x

Realdania uddelte over en milliard kroner trods negative investeringsmarkeder

Pressemeddelelse 14. marts 2023

Selv om de negative investeringsmarkeder medførte, at Realdania fik et årsresultat med et underskud på 1.786 mio. kr. efter skat, kunne foreningen alligevel i 2022 bevilge uddelinger for mere end en mia. kr.

En ny indsats for at styrke og fastholde levende bymidter i provinsen. Et udendørs mødested i Døvling Meldgaard Skov, hvor eksperimenterende samtidskunst bliver bundet sammen med friluftsliv og naturoplevelser. Og et nyt område, der både skal sikre Randers midtby mod stormflod og oversvømmelse og give borgerne en grøn, rekreativ oase med adgang til vandet. Det er tre projekter blandt de i alt 209 projekter og delprojekter i det byggede miljø, som sidste år fik bevilget støtte fra den filantropiske forening Realdania. I alt blev der i 2022 bevilget 1.148 mio. kr. til nye projekter. 

Det er afkastet af Realdanias kommercielle investeringer, der er grundlaget for de filantropiske uddelinger til projekter rundt omkring i landet. Efter gode år med høje afkast viste 2022 sig som et år, hvor de globale aktiemarkeder gav markante negative afkast – bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Den negative udvikling kan blandt andet tilskrives et stigende renteniveau som følge af centralbankernes bestræbelser på at dæmpe den stigende inflation i 2022, og at usikkerheden omkring selskabernes fremtidige indtjening er øget året igennem. 

Den negative markedsudvikling resulterede i et negativt afkast af investeringsaktiviteterne på -1.821 mio. kr. svarende til -6,6 procent. Afkastet blev primært drevet af kursfald inden for hoved-aktivklasserne Equities, Fixed Income Investment Grade og Fixed Income Non-Investment Grade. 

Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev et underskud på 1.786 mio. kr. Som følge af det negative investeringsafkast, er årets resultat påvirket af en regnskabsmæssig indtægt vedrørende skat på 566 mio. kr. Der har desuden været bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger svarende til 553 mio. kr., som ligeledes er indtægtsført. Bortfaldet stammer hovedsageligt fra, at projektet med at etablere et UN Live Museum i København i juni 2022 måtte opgives. Bortfaldet har været medvirkende til, at Realdania har kunnet bevilge over en mia. kr. i støtte til projekter.

Det er selvfølgelig aldrig tilfredsstillende med et underskud. Når det er sagt, kan vi dog alligevel glæde os over, at afkastet i lyset af verdenssituationen og markedsudviklingen har været tilfredsstillende, og at vi også i 2022 har kunnet støtte projekter over hele landet med et markant beløb

Jesper Nygård adm. direktør i Realdania

”2022 var et svært år på aktiemarkederne i lyset af den globale situation med krig i Ukraine, coronasituationen i Kina og stigende renter i forsøget på at dæmpe inflationen. Det påvirkede i høj grad årets resultat, der er væsentlig under de forventninger, som blev meldt ud ved regnskabsaflæggelsen for 2021. Det er selvfølgelig aldrig tilfredsstillende med et underskud. Når det er sagt, kan vi dog alligevel glæde os over, at afkastet i lyset af verdenssituationen og markedsudviklingen har været tilfredsstillende, og at vi også i 2022 har kunnet støtte projekter over hele landet med et markant beløb. Og samtidig har vi helt ekstraordinært kunnet støtte ofrene for krigen i Ukraine,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

I lyset af krigen i Ukraine gav Realdania helt ekstraordinært en donation på 100 mio. kr. til arbejdet med at hjælpe ofrene for krigen. Donationen ligger inden for Realdanias vedtægtsmæssige rammer, men den er ikke en del af foreningens sædvanlige filantropiske arbejde med at skabe øget livskvalitet gennem det byggede miljø. Donationen blev givet til Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Red Barnet. 

Bred vifte af filantropiske indsatser 

Siden starten på det filantropiske arbejde i år 2000 har Realdania i alt uddelt 22,4 mia. kr. til udviklingen af det byggede miljø – de byer og bygninger, der udgør rammerne for danskernes hverdag. Igen i år blev der givet støtte til både større samfundsmæssige indsatser og til lokalt forankrede projekter. 

I lyset af de stigende energipriser i 2022 skruede Realdania i samarbejde med datterselskabet Videncentret Bolius op for arbejdet med at hjælpe danskerne med gode råd og tips til en lavere energiregning. Det skete med indsatsen Spar på energien, der er en del af Bo Bæredygtigt-indsatsen. Årets bevillinger er også gået til bl.a. transformationen af det tidligere Tulip-slagteri i Faaborg til et nyt kulturelt og gastronomisk samlingssted og til en ny mole på Glyngøre Havn, der skal give friluftsfolk, motionister, besøgende og turister rekreative muligheder ved vandet. 

Bæredygtighed i bred forstand med fokus på både økonomisk, social, kulturel og miljø- og klimamæssig bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af foreningens filantropiske arbejde. Og årets høje uddelingsniveau er da også blevet anvendt til at fremme bl.a. klimamæssig bæredygtighed i byggebranchen – f.eks. med en ny indsats, der har fokus på udviklingen af biogene byggematerialer af lokal, dansk oprindelse. 

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 23,6 mia. kr. ultimo 2022, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 924 ved udgangen af året mod 982 året før. I 2022 er der afsluttet i alt 265 projekter.

Flere missionsrettede investeringer  

I 2022 skruede Realdania igen op for de missionsrettede investeringer – den aktivklasse, som foreningen introducerede i 2020. Mission Related Investments (MRI) har til formål at skabe positive effekter inden for Realdanias specifikke filantropiske arbejdsfelt og samtidig skabe et markeds-lignende økonomisk afkast. I 2022 øgede foreningen sine MRI-investeringer, så de ved årsskiftet udgjorde i alt 609 mio. kr. Der er i 2022 blevet vedtaget yderligere investeringer inden for proptech, finansiering af energirenovering samt investeringer inden for den cirkulære økonomi. 

Også i de øvrige investeringer har vi øget fokus på klimamæssig bæredygtighed og en præference for grønne investeringer

Jesper Nygård adm. direktør i Realdania

”Vores MRI-investeringer har indtil videre primært været inden for områder, der tapper ind i et mere effektivt og bæredygtigt byggeri. Et område, som også står centralt i vores filantropiske mål. Også i de øvrige investeringer har vi øget fokus på klimamæssig bæredygtighed og en præference for grønne investeringer,” siger adm. direktør Jesper Nygård.

Realdanias mål er at have fem procent af investeringsformuen i missionsrettede investeringer inden 2026, hvor den nuværende investeringsstrategi udløber.

Forventninger til 2023

I 2023 forventer Realdania et niveau for bevilligede uddelinger i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forventningen ligger på niveau med de senere år og er baseret på estimater af og langsigtede forventninger til finansmarkederne. 

Med udgangspunkt i de konkrete forventninger til udviklingen i det kommende år, og til niveauet for filantropiske uddelinger, forventer Realdania samlet set et overskud efter skat og uddelinger i 2023 i niveauet 200-300 mio. kr. 

Årsrapport 2022

Centrale tal fra Realdanias årsregnskab 2022

  • Afkast af den kommercielle investeringsformue: -1.821 mio. kr.
  • Årets resultat efter skat: -1.786 mio. kr. 
  • Årets bevilgede uddelinger: 1.148 mio. kr. 
  • Bortfald af tidligere års bevillinger: 553 mio. kr. 
  • Realdanias egenkapital pr. den 31. december 2022: 25.627 mio. kr. 
  • Kommerciel investeringsformue pr. den 31. december 2022: 25.062 mio. kr.  
  • Antal projekter i gang ved udgangen af 2022: 924
  • Antal nye medlemmer i 2022: 10.412
  • Antal medlemmer i alt: Omkring 180.000 

 

Uddelinger 2022 

Bevilgede uddelinger  1.116 mio. kr.
Filantropiske ejendomsinvesteringer  72 mio. kr.
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter  1.188 mio. kr.
Heraf investeringselement  -40 mio. kr.
Uddelinger, udgiftsført 1.148 mio. kr.
 Bortfald af tidligere års bevillinger, indtægtsført  -553 mio. kr.
Udgiftsført, netto 595 mio. kr.