkast af den kommercielle investeringsformue: 4.684 mio. kr.
  • Årets bevilgede uddelinger: 1.036 mio. kr.
  • Skat: 546 mio. kr.
  • Realdanias egenkapital pr. den 31. december 2021: 27.394 mio. kr. 
  • Kommerciel investeringsformue pr. den 31. december 2021: 27.979 mio. kr. 
  • Antal projekter i gang ved udgangen af 2021: 982
  • Antal medlemmer i alt: Omkring 175.000 

Uddelinger 2021

Årets uddelinger

1.000 mio. kr.

Bevilgede nyinvesteringer i filantropiske ejendomme

71 mio. kr.

Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter

1.071 mio. kr.

Heraf investeringselement

-35 mio. kr.

Uddelinger, udgiftsført

1.036 mio. kr.

Bortfald af tidligere års bevillinger, indtægtsført

-11 mio. kr.

Udgiftsført, netto

1.025 mio. kr.