x

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Pressemeddelelse

4. marts 2005

2004 har været et godt og aktivt år for Fonden Realdania, hvor vi afsluttede projekter og igangsatte nye initiativer. Årets uddelinger udgør 640 mio. kr., hvilket er det største samlede beløb i Realdanias femårige levetid. Resultatet af Realdanias investeringsvirksomhed i 2004 blev et tilfredsstillende afkast på 18,2%. Det ligger på niveau med 2003.

Mangfoldighed er et nøgleord i Realdanias arbejde. I 2004 var vi med til at igangsætte tre nye forskningscentre, og vi deltog i vigtige indsatser for Kronborg, Kunstens Hus i Herning, Spinderihallerne i Vejle og Mimersgade på Nørrebro i København. At vi vægter den sociale dimension som en del af det byggede miljøs betydning for livskvaliteten kommer også til udtryk i vores støtte til renovering af den bevaringsværdige bygning, der rummer det sociale projekt Sjakket.

Realdania har et mål om at øge livskvaliteten gennem det byggede miljø. Vi skal ikke alene vægte det bevaringsværdige, vi skal også tænke socialt og fremadrettet, så kvaliteten i arkitektur, byggeskik, byplanlægning og udvikling har en positiv effekt på os alle, der lever i det byggede miljø. Vi ønsker at bevare og udvikle bygningsarven og byggeriet i Danmark, og vi lægger vægt på at forene kvalitet i teknik, materiale og æstetik med en industriel produktionsform.

Årets økonomiske resultat blev et overskud på 2.994 mio. kr. efter skat. Dette kan sammenholdes med regnskabsresultatet 2003, som viste et overskud på 2.790 mio. kr. Egenkapitalen udgør herefter 24.226 mio. kr. pr. 31. december 2004. Samlet betragtet må resultatet for 2004 anses for tilfredsstillende.

Overskuddet i 2004 er blandt andet en konsekvens af en fastholdelse af investeringsstrategien. Realdanias formue er for langt størsteparten anbragt i værdipapirer, hvoraf børsnoterede aktier udgør en væsentlig del. I 2004 har kursudviklingen på børsnoterede selskaber været præget af optimisme vedrørende fremtiden på især det danske aktiemarked.

Resultat før kursreguleringer, uddelinger og skat udgjorde 891 mio. kr. mod 687 mio. kr. sidste år. Skatten udgør knap godt 171 mio. kr. i 2004. I 2003 udgjorde den 142 mio. kr

Yderligere oplysninger Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania, tlf. 7011 6666