x

Årsregnskabsmeddelelse 2012

Pressemeddelelse

8. marts 2013

Årets resultat på 1,8 mia. kr. anses for tilfredsstillende.

Årets resultat er i væsentlig grad påvirket af resultatet af investeringsaktiviteterne på 3,2 mia. kr. Investeringsresultat kan væsentligst henføres til aktieposten i Danske Bank, som gav et positivt afkast på knap 2,2 mia. kr. mod et negativt afkast på 5,2 mia. kr. året før.

De kommercielle investeringsaktiver på i alt godt 22 mia. kr. er ved årets udgang placeret i 60 porteføljer. Årets investe­ringsafkast svarer til et afkast på 17,2 % mod et negativt afkast på 21,3 % året før.

De filantropiske aktiviteter i 2012 har i lighed med tidligere år været markante og betydende, og de har været med til at fremme Realdanias mission om at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Den filantropiske projektportefølje udgjorde 18,7 mia. kr. ultimo 2012, mens antallet af igangværende projekter er forøget fra 573 ved årets begyndelse til 628 ved udgangen af året. De igangværende projekter er fordelt på 40 flagskibsprojekter og 588 almindelige projekter.

I 2012 er der afsluttet 5 flagskibsprojekter, 158 almindelige projekter samt 81 enkeltprojekter, svarende til i alt 244 projekter.

Realdania har i 2012 igangsat nye filantropiske projekter samt udviklet, sikret og færdiggjort igangværende projekter. Det filantropiske arbejde har i 2012, i lighed med 2011, haft særlig fokus på områderne sundhed og social bæredygtighed, miljø og ressourcemæssig bæredygtighed, forstadens udvikling samt yderområdernes potentialer. I 2012 har der endvidere været særlig fokus på stationsbyens forvandling.

De samlede filantropiske aktiviteter i året udgør 1.156 mio. kr. De består af det filantropiske resultat før skat på -1.134 mio. kr. tillagt det filantropiske investeringselement af årets bevillinger på 22 mio. kr. Til sammenligning var aktiviteterne i 2011 på 1.195 mio. kr. Her udgjorde det filantropiske investeringselement 357 mio. kr.

Årets udgiftsførte skat udgør 213 mio. kr. mod en skatteindtægt på 236 mio. i 2011.

Det realiserede overskud før uddelinger, kursreguleringer og skat udgør 424 mio. kr. Det var på 180 mio. kr. i 2011. Ved regnskabsaflæggelsen for 2011 blev der udtrykt forventning om et overskud i 2012 før uddelinger, kursreguleringer og skat på godt 200 mio. kr. Merindtjeningen skyldes større udbytteindtægter end forventet.

Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et overskud på 1.829 mio. kr. efter skat, mens resultatet i 2011 viste et underskud på 5.834 mio. kr. Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgør ved årets slutning 16.816 mio. kr.

Forventninger til 2013

Den økonomiske udvikling i Realdania koncernen afhænger i lighed med tidligere år i væsentligt omfang af kursud­viklingen på de finansielle markeder og - omend i mindre målestok - af markedsudviklingen for fast ejendom.

På basis af et skøn over det forventede udbytte af aktier m.v., renteindtægter af obligationsbeholdning samt portefølje- og driftsudgifter inkl. afskrivninger forventes et koncernresultat før uddelinger, kursreguleringer og skat på knap 100 mio. kr.

Uddelingsniveauet i 2013 forventes at være på samme niveau som i 2012. Denne forventning er baseret på den aktuelle finansielle situation.

Overgang til internationale regnskabsstandarder - IFRS

Den 1. januar 2012 blev Realdania omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og er fra denne dato underlagt Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed. Det betyder, at Realdania fremover skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven i stedet for efter lov om finansiel virksomhed. Realdania har valgt at aflægge koncernregnskab og årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS (International Financial Reporting Standards). Ovenstående sammenligningstal er ændret i overensstemmelse hermed.

Fakta

Eksempler på nye filantropiske aktiviteter i 2012: 

 • Realdania gennemfører sammen med Lemvig Kommune et pilotprojekt, der med udgangspunkt i Lemvig By og Lemvig Sø sætter fokus på mulige klimatilpasningsløsninger under ekstrem regn og deraf følgende oversvømmelser.
 • Realdania har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse igangsat kampagnen Drøn på Skolegården, som sætter fokus på at nytænke, udfordre og udvikle skolegården til i højere grad at blive et sted, der inviterer til leg og bevægelse og dermed understøtte en forbedring af børnenes sundhed.
 • Realdania støtter sammen men række parter byggeriet af Danmarks nye Rock-museum i Roskilde. Museet skal fungere som dynamo for byudviklingen i den helt nye bydel – Musicon - i Roskilde, der tager udgangspunkt i genanvendelse af et tidligere industriområde.
 • Realdania har i samarbejde med Middelfart Kommune igangsat et forsøg med intelligent energistyring af el, vand og varme i 300 husstande i Middelfart for at afklare mulighederne for energibesparelser ad den vej.
 • Realdania bygger i samarbejde med A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond samt 3 lokale organisationer et nyt fiskepakhus ved Thorupstrand i Nordvestjylland for at skabe udvikling i et yderområde ved at bygge på de potentialer, som allerede er der.
 • Realdania vil gennem et samarbejde med Københavns Kommune, Industriens Fond m.fl. bygge en international Europaskole i Carlsberg Byen, som skal medvirke til at styrke Købehavn som international metropol samt til udvikle Carlsberg Byen til en levende, international og kulturel mangfoldig bydel.
 • Realdania har sammen med Ærø Kommune og den almennyttige erhvervsfond Grennessminde, Birkerød sikret driften i en 5-årig indkøringsperiode for Øhavets Restaureringscenter samt udarbejdet en ny plan for brugen og de fremtidige aktiviteter omkring Ærøskøbing Havn.
 • Med støtte fra Realdania kan en gruppe engagerede ildsjæle færdiggøre istandsættelsen af den bevaringsværdige mølle Sindal Mølle i Nordjylland og dermed styrke et historisk kulturmiljø i lokalområdet.
 • Realdania bygger i samarbejde med Hjørring Kommune, Det Obelske Familie-fond og den lokale ENV-fond et nyt Teater- og Oplevelseshus i bymidten af Hjørring. Huset skal styrke Hjørrings position som teatercentrum og indgå i en udvikling af bymidten.
 • Realdania har i samarbejde med Mandag Morgen, DONG, Novo Nordisk og Det Norske Veritas offentliggjort et 3-årigt initiativ – Sustainia – hvor målet er at opbygge en model af fremtidens bæredygtige samfund.
 • Med støtte fra Realdania renoveres det fredede Strynø Skole og Kulturhus, således at der skabes bedre rammer for de mange aktiviteter, som Strynøbeboerne har gang i.
 • Realdania støtter sammen med Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune gennemførelse af en arkitektkonkurrence, der skal være med til at udvikle Gellerup-området ved Aarhus. Det er ambitionen, at konkurrencen skal understøtte udviklingen af en aktiv og unik bydel, der hænger naturlig sammen med den øvrige del af Aarhus.
 • Realdania gennemfører i samarbejde med Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening et udviklingsprojekt, som skal inspirere til, at planlægningen af driftsbygninger på store landbrug og fælles biogasanlæg i forhold til det åbne landskab indtænkes i kommuneplanerne, som udarbejdes hvert fjerde år.
 • Realdania har iværksat projektet ”Klimaspring – fra viden til vækst”, hvor virksomheder inviteres ind i et innovationsforløb med det formål at udvikle nye produkter, der kan bidrage til klimatilpasning i tætte byområder og samtidig skabe merværdi i form af grøn vækst og bedre bymiljøer.
 • Realdania Byg opfører 6 nabohuse i Nyborg, hvor der sættes fokus på reduktion af CO2-fodaftryk i forhold til vore boliger. I projekterne er der fokus på bl.a. materialegenbrug, brug af alternative byggematerialer, vedligeholdelse, levetid, forandringer af huse og brugeradfærd samt et endeligt bud på fremtidens ”MiniCO2 typehus” set i forhold til gældende standardøkonomi for typehuse.
 • Realdania støtter et samarbejdsprojekt mellem DANSKE ARK og Bolius om etablering af Danske Boligarkitekter – en rådgivningsenhed der skal fremme brugen af professionel rådgivning blandt boligejere i Danmark. Projektet skal synliggøre værdien af god rådgivning og gøre det lettere at få kontakt til selvstændige rådgivere ved om- og tilbygningsprojekter.
 • Realdania viderefører - bl.a. på baggrund af en gennemført ekstern evaluering af de hidtidige 3 års drift - Boligøkonomisk Videncenter i en ny 5-årig periode. Centret er et fagligt, upartisk og neutralt videncenter, der skal kvalificere den boligøkonomiske debat, formidle information om boligmarkedets udvikling og styrke det faglige boligøkonomiske miljø.